BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świtała Ireneusz Marian (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi)
Tytuł
Starość człowieka, jako problem społeczno-etyczny
Old Age Man, as the Socio-Ethical
Źródło
Prosopon. Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne, 2013, nr 2, s. 303-314, bibliogr. 10 poz.
Prosopon. European Humanities and Social Studies
Słowa kluczowe
Ludzie starsi, Etyka, Praca socjalna
Elderly people, Ethics, Social work
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ostatnich dziesięcioleciach następowały istotne zmiany demograficzne w strukturze polskiego społeczeństwa. Spadek przyrostu naturalnego, zmiany w modelu rodziny, wydłużenie się czasu trwania życia, spowodowały zjawisko starzenia się społeczeństwa. Według prognoz demograficznych liczba osób w wieku emerytalnym wzrośnie, do 2050 r. w skali światowej do 25%, a w Euro-pie, aż do 51% całego społeczeństwa 1. Przemiany te można, również zaobserwować w Polsce, gdzie spada liczba urodzeń i zawieranych małżeństw oraz przesunięcie się średniego wieku rozrod-czego. W 2002 roku osiągnięty został poziom 14% osób w wieku emerytalnym w całej populacji kraju, - co uznawane jest za granicę zaliczenia państwa do gru-py społeczeństw starzejących się 2. Według przewidywań GUS liczba osób w wieku emerytalnym wzrośnie z 6, 5 mln w 2010 roku do 9, 6 mln w 2035 roku, co będzie stanowiło 26, 7% ogółu społeczeństwa.(fragment tekstu)

In recent decades, a substantial demographic changes in the structure of Polish society. The decrease in growth, changes in family patterns, lengthening the duration of life, re-sulted in an aging population. According to demographic projections, the number of peo-ple of retirement age will increase by 2050. Globally and 25% in Europe, up to 51% of the entire population. These changes can also be observed in Poland, where declining number of births and marriages, and a shift in the average age of reproduction. In 2002 he was reached level 14% of people of retirement age in the total population of the country - which is consid-ered the limit for the completion of the aging population. GUS expected number of people of retirement age will increase from 6, 5 million in 2010 to 9, 6 million in 2035, which would represent 26, 7% of the total population. The aging process has a multifaceted dimension; medical, psychological, social, ethical and deserves special attention in the era of political and socio-economic. From the point of view of gerontopedagogiki, old age is a period of life in which man can live actively pursu-ing their interests, participate in social activities, educate and serve their knowledge and experience. Already Helena Radlińska (creator of special education in Poland 1935.) And Aleksander Kaminski emphasized the need to take action care centers for the elderly. They believed that social pedagogy must take issues such as the implementation of elderly peo-ple to new behaviors and accept old age, and the launch facilities intended for the elderly, where they could spend their free time actively.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Błasiak D, W. Walkowska, Raport z konferencji "W obliczu starości" [w:] W obliczu starości. Opis projektu i dobrych praktyk, pod red. H. Miśkiewicz, D. Błasiak, S. Adamczyk, Katowice 2007.
  2. Bois L. P., Historia starości od Montaignea do pierwszych emerytur, Warszawa 1996. Częstochowski Program Wsparcia Seniorów na lata 2010 - 2013.
  3. Halicka M., Uwarunkowania postaw wobec starości osób w wieku po produkcyjnym, [w:] Refleksje nad starością - aspekty społeczne, edukacyjne i etyczne, Łódź 1992,
  4. Ks. J. Kracik, Być starym dawno temu, "Tygodnik Powszechny" 2000, Nr 39, 40.
  5. Le Goff J., Człowiek średniowiecza, Warszawa - Gdańsk, 1996.
  6. Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie, Olsztyn 2013.
  7. Minos G., Historia starości, Warszawa 1995.
  8. Pikuła N., Etos starości w aspekcie społecznym, Kraków 2011.
  9. Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa. Diagnoza i program działania, Warszawa 2008. Prognoza ludności na lata 2008 - 2035 GUS.
  10. Urząd Miasta Częstochowy Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Za-łącznik do Zarządzenia nr 2932/10 Prezydenta Miasta Częstochowy z dn. 19 listopada 2010 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0266
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu