BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wicki Ludwik (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Produkcyjne i ekonomiczne efekty stosowania kwalifikowanego materiału siewnego w produkcji zbóż jarych i ziemniaków
The Influence of Using Certified Seeds on Production and Economics Results of Spring Cereals and Potato in Poland
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2008, t. 95, z. 2, s. 48-59, tab., rys., bibliogr. 31 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Produkcja zboża, Ziemniaki, Ocena opłacalności produkcji, Technologia produkcji żywności, Nowe technologie
Corn productions, Potatoes, Estimation of profitability production, Food production technology, High-tech
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena wpływu stosowania kwalifikowanego materiału siewnego zbóż jarych i ziemniaków na plony i wyniki ekonomiczne produkcji. Analizę przeprowadzono na podstawie informacji o nakładach i produkcji zebranych na poziomie pojedynczych pól w postaci 28 tys. kart w latach 1986-2003 z około 500 gospodarstw prowadzących rachunkowość dla IERiGŻ. Stwierdzono, że na plantacjach, na których stosowano kwalifikowany materiał siewny lub sadzeniakowy uzyskiwano plony o 15-20% wyższe (o około 5 dt/ha). Wyniki ekonomiczne produkcji były jednak niższe o 3-10%. (abstrakt oryginalny)

This paper aims to present the influence of using the certified seed on production and economic results of spring cereals and potato in Poland. The research was conducted based on field data collected in agricultural farms in the period 1986-2003. There were over 28 thousand of field observation from about 500 farms. The researches show that significantly higher yields were gained when the certified seed were used for sowing or planting. The differences in yields were about was about 15-20%. It was also ascertained that using the certified seed was negatively correlated to economic gross margin gained from cereals and potato production. The latter results coming from some differences in volume of inputs needed if one want to explore new varieties potential. Positive economic results of certified seed using can be reached only in case of advanced technology and precision agriculture implementation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cungu A., Swinnen J. 2003: Transition and Total Factor Productivity in Agriculture 1992-1999. Working Paper 2003/2. Katholieke Universiteit Leven.
 2. Czubiński T. 2007: Nie tylko winnice. Top Agrar Polska, 9, s. 96-97.
 3. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A. 2008: Konkurencyjność celów w polityce rolnej w Polsce w świetle ustaw budżetowych przed i po wstąpieniu do UE (1997-2008). Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 1. s. 48-66.
 4. Day K., Klotz-Ingram C. 1997: Agricultural Technology Development. [W:] Agricultural Resources and Environmental Indicators, 1996-97. USDA Washington DC, Economic Research Service, Natural Resources and Environment Division. Agricultural Handbook No. 712, (red. Anderson M. Magleby R.) Washington DC, July 1997.
 5. Duvick D.N. 2005: The Contribution of Breeding to Yield Advances in Maize (Zea mays L.). Advances in Agronomy, vol. 86.
 6. Energy Modeling Forum, Stanford University. 1996: Markets for Energy Efficiency. EMF, Report 13, Volume I. (za Jaffe Nevell, Stavins 2000).
 7. Esposti R. 2000: Stochastic Technical Change and Procyclical TFP The case of Italian agriculture. Journal of Productivity Analysis, no 14.
 8. Heady E.O. 1967: Ekonomika produkcji rolniczej. PWRiL, Warszawa.
 9. Herer W. 1970: Procesy wzrostu w rolnictwie. PWE, Warszawa.
 10. Hollander M., Wolfe D. A. 1973: Nonparametric statistical methods. New York, John Wiley and Sons Inc.
 11. Ingram J., MacLeod J., McCall M.H. 1997: The contribution of varieties to the optimisation of cereal production in the UK. Aspects of Biology, nr 50.
 12. Kierul Z., Majewski E. 1991: Postęp techniczny w gospodarstwie rolniczym. PWRiL, Warszawa.
 13. Klepacki B. 1997: Technologia produkcji a gospodarstwo rolnicze (ujęcie teoretyczne). [W:] Postęp techniczny a organizacja gospodarstw rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 14. Krasowicz S. 2007: Możliwości zwiększenia produkcji zbóż w Polsce. [W:] Czy Polsce grozi kryzys zbożowy. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa.
 15. Krzymuski J. (red.) 2003: Historia hodowli i nasiennictwa na ziemiach polskich w XX wieku. Rośliny rolnicze. Wydawnictwo Prodruk, Poznań.
 16. Liczkowski J. 1980: Ekonomika rolnictwa. PWN, Warszawa.
 17. Lorgeou J. 2004: Ocena odmian kukurydzy w systemie doświadczalnictwa porejestrowego we Francji. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, nr 3.
 18. Majewski E. 1997: Postęp w rolnictwie. [W:] Postęp techniczny a organizacja gospodarstw rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 19. Morrison D. F. 1990. Multivariate statistical methods. New York, McGraw-Hill Publishing Co.
 20. Nalborczyk E. 1997: Postęp biologiczny a rozwój rolnictwa w końcu XX i początkach XXI stulecia. Agricola, nr 33 – suplement. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 21. Reisch E., Zeddies J. 1995: Wprowadzenie do ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych. Wydawnictwo AR w Poznaniu, Poznań.
 22. Runowski H. 1997: Postęp biologiczny w rolnictwie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 23. SAS Institute, Inc., 2004. SAS/STAT 9.1 User’s Guide. SAS Publishing, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
 24. Thirtle C.G. 1995: Technological Change and the Productivity Slowdown in Field Crops: United States, 1939-78. Southern Journal of Agricultural Economics, 17 (Dec.).
 25. Tomczak F.2005: Gospodarka rodzinna w rolnictwie: uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa.
 26. Wicki L. 1997: Ekonomiczna ocena technologii produkcji roślinnej. [W:] Przestrzenne zróżnicowanie technologii produkcji roślinnej w Polsce i jego skutki (red. Klepacki B.). Wydawnictwo Fundacja Rozwój SGGW., Warszawa.
 27. Wicki L. 2006: Poziom i efekty stosowania materiału kwalifikowanego w gospodarstwach rolniczych. Rocz. Nauk. SERiA, t. 8, z. 1.
 28. Wicki L. 2007: Wpływ postępu biologicznego na plonowanie i ekonomikę produkcji zbóż ozimych. Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 94, z. 1.
 29. Wicki L., Dudek H. 2005: Wpływ podstawowych nakładów plonotwórczych na poziom i wartość produkcji w gospodarstwach rolniczych. Rocz. Nauk Roln., Seria G, t.92, z.1.
 30. Witek T. (red.) 1981: Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski wg gmin. IUNG Puławy.
 31. Woś A. 1995: Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu