BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trusewicz-Pasikowska Marta (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
Tytuł
Samowychowanie w ujęciu Jana Pawła II
Self-Education in John Paul II's Teaching
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2015, t. 9, nr 4, s. 72-77, bibliogr. 41 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Wychowanie, Rozwój, Odpowiedzialność, Społeczna nauka Kościoła
Education, Development, Responsibility, Church's social doctrine
Uwagi
streszcz., summ.
Jan Paweł II
Abstrakt
Artykuł traktuje o samowychowaniu, jego definicji, warunkach, etapach a także o samopoznaniu, jako jego nieodłącznym elemencie będącym jednocześnie wstępem do aktywności samowychowawczej. Autorka przedstawia w nim stanowisko Jana Pawła II do tej zarówno pedagogicznej, jak i teologicznej kategorii, poprzez którą Bóg nakłada na człowie - ka obowiązek odkrywania swego powołania, potencjału, jak i samourzeczywistnienia. Cytuje wypowiedzi Papieża Polaka, które świadczą o tym, iż jego zdaniem każdy człowiek powinien wziąć odpowiedzialność za własny ustawiczny rozwój i kształtować w sobie chrześcijańskie cnoty. Artykuł zawiera bogate odniesienia do prac, wypowiedzi Jana Pawła II a także polskich pedagogów i teologów. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the issue of self-education its definition, conditions and stages, as well as the issue of selfcognition, being and integraf part of it and at the same time an introduction to self-educating activity. The autor presents John Paul II's standpoint on his pedagogic and theological category, trought which God imposes on the man an obligation of discovering his mission, potential and self-realization. She quotes Polish Pope's statements, which testify that in his opinion every human being ought to take the responsibility for their own constant development and should shape christian virtues in themselves. The article consist of extensive references to John Paul II's, Polish pedagogues' and theologists' works and statements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleksander T. (2006), Samokształcenie, W: E. Różycka (red.). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa, s. 601-609.
 2. Bagrowicz J. (2009), Stawać się bardziej człowiekiem. Z podstaw edukacji religijnej. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 3. Czarkowski J., Szczęsny W. (2006), Samopozna- nie, W: E. Różycka (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa, s. 619-622.
 4. Ecler-Nocoń B. (2009), Wychowawcze konteksty myśli Karola Wojtyły. Rzecz dla pedagogów. Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice.
 5. Furmanek W. (1995), Człowiek-człowieczeństwo-wychowanie. Wybrane problemy pedagogiki personalistycznej. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów.
 6. Gerstman S. (1981), Psychologiczne podstawy oddziaływań wychowawczych. Nasza Księgarnia, Warszawa.
 7. Jan Paweł II (1985), Parati semper.
 8. Jan Paweł II (1988), Christifideles Laici.
 9. Jan Paweł II (1991), Przemówienie w dniu 15 sierpnia 1991 w Częstochowie. Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitarnej Częstochowskiej, Częstochowa.
 10. Jan Paweł II (1994), Gratissimam sane.
 11. Jan Paweł II (1995), Encyklika Evangelium vitae.
 12. Jan Paweł II (1997), Homilia do młodzieży, Poznań.
 13. Jan Paweł II (1998), Fides et Ratio.
 14. Jan Paweł II (1999), Homilia mszy świętej, Łowicz.
 15. Jundziłł I. (1974), Stosunek młodzieży do samowychowania. Nauczyciel i wychowanie, 3, s. 33-43.
 16. Kamiński A. (1978), Studia i szkice pedagogiczne. PWN, Warszawa.
 17. Kaźmierczak P. (2003), Personalistyczna koncepcja wychowania w nauczaniu Jana Pawła II. Wydawnictwo WAM, Kraków.
 18. Kowolik P. (2010), Autokreacja potrzebą samospeł- niania się człowieka w jego rozwoju, W: K. Przybycień (red.), Autokreacja. Aspekty wybrane. Fundacja Uniwersytecka, Stalowa Wola, s. 163-171.
 19. Kulas H. (1986), Samoocena młodzieży. WSiP, Warszawa.
 20. Ludwiczak S. (2009), Samoedukacja. Wydawnictwo MADO, Toruń.
 21. Łukaszewski W. (1984), Szanse rozwoju osobowości. Wydawnictwo KIW, Warszawa.
 22. Nagórny J. (2012), Wychowanie do wartości. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 23. Okoń W. (2001), Samowychowanie, W: W. Okoń (red.), Nowy słownik pedagogiczny. Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa, s. 349.
 24. Pacek S. (1977), Samowychowanie studentów. Warunki i efekty. PWN, Warszawa.
 25. Pacek S. (1987), O przezwyciężaniu niepełnosprawności. Poznanie siebie. Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa.
 26. Paleski Z. (1976), O niektórych powiązaniach między samowychowaniem a zdrowiem psychicznym. Zagadnienia wychowawcze a zdrowie psychiczne, 2, s. 7-19.
 27. Puślecki W. (1979), Proces samokształcenia. Oświata dorosłych, 3, s. 126-130.
 28. Radwan M., Wylężek S., Gorzkula S. (1988), Jan Paweł II, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 29. Rynio A. (2004), Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 30. Siek A. (1986), Formowanie osobowości. Wydawnictwo ATK, Warszawa.
 31. Starnawski W. (2005), Wprowadzenie do pedagogicznej myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Roczniki Nauk Społecznych, t. 33, z. 2, s. 15-29.
 32. Starnawski W. (2008), Prawda jako zasada wychowania. Wydawnictwo UKSW, Warszawa.
 33. Starnawski W. (2011), Aktualność pedagogii Jana Pawła II. Wychowanie na co dzień, nr 4/5, s. 9-13.
 34. Sowińska H., Jankowski C., Ziarko Z. (1979), Cele wychowania określające stosunek dziecka w średnim wieku szkolnym wobec siebie. Życie Szkoły, 9, s. 10-21.
 35. Sowiński A. J. (2006), Samowychowanie w interpretacji pedagogicznej. Oficyna In Plus, Szczecin.
 36. Sujak E. (1992), Rozważania o ludzkim rozwoju. Wydawnictwo Znak, Kraków.
 37. Śliwerski B. (2007), Wychowanie. Pojęcie - znaczenia - dylematy, W: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie. t. 1, GWP, Gdańsk, s. 25-76.
 38. Śliwerski B. (2010), Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.
 39. Walesa Cz. (1974), Samowychowanie a rozwój człowieka. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne, 4, s. 33-42.
 40. Wojtyła K. (1983), Elementarz etyczny. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 41. Woroniecki J. (1961), Wychowanie człowieka. Wydawnictwo Znak, Kraków, s. 24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu