BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błachnio Jan Ryszard (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Błachnio Aleksandra (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Tytuł
Starość jako zadanie dla człowieka - inspiracje w nauczaniu Jana Pawła II
Old Age as a Man's Task - Inspirations of John Paul II's Teachings
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2015, t. 9, nr 4, s. 57-63, bibliogr. 26 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Starzenie się społeczeństw, Ludzie starsi, Nauczanie, Społeczna nauka Kościoła
Ageing of the population, Elderly people, Teaching, Church's social doctrine
Uwagi
streszcz., summ.
Jan Paweł II
Abstrakt
Kluczową tezą artykułu jest ta, iż człowiek to nie tylko ciało, ale przede duch połączony z ciałem. Kiedy ciało osłabnie, i sił jest coraz mniej człowiek, złożenie materii i ducha, nadal może być aktywny, użyteczny dla rodziny, dla najbliższych i dla społeczeństwa. Artykuł "Starość jako zadanie dla człowieka - inspiracje w nauczaniu Jana Pawła II" podzielony został na na pięć etapów. W pierwszym przeprowadzimy charakterystykę antropologicznych poglądów Jana Pawła II. W drugim przedstawimy diagnozę społeczną ludzi starych. W trzecim przybliżymy co Kościół robi na rzecz ludzi trzeciego wieku. W czwartym naszkicujemy zadania dzieci i wnuków; a w piątym skupimy się nad powinnościami ludzi starych. Refleksje zakończymy przytoczeniem słów pocieszenia Jana Pawła II skierowane do ludzi starszych podczas spotkania w Monachium. (abstrakt oryginalny)

The principle of this paper is that a human being is not merely a body, but the spirit connected with the body. Thus when the body goes weak, and human power diminishes, an individual, as a combination of matter and spirit, may still be active, useful for the family, the loved ones, and for the society. The article "Old age as a man's task - inspirations of John Paul II's Teachings" has been divided into five stages. In the first part we conduct anthropological views of John Paul II. In the second we present a social diagnosis of the elderly. In the third we approach what the Church is doing for the people of the third age. In the fourth we discuss the tasks of children and grandchildren; and in the fifth we focus on the duties of the elderly. Our reflections end with John Paul II's words of comfort addressed to the elderly during a meeting in Munich. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benedykt XVI (2007), Jan Paweł II. Mój umiłowany Poprzednik. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa.
 2. Błachnio A. (2005), Jak człowiek doświadcza czasu? Anormatywizm w psychologii temporalnej. Chowanna, 1 (24), cz. II, s. 121-130.
 3. Błachnio A. (2006), Autor siebie w trzeciej fali cywilizacyjnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 4. Błachnio A. (2012), Starość non profit. Wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce i na świecie. Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz.
 5. Błachnio J.R. (1995), Polskie inspiracje i wartości w nauczaniu Jana Pawła II. Wyd. Uczelniane WSP, Bydgoszcz.
 6. Błachnio J.R. (2015), Starość człowieka w myśli filozoficzno-społecznej, W: A. Fabiś, A. Błachnio (red.), Exlibris. Biblioteka Gerontologii Społecznej, 1 (9), s. 75-88.
 7. de Chardin P.T. (1987), Rzeczywistość Chrystusa. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 8. Dyskusja z okazji 10-lecia wyboru na Papieża, (1988). Znak, nr 401 (10), s. 23-30.
 9. Jan XXIII (1961), Mater et magistra. Watykan.
 10. Jan Paweł II (1990), Dives in misericordia. Encyklika o Bożym miłosierdziu z 30.11.1980. Pallotinum, Poznań.
 11. Jan Paweł II (1994), Redemptor hominis. Wyd. TUM, Wrocław.
 12. Jan Paweł II (1995), Evangelium vitae. Watykan. http: // w2 .vatican.va/content/john-paul-ii / pl/encyclicals/index.html#encyclicals (dostęp: 10.05.2015).
 13. Jan Paweł II (1987), Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte Gdańsk 12.06, http://sds.brzo- stek.pl/przemowienia/1987r_004.html (dostęp: 10.05.2015).
 14. Jan Paweł II (1984), Jan Paweł II w kraju reformacji: homilie i przemówienia wygłoszone podczas podróży do Republiki Federalnej Niemiec w dn. 1519 listopada 1980. "Pax" Warszawa.
 15. Jan Paweł II (1986), Jan Paweł II w Portugalii, Hiszpanii i Lourdes: przemówienia i homilie. "Pax" Warszawa.
 16. Jan Paweł II (1986), Twórcza rola ludzi starych w Kościele i społeczeństwie. Przemówienie do ludzi starych w Walencji (8 XI1982). W: Jan Paweł II w Portugalii, Hiszpanii i Lourdes: przemówienia i homilie. "Pax" Warszawa.
 17. Jan Paweł II (1989), Jan Paweł II w Polsce: 2-10. VI.1979, 16-23.VI.1983, 8-14.VI.1987: przemówienia i homilie. "Pax" Warszawa.
 18. Jan Paweł II (1999), List do ludzi w podeszłym wieku.http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii /pl/letters/1999/documents/hf_jp-ii_let_ 01101999_elderly.html (dostęp: 10.05.2015).
 19. Kowalczyk S. (1990), Człowiek w myśli współczesnej. Michalineum, Warszawa.
 20. Schilson A. (1980), Jan Paweł II a pluralizm w teologii. Znak, nr 317 (11), s. 1419-1424.
 21. Sobór Watykański II (1965), Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam Actuositatem. Watykan.
 22. Steuden S. (2012), Psychologia starzenia się i starości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Stuart-Hamilton I. (2006), Psychologia starzenia się. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 24. Styczeń T. (1988), "Transcendencja - drugie imię osoby" czyli człowiek widziany z "niskości" doświadczenia samego siebie i z "wysokości krzyża". Znak, nr 401 (10), s. 3-22.
 25. Tatarkiewicz W. (1978), Historia filozofii. T.2 PWN, Warszawa.
 26. Tornstam L. (2011), Maturing intogerotranscen- dence. Journal of Transpersonal Psychology, nr 43 (2), s. 166-180.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu