BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parzyszek Magdalena (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Wartość miłości oblubieńczej w nauczaniu Karola Wojtyły - Jana Pawła II
The Value of Spousal Love in the Teaching of Karol Wojtyła - John Paul II
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2015, t. 9, nr 4, s. 37-41, bibliogr. 15 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Małżeństwo, Rodzina, Nauczanie, Społeczna nauka Kościoła
Marriage, Family, Teaching, Church's social doctrine
Uwagi
streszcz., summ.
Jan Paweł II
Abstrakt
Małżeństwo i rodzina jest rzeczywistością szeroko opisywaną w porządku naturalnym i doczesnym przez różne dyscypliny naukowe takie jak psychologia, socjologia, pedagogika, biologia i inne. Jan Paweł II osadza ją w porządku nadprzyrodzonym i wiecznym. Oblubieńczy aspekt miłości, życie w męskości i kobiecości, miłość do której wzywa sakrament małżeństwa stały się przedmiotem refleksji Karola Wojtyły - Jana Pawła II, a dzisiaj domagają się przypomnienia, nowego odczytania i ukazania wielkiej troski o tę najmniejszą komórkę życia społecznego.(abstrakt oryginalny)

Marriage and the family is a reality widely described in the natural order and the temporal by various scientific disciplines such as psychology, sociology, pedagogy, biology and others. John Paul II embeds it in the supernatural and eternal . Spousal aspect of love, life in masculinity and femininity, love which is called by the sacrament of marriage have become the subject of reflection of Karol Wojtyla - John Paul II , and today they demand a new reading, reminders and showing great concern about the smallest structure of social life. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajda J. (1981), Konsekracja ciała w aspekcie powołania osoby, W: Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do «początku». O Jana Pawła II teologii ciała. RW KUL, Lublin, s. 185-202.
 2. Duchliński P. (2008), Godność osobowa w ujęciu Karola Wojtyły i jego uczniów, W: G. Hołub, P. Duchliński, (red.), Ku rozumieniu godności człowieka. WN PAT, Kraków, s. 13-64.
 3. Jan Paweł II (1994), List do Rodzin. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław.
 4. Jan Paweł II (1998), Adhortacja apostolska, Fa- miliaris consortio. O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław.
 5. Jan Paweł II (2003), Encyklika, Fides et ratio. O relacjach między wiara a rozumem. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 6. Jan Paweł II (2005), Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia i homilie. Znak, Kraków.
 7. Jan Paweł II (2008), Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 8. Miąso J. (2004), Antropologia, wychowanie, miłość. Zarys antropologii wychowania Jana Pawła II. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 9. Parzyszek M., Marzęda B. (2014), Małżeństwo i rodzina «wielką tajemnicą» «jednego ciała». Epi- steme, Lublin.
 10. Półtawska W. (2008), Eros et juwentus. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa.
 11. Wojtyła K. (1986), Miłość i odpowiedzialność. TN KUL, Lublin.
 12. Wojtyła K. (2000), Podmiotowość i "to co nie re- dukowalne" w człowieku, W: Osoba i czyn i inne studia antropologiczne. TN KUL, Lublin, s. 433-443.
 13. Wojtyła K. (1952), Instynkt, miłość, małżeństwo. Tygodnik Powszechny, 42, s. 1-2.
 14. Wolicka E. (2001), Biblijny archetyp człowieka, W: Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do "początku". TN KUL, Lublin, s. 159-183.
 15. Życiński J. (2002), Wartości chrześcijańskie, W: M. Rusecki, K. Kaucha, I. Ledwoń, J. Mastej (red.), Leksykon teologii fundamentalnej. Wydawnictwo "M", Lublin - Kraków, s. 1302-1306.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu