BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawiak Anna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Tytuł
Cyberprzestrzeń jako "forum" oddziałujące na młode pokolenia w refleksji Jana Pawła II
Cyberspace as a Forum Influencing T Young Generations in John Paul II Reflection
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2015, t. 9, nr 4, s. 84-90, bibliogr. 24 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Młodzież, Internet, Rzeczywistość wirtualna, Komunikowanie interpersonalne, Tożsamość, Wiedza
Youth, Internet, Virtual reality, Interpersonal communication, Identity, Knowledge
Uwagi
streszcz., summ.
Jan Paweł II
Abstrakt
Internet jako współczesne i wszechstronne medium pełni rolę zatłoczonej i tętniącej życiem przestrzeni, kuszącej swą tajemniczością. To miejsce porównane przez Jana Pawła II do "rzymskiego forum" ukazuje najlepsze i najgorsze strony ludzkiej natury. Jak podkreślał Papież, kryje w sobie nie tylko obietnice przygody, ale także niebezpieczeństwa. Celem pracy jest ukazanie oddziaływania Internetu na młodych ludzi, którzy wzrastali w czasie, gdy dokonywał się rozwój technologii. Cyberprzestrzeń będąca dla nich otwartym oknem na świat, daje możliwości odkrywania, poznawania, uczestniczenia i przeżywania w sferze relacji interpersonalnych, światopoglądu, samoświadomości oraz w sferze wartości. Niestety uczestniczenie w cyberprzestrzeni przez młodych ludzi całego świata nadal jest przywilejem, a nie prawem. Istnieje realne niebezpieczeństwo, że zwiększą się istniejące już nierówności krajów uboższych, a przepaść w dziedzinie informacji i komunikacji będzie się nadal pogłębiać. (abstrakt oryginalny)

Internet as a contemporary and universal medium plays the role of crowded and full of life space, tempting by its mystery. This place compared by John Paul II to a 'roman forum' shows both the best and the worst features of human nature. As the Pope highlighted it hides in itself not only the promise of adventure but also dangers. The aim of the paper is to show how influence of the Internet on young people who were growing up in the times when the technology was developing. Cyberspace is for them an open window to the world, gives possibilities of discovering, getting to know, taking part in and experiencing in the sphere of interpersonal relationships, world views and the sphere of values. Unfortunately being in the cyberspace by young people from all over the world is still a privilege not a right. There is a real threat that the existing inequalities of poor countries and the gap in the sphere of communication and information will be getting deeper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewska A., Bednarek J. (2009), Człowiek w obliczu zagrożeń wirtualnego świata, W: L. Jakubowska-Malicka, A. Kobylarek, M. Pryszomont-Ciesielska (red.), Audiowizualność. Cyberprzestrzeń. Hipertekstualność. Ponowoczesne konteksty edukacji. Wydawnictwo "Atut", Wrocław, s. 42-60.
 2. Gazeta Wyborcza, Listy do redakcji. Nastały czasy milczków, 26 stycznia 2002.
 3. Hayek F. A. (2003), Droga do zniewolenia. Wydawnictwo "Arcana", Kraków.
 4. Jan Paweł II (1992), Orędzie na XXVI ŚDŚSP, Niech Bóg obdarzy mocą i wsparciem katolików działających w świecie środków społecznego przekazu! http://paulus.org.pl, (dostęp: 25.04.2015).
 5. Jan Paweł II (1999), Orędzie na XXXIII ŚDŚSP, Środki przekazu cenną pomocą dla tych, którzy szukają Ojca, http://paulus.org.pl, (dostęp: 25.04.2015).
 6. Jan Paweł II (2000), Orędzie na XXXIV ŚDŚSP, Głosić Chrystusa na progu nowego tysiąclecia, http://paulus.org.pl, (dostęp: 25.04.2015).
 7. Jan Paweł II (2001), Orędzie na XXXV ŚDŚSP, Rozgłaszajcie to na dachach: Ewangelia w epoce globalnej komunikacji, http://paulus.org.pl, (dostęp: 25.04.2015).
 8. Jan Paweł II (2002), Orędzie na XXXVI ŚDŚSP. Internet: nowe forum głoszenia Ewangelii. W: "L'Osservatore Romano", wyd. polskie, n. 4/2002, s. 5-7.
 9. Jan Paweł II (2003), Orędzie na XXXVII ŚDŚSP. Środki społecznego przekazu w służbie prawdziwego pokoju w świetle encykliki ,Pacem in terris', http://paulus.org.pl, (dostęp: 25.04.2015).
 10. Jan Paweł II, (1985), Orędzie na XIX ŚDŚSP. Środki społecznego przekazu w służbie chrześcijańskiej promocji młodzieży, http:// www.janpawel2.org/index.php/ pontyfikat-jp -ii/oredzia, (dostęp: 25.04.2015).
 11. Jan Paweł II, (1990), Orędzie na XXIV ŚDŚSP. Misja Kościoła w erze komputerów, http://www. janpawel2.org/index.php/pontyfikat-jp-ii/ore- dzia, (dostęp: 25.04.2015).
 12. Kajdasz-Aouil M. (2007), Kwalifikacje zawodowe absolwentów ET1 w opinii pracodawców - doniesienie z badań, W: M. Kajdasz-Aouil, A. Michalski, E. Podoska-Filipowicz (red.), Edukacja techniczna i informatyczna: przygotowanie zawodowe, kwalifikacje, rynek pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 203-213.
 13. Krueger M. (1991), Artificial Reality. Reading, Mass. Addison-Wesley.
 14. Mayor F. (2001), Przyszłość świata. Wydawnictwo Fundacji Studiów i badań Edukacyjnych, Warszawa.
 15. Nowak M. (1999), Podstawy pedagogiki otwartej. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 16. Pawiak A. (2014), Komunikacja międzyludzka w dobie globalizacji-za i przeciw, W: A. Karpińska, M. Zińczuk (red.), Dydaktyka refleksyjna o edukacyjnych priorytetach. Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa, s. 266-279.
 17. Sieńko M. (2002), Człowiek w pajęczynie. Internet jako zjawisko kulturowe. Oficyna Wydawnicza "Atut", Wrocław.
 18. Sitarski P. (2002), Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej. Wydawnictwo "Rabid", Kraków.
 19. Steuer J. (1992), Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence."Journal of Communication", vol. 42, nr 4, s. 73-93.
 20. Tomaszewska-Lipiec R. (2014), Technologie in- formacyjno-komunikacyjne wyzwaniem nie tylko dla młodego pokolenia, W: J. Bednarek (red.), Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego. Wydawnictwo "Difin", Warszawa, s. 52-90.
 21. Wallace P. (2001), Psychologia Internetu. Dom Wydawniczy "Rebis", Poznań.
 22. Woolley B. (1993), Virtual Worlds. A lourney in Hype and Hyperreality. Penguin Books, London.
 23. http://www.eureknews.pl/index.php/psyche-i -mozg/1049-wiedza-z-internetu-szybko-ulatu- je.html) (dostęp: 29.04.2015).
 24. http://www.techsty.art.pl/hipertekst/cyber- przestrzen.htm (dostęp: 03.05.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu