BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Molesztak Aldona (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Tytuł
Wybrane poglądy Jana Pawła II o seniorach
Chosen Views of John Paul II on the Elderly
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2015, t. 9, nr 4, s. 48-56, bibliogr. 51 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Starzenie się społeczeństw, Ludzie starsi, Nauczanie, Społeczna nauka Kościoła
Ageing of the population, Elderly people, Teaching, Church's social doctrine
Uwagi
streszcz., summ.
Jan Paweł II
Abstrakt
Celem artykułu jest odniesienie rozważań o starości Jana Pawła II do aktualnych tendencji w gerontologii społecznej. Zmaganie się Jana Pawła II z własną chorobą, cierpieniem i wiekiem solidaryzuje papieża z ludźmi niedołężnymi, starymi, ubogimi, którzy znoszą swoje troski i udręki ciała każdego dnia. Tym samym zwraca się do lekarzy, polityków, duszpasterzy, jaki i samych wiernych w celu zabezpieczenia godnego życia seniorom, łagodzenia bólu, wsparcia w cierpieniu. W swoich wypowiedziach podejmuje problemy ludzi w podeszłym wieku w wymiarze indywidualnym i ogólnoświatowym. Przedstawiona perspektywa przyczyna się z jednej strony do podejmowania działań na rzecz grupy osób w podeszłym wieku a z drugiej do sprecyzowania problemów związanych z jej wzrostem. W nauczaniu Jana Pawła II występują zagadnienia związane ze starzeniem się społeczeństwa na świecie w obydwu sformułowanych obszarach. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to consider John Paul II's teachings on the old age in the light of current trends in the domain of social gerontology. John Paul II's struggle with his own illness, pain and old age made him the symbol of all the frail, the old and the poor suffering physical pain and every day anxiety. This way, he addresses doctors, politicians, clergymen, and the faithful themselves to take care that senior citizens live their lives in dignity, to alleviate their pain and to support them in their trials and suffering. The Pope considers problems of elderly people individually and in the global perspective which, on the one hand, encourages undertakings aimed at helping the old, on the other, promotes efforts to identify and determine problems following from the fact of the growing number of old people within the society. The teachings of Pope John Paul II include both kinds of the mentioned issues concerning the ageing society of the world. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L. (2014), Zachowania suicydalne człowieka w okresie starości, W: A. Wilk, M. Gołowkin-Hudała (red.), Prawne aspekty starości. Difin. Warszawa s. 47-66.
 2. Chechelski D. (2014), Starość w eksplikacji listu Jana Pawła II do osób w podeszłym wieku. Studia teologiczne, tom 15, s. 52-62.
 3. Czapiński J., Błędowski P. (2014), Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 4. Czekanowski P. (1993), Aktywność ludzi starszych w czasie wolnym. ,Zeszyty Problemowe PTG, nr 5, s. 130-140.
 5. Czerniawska O. (2011), Nowe drogi w andragogice i gerontologii. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 6. Dubas E., Stelmaszczyk J. (2015)(red.), Biografie i uczenie się. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 7. Dziedzic J. ( 2015), Kościół wobec starości. Polonia Sacra ,nr 1 (38), s. 95-113 DOI: http:dx.doi. org/10.15633/ps.731 (dostęp: 4 maja 2015).
 8. Erikson E. (2004), Tożsamość a cykl życia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 9. Glemp J. (1988), Nauczanie Pastoralne 1981-1982. Tom 1. Pallottinum, Poznań.
 10. Glemp J. (1989), Nauczanie Pastoralne 1985. Tom 4. Pallottinum, Poznań.
 11. Glemp J. (1994), Nauczanie Pastoralne 1988. Tom 7. Pallottinum, Poznań.
 12. GUS (2014), Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050, Warszawa, http:www..stat.gov.pl (dostęp: 4 maja 2015).
 13. Halicka M, Halicki J. (2002), Integracja społeczna a aktywność ludzi starszych, W: B. Synak (red.), Polska starość. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk. 189-218.
 14. Halicka M, Pędich W. (1996), Wpływ działalności grupy samopomocowej na zmianę świadomości seniorów - studium w Białymstoku. Gerontologia Polska, nr 3, s. 47-51.
 15. Jan Paweł II (1980), Szczególna misja starszych w życiu rodziny ludzkiej, W: E. Weron, A. Jaroch, Nauczanie papieskie. Tom III, cz. 2. (przygotowanie do druku). Pallottinum. Poznań 1986, s. 291-293.
 16. Jan Paweł II (1980), W doświadczeniach starości łączcie się z Chrystusem na krzyżu, W: E. Weron, A. Jaroch, Nauczanie papieskie. Tom III, cz.2. (przygotowanie do druku) Pallottinum. Poznań 1986, s. 699-704.
 17. Jan Paweł II (1982), Chrześcijański sens cierpienia i starości. W: E. Weron, A. Jaroch, Nauczanie papieskie. Tom V, cz.1. (przygotowanie do druku). Pallottinum. Poznań 1993, s. 186-187.
 18. Jan Paweł II (1982a), Środki przekazu społecznego a problemy ludzi starych. Tekst opracowany przez Papieską Komisję Środków Przekazu Społecznego. L'osservatore Romano (wyd. pol.), nr 5, s. 28-29.
 19. Jan Paweł II (1994), List do Rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Roku Rodziny 1994. L'Osservatore Romano (wyd. pol.), nr 3, s. 13-14.
 20. Jan Paweł II (1999), List Ojca Świętego Jana Pawła II, Do moich braci i sióstr - ludzi w podeszłym wieku. http:// www. voxdomini.vom.p.inne/list. html (dostęp: 4 maja 2015).
 21. Jan Paweł II (2000), Dar długiego życia. 17 IX - Jubileusz Ludzi Starszych. L'Osservatore Romano (wyd. pol.,) nr 11-12, s. 13-14.
 22. Jan Paweł II (2002), Ludzie starsi w życiu społeczeństwa. List papieski do uczestników II Światowego Zgromadzenia poświęconego problemom starzenia się ludności. 3 kwietnia 2002 Watykan. L'Osservatore Romano (wyd. pol.), nr 6, s. 8-9.
 23. Jan Paweł II (2002a), Bądźcie świadkami miłosierdzia! Homilia podczas Mszy św. na krakowskich Błoniach, 18 sierpnia 2002.
 24. Jan Paweł II (2004), Środki społecznego przekazu a problemy ludzi starszych. Orędzie Papieża Jana Pawła II na 16 Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu. L'Osservatore Romano (wyd. pol.), nr 4, s. 12-14.
 25. Jan Paweł II (2005), Rodzina jest instytucją naturalna i niezastąpiona. Przemówienie Papieża do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej rady ds. Rodziny 20.X1.2004. L'Osservatore Romano (wyd. pol.), nr 2, s. 35.
 26. Jan Paweł II (2005b), W obronie wspólnoty miłości i życia. Przemówienie Ojca Świętego do przedstawicieli Włoskiego Forum Stowarzyszeń Rodzinnych 18.XII.2004. L'Osservatore Romano (wyd. pol.), nr 2, s. 36.
 27. Jan Paweł II (2005c), Nietykalność życia każdej istoty ludzkiej. Przesłanie Jana Pawła 11 do XX111 Krajowego Kongresu Stowarzyszenia Włoskich Lekarzy Katolickich 11.XI.2004. L'Osservatore Romano (wyd. pol.), nr 2, s. 37.
 28. Jan Paweł II (2005d), Towarzyszyć choremu aż do końca. Przemówienie Papieża do uczestników konferencji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. 12.X1.2004. L'Osservatore Romano (wyd. pol.) nr 2, s.38-39.
 29. Jan Paweł II (2006), Encyklika Evangelium vitae, W: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła 11. Wydawnictwo ZNAK. Kraków.
 30. Jan Paweł II (2006a), Vita Consecrata. Adhortacje Apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła 11. Tom II 1996-2003, Wydawnictwo ZNAK, Kraków.
 31. Kilian M. (2011), Idea aktywnej późnej dorosłości. Modelowa organizacja OAS1S w USA. Edukacja ustawiczna dorosłych, nr 2, s. 24-34.
 32. Kluz M. (2012) Starość wyzwaniem dla współczesnej cywilizacji. Redemptorist Studies, 10 s. 315332, www.ceeol.co, (dostęp 15 maja 2015).
 33. Kowalik S. (2005), Pedagogiczne problemy funkcjonowania i opieki osób w starszym wieku, W: W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna. Wydawnictwo Uniwersytet Adama Mickiewicza. Poznań.
 34. Kowalik S. (2007). Motywacja do rehabilitacji niepełnosprawnych seniorów. Próba nowego spojrzenia, W: J. Twardowska-Rajewska (red.), Senior w domu. Poznań, UAM, s. 131-151.
 35. Krzyżanowski Ł., Kowalik W., Suwada K., Paw- lina A. (2014), Młodzi emeryci w Polsce. Między biernościa a aktywnością. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 36. Nowak-Starz G., Markowska M., Zboina B., Grzywa T. (2009), Społeczny obraz starości XX1 wieku, W: B. Zboina, G. Nowak-Starz. (red.), Starość - obawy, nadzieje, oczekiwania. Wybrane zagadnienia z gerontologii. Wydawnictwo Diecezjalne. Ostrowiec Świętokrzyski, s. 21-34.
 37. Nowicka A. (2006), Starość jako faza życia człowieka, W: A. Nowicka (red.),'Wybrane problemy osób starszych. Impuls, Kraków.
 38. Pikuła N. (2011), Etos starości w aspekcie społecznym. Gerontologia dla pracowników socjalnych. Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna, Igna tianum, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 39. Przygoda W. (2015), Wyzwania duszpasterskie wobec osób w podeszłym wieku. Polonia Sacra 19, nr 31 s. 71-94. Http:dx.doi,org.10.15633/ps.730 (dostęp 15 maja 2015)
 40. Richard L., Laforest S., Dufresne F., Sapinski J.P., (2004), The quality of life of older adults living in an urban environment: Professional and lay perspectives, Canadian Journal of Aging, nr 24, s. 19-30.
 41. Szarota Z. (2011), Jakość przestrzeni życiowej emerytów - wybrane wskaźniki, W: S. Rogala (red.), Pamiętaj o swojej starości. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, Opole, ss. 23-36.
 42. Szatur-Jaworska B. (2006), Jakość życia w fazie starości - próba diagnozy, W: M. Halicka, J. Halicki (red.), Zostawić ślad na ziemi. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok s. 303-316.
 43. Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M. (2006), Podstawy gerontologii społecznej, ASPRA-JR. Warszawa
 44. Trafiałek E. (2003), Polska starość w dobie przemian, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice.
 45. Uzar K. (2011), Wychowanie w perspektywie starości. Personalistyczne podstawy geragogiki. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 46. Uzar K. (2015), Jana Pawła pedagogia starości, W: M. Parzyszek, D. Opozda, B. Kiereś (red.), Wartość życia a wychowanie. W XX rocznicę encykliki Jana Pawła 11 "Evangelium vitae", Wyd. KUL, Lublin, 2015, s. 241-260.
 47. Wieczorkowska-Tobis K., Grześkowiak E. (2008), Czy wielolekowość w geriatrii jest zawsze błędem? Geriatria, nr 1, s. 45-54.
 48. Wnuk W. (2013), Potencjał osób starszych, W: P. Błędowski, A. Stogowski, K. Wieczorowska-Tobis (red.), Wyzwania współczesnej gerontologii. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Poznań.
 49. Zając L. (2002), Psychologiczna sytuacja człowieka starszego oraz jej determinanty, W: K. Obuchowski (red.), Starość i osobowość, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 50. Zych A.A. (2001), Słownik Gerontologii Społecznej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 51. Zych A.A. (2010), Dramat starzenia się a starość w dramacie, W: S. Rogala (red.), Starość i jej konsekwencje społeczno-rodzinne. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, Opole, s. 11-18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu