BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mężyk Anna (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu), Zamkowska Stanisława (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Tytuł
Processes of globalization as a challenge to transport
Procesy globalizacji jako wyzwanie dla transportu
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 3248-3254, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Społeczne skutki globalizacji, Transport, Transportochłonność, Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa, Mobilność ludności, Zaspokojenie potrzeb
Globalization, Social results of globalisation, Transport, Transport intensity, Safety risk identification, Population mobility, Meet needs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Liberalizacja i globalizacja, jako procesy determinujące współczesny rozwój społeczno - gospodarczy wywierają znaczący wpływ na wzrost międzynarodowych powiązań i kontaktów w skali światowej. Wywierają one istotny wpływ na obecne i przyszłe scenariusze mobilności osób i transportu towarów. Zmianom ulega przede wszystkim struktura potrzeb przewozowych oraz sposoby ich realizacji. Stawiane są także nowe, wyższe wymagania jakościowe, których spełnienie wymaga wprowadzenia odpowiednich zmian w systemach transportowych. Odnoszą się one w szczególności do przesunięć międzygałęziowych, a także do wyposażenia transportu w odpowiednią infrastrukturę i środki techniczne. Negatywnym zjawiskiem towarzyszącym globalizacji jest wzrost zagrożeń dla transportu, co także wymaga wprowadzenia zmian w celu zwiększenia bezpieczeństwa przewozu ładunków i osób. Problemy te stanowią treść niniejszego artykułu.(abstrakt oryginalny)

Liberalization and globalization - as the processes determining the contemporary socio-economic development - have a significant impact on the growth of international links and contacts worldwide and, consequently, on current and future scenarios for mobility of people and transport of goods. The risen volume and changed structure of transport needs require new ways to achieve them. Another challenges to transport pose higher quality expectations, the fulfillment of which requires corresponding adjustment in capacity and operation modes of transport systems. The desired changes refer in particular to the intermodal shift, as well as equipment of transport in appropriate infrastructure and technical means. On the other side, negative effects of globalization and some environmental phenomena create increasing threats in transport, which also need to be considered in order to enhance the security of cargo and people. These problems are the contents of this article.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Hawlena J., Konkurencja na rynku lotniczych przewozów pasażerskich w warunkach globalizacji, UE, Katowice 2012.
  2. Key Transport Statistics, 2012 Data, www.oecd.org
  3. Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2003, 2012, GUS, Warszawa
  4. Schieb P.-A., Stevens B., White J.: Les besoins d'infrastructures stratégiques de transport a horizon 2030 transport. "Transports", nr 9-10/ 2012.
  5. UNWTO Tourism Highlights, 2014 Edition
  6. Wołodkiewicz-Donimirski Z., Podstawowe objawy globalizacji w światowej gospodarce, 7 Biuro Studiów i Ekspertyz - Kancelaria Sejmu RP, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu