BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Magdij Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Prawne instrumenty regulujące transfer środków pieniężnych do rajów podatkowych
Legal Instruments Regulating the Transfer of Financial Resources to Tax Havens
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2016, vol. 50, nr 1, s. 469-475, bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Offshoring, Raje podatkowe, Unikanie opodatkowania, Budżet państwa, Przestępczość
Offshoring, Tax havens, Tax avoidance, State budget, Crime
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Artykuł przedstawia ustawodawstwo polskie, europejskie, jak również opracowania i sugestie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotyczące problematyki rajów podatkowych. Bazując na powyższych przepisach i zaleceniach, przyjęto tezę zawierającą się w stwierdzeniu, iż występuje nagląca potrzeba zwiększenia skoordynowanej, międzynarodowej akcji wymiany informacji podatkowych. Metodą analityczno-porównawczą został przeanalizowany aktualny stan prawny i jego wpływ na wykorzystanie rajów podatkowych. Rezultat przeprowadzonych badań potwierdza niechęć organów podatkowych do współdziałania. Pomimo występowania podstaw prawnych i schematów działania wymiana informacji istnieje w bardzo ograniczonym zakresie. Wnioski płynące z powyższego stanu przedstawiają listę istniejących procedur do ponownego przeanalizowania i wdrożenia w instytucjach kontrolnych państw członkowskich Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Definition of 'Fishing Expedition', www.merriam-webster.com/dictionary/fishing%20expedition [data dostępu: 12.06.2014].
 2. Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG (Dz. Urz. UE L 64/1 z 11 marca 2011 r.).
 3. IMF, Bermuda: Assessment of Financial Sector Supervision and Regulation, "IMF Country Report" 2008, No. 08/336, www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2008/cr08336.pdf [data dostępu: 11.06.2014].
 4. IMF, IMF Executive Board Integrates the Offshore Financial Center Assessment Program with the FSAP, "Public Information Notice (PIN)" 2008, No. 08/82, www.imf.org/external/np/sec/pn/2008/pn0882.htm [data dostępu: 11.06.2014].
 5. IMF, Offshore Financial Centers (OFCs): IMF Staff Assessments, www.imf.org/external/NP/ofca/OFCA.aspx [data dostępu: 11.06.2014].
 6. Kimberly A., Clausing Multinational Firm Tax Avoidance and Tax Policy, "National Tax Journal" 2009, Vol. LXII, No. 4.
 7. OECD, Addressing Tax Risks Involving Bank Losses, www.oecd.org/tax/administration/addressingtaxrisksinvolvingbanklosses.htm1 [data dostępu: 11.06.2014].
 8. OECD, Building Transparent Tax Compliance by Banks, www.oecd.org/tax/administration/buildingtransparenttaxcompliancebybanks.html [data dostępu: 11.06.2014].
 9. OECD, Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters: Text and Explanatory Report, www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/Convention_On_Mutual_Administrative_Assistance_in_Tax_Matters_Report_and_Explanation.pdf [data dostępu: 04.06.2014].
 10. OECD, Corporate Loss Utilisation through Aggressive Tax Planning, 12 August 2011, www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/corporatelossutilisationthroughaggressivetaxplanning.html [data dostępu: 11.06.2014].
 11. OECD, Countering Offshore Tax Evasion. Some Questions and Answers on the Project, www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/42469606.pdf [data dostępu: 07.06.2014].
 12. OECD, Harmful Tax Competition. An Emerging Global Issue, www.oecd.org/tax/transparency/44430243.pdf [data dostępu: 14.06.2014].
 13. OECD, Implementing the Tax Transparency Standards. A Handbook for Assessors and Jurisdictions, www.oecd.org/tax/transparency/implementingthetaxtransparencystandardsahandbookforassessorsandjurisdictions.html [data dostępu: 09.06.2014].
 14. OECD, Improving Access to Bank Information for Tax Purposes The 2007 Progress Report, www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/39327984.pdf [data dostępu: 10.06.2014].
 15. OECD, Study into the Role of Tax Intermediaries, www.oecd.org/tax/administration/studyintotheroleoftaxintermediaries.html [data dostępu: 11.06.2014].
 16. OECD, Tax Information Exchange Agreements (TIEAs), www.oecd.org/australia/taxinformationexchangeagreementstieas.htm [data dostępu: 12.06.2014].
 17. OECD, Tax Transparency 2013 in Progress, www.oecd.org/tax/transparency/GFannualreport2013.pdf [data dostępu: 15.06.2014].
 18. OECD, The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, www.oecd.org/ctp/harmful/43757434.pdf [data dostępu: 15.06.2014].
 19. OECD, The OECD's Project on Harmful Tax Practices: 2006 Update on Progress in Member Countries, www.oecd.org/tax/harmful/37446434.pdf [data dostępu: 07.06.2014].
 20. OECD, www.oecd.org/tax/treaties/oecdmtcavailableproducts.htm [data dostępu: 14.06.2014].
 21. Oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 1998 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r. (Dz.U.1998.141.914).
 22. Picciotto S., The International Crisis of Income Taxation: Combating Tax Havens, Capital Flight and Corruption, Lancaster University Law School, www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/International_Crisis_of_Income_Taxation_1.pdf [data dostępu: 29.05.2014].
 23. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U.2009.160.1267).
 24. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U.2009.160.1268).
 25. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U.2013.494).
 26. Sawicky M.B., Robert S., Guttentag J., Bridging the Tax Gap: Addressing the Crisis in Federal Tax Administration, EPI 2006.
 27. Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego w sprawie walki z oszustwami podatkowymi, uchylania się od opodatkowania i rajów podatkowych (2013/2060(INI)), www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0162+0+DOC+WORD+V0//PL [data dostępu: 04.06.2014].
 28. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.Urz.UE 2006 C 321E, art. 94).
 29. United States Government Accountability Office Report to Congressional Requesters International Taxation Large U.S. Corporations and Federal Contractors with Subsidiaries in Jurisdictions Listed as Tax Havens or Financial Privacy Jurisdictions GAO-09-157, December 2008, www.gao.gov/new.items/d09157.pdf [data dostępu: 19.09.2014].
 30. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.1991.80.350 ze zm.).
 31. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.1992.21, poz. 86 ze zm.).
 32. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.1997.137.926).
 33. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz.U.2002.141.1178 ze. zm.).
 34. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328).
 35. Wnioski z posiedzenia w dniu 1 grudnia 1997 r. Rady ECOFIN w sprawie polityki podatkowej (98/C 2/01).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.469
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu