BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lamcha Lidia (Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Łódź), May Jacek (Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Łódź)
Tytuł
Problemy rewitalizacji w dużych miastach województwa łódzkiego (powyżej 25 000 mieszkańców)
Problems of Revitalization in Large Cities (above 25 000 inhabitants) in Lodz Region
Źródło
Problemy Rozwoju Miast, 2010, nr 3, s. 120-128, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Tereny poprzemysłowe, Rewitalizacja, Przestrzeń publiczna
Post-industrial areas, Revitalization, Public space
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo łódzkie
Łódź Voivodship
Abstrakt
W artykule prezentuje się syntetyczne wyniki wstępnych badań przeprowadzonych w 2009 r. w 12 miastach woj. łódzkiego liczących powyżej 25 000 mieszkańców. Celem artykułu jest przedstawienie potrzeb miast oraz działań samorządów lokalnych w zakresie rewitalizacji. Zakres przedmiotowy artykułu obejmuje określenie powierzchni obszarów wymagających rewitalizacji, ich struktury typologicznej i funkcjonalnej oraz planowanych i realizowanych działań rewitalizacyjnych. Cel badań realizowano metodą ankietową, uzupełnioną wywiadem kwestionariuszowym oraz obserwacją terenową. Badania wykazały, że istnieją trzy typy koncepcji działań rewitalizacyjnych: wyspowy, wielkopowierzchniowy i mieszany. Dominacja zdegradowanych obszarów mieszkaniowych w strukturze typologicznej badanych obszarów wynika ze wskazywania do rewitalizacji obszarów śródmiejskich, w tym historycznych układów rozplanowania. Niewielki udział w powierzchni przeznaczonej do rewitalizacji mają natomiast tereny poprzemysłowe. Większość miast ma dobrze rozpoznane potrzeby w zakresie rewitalizacji i dysponuje lokalnymi programami rewitalizacji, ale w nielicznych zaobserwowano znaczniejsze zaawansowanie działań rewitalizacyjnych. W planowanych działaniach nacisk położono na aspekt techniczny, a marginesowo traktowano aspekt kulturowy, społeczny i gospodarczy. Proponowane kierunki rewitalizacji zmierzają do ożywienia przestrzeni publicznych oraz do zwiększenia powierzchni terenów mieszkaniowo-usługowych i usługowych kosztem terenów mieszkaniowych, poprzemysłowych i nieużytków. (abstrakt oryginalny)

The article presents results of preliminary research conducted in year 2009 in 12 cities of Lodz region with population over 25 000 inhabitants. The goal of this article is the recognition of cities needs and necessary local government actions in a field of revitalization. The topic of the article covers the recognition of areas in need of revitalization, their typological and functional structure, in addition with listing of the planned and current actions of revitalization. The goal of the research was achieved by poll, supplemented by interview using a method of a questionnaire, in addition to area observation. The completed research indicated that there exist 3 types of conception of revitalization: insular, large surface size and mixed. In the researched areas the domination of degraded housing areas in typological structure is an outcome of indicating the areas of revitalization that are downtown, including the historical layouts. Small share in indicated for revitalization areas have post-industrial areas. Majority of the cities have well recognized needs in area of revitalization and have had administered the Local Programs of Revitalization, in few a greater advanced revitalization actions were observed. In planned actions the pressure was put on technical aspect and the cultural, societal and economical aspects were marginal. The proposed direction of revitalization is heading towards revival of public spaces and towards expanding of housing-service and service areas, at the expense of housing, post-industrial and wasteland areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kaczmarek J., 1996, Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia w mieście na podstawie analizy "dziennej ścieżki życia łodzian". Biuletyn KPZK PAN, z. 174, Warszawa.
  2. Kaczmarek S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  3. Koter M., 1974, Fizjonomia, morfologia i morfogeneza miasta. Przegląd rozwoju oraz próba uściślenia pojęć. Zeszyty Naukowe UŁ, ser. II, z. 55, Łódź.
  4. May J. (red), 2009, Identyfikacja obszarów wymagających rewitalizacji w miastach województwa łódzkiego powyżej 25 000 mieszkańców. Oprac. niepublikowane, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Łódź.
  5. Rykiel Z., 1999, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej miasta polskiego a świadomość terytorialna jego mieszkańców. Prace IGiPZ PAN nr 170, wyd. Continuo, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu