BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozyra Jacek (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu), Pedrycz-Wieczorska Agnieszka (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Krzyszkowska Izabela (Radomski Szpital Specjalistyczny)
Tytuł
Układ sieciowy IT w zasilaniu obiektów służby zdrowia
IT electrical power supply system of healthcare facilities
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 2426-2438, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Sieci komputerowe, Dystrybucja energii elektrycznej, Infrastruktura medyczna, Medycyna, Bezpieczeństwo
Computer networks, Electric power distribution, Medical infrastructure, Medicine, Security
Uwagi
streszcz., summ
Abstrakt
W pracy przedstawiono wybrane aspekty zastosowania układu zasilania IT w obiektach służby zdrowia. Zamieszczono uwarunkowania formalno - prawne w zakresie wymagań dotyczących instalacji w obiektach służby zdrowia oraz problematyce związanej z bezpieczeństwem elektrycznym. Omówiono szereg zagadnień związanych z oddziaływaniem prądu elektrycznego na organizm ludzki oraz zwrócono szczególną uwagą na podwyższoną podatność pacjentów na działanie zjawisk elektrycznych w placówkach medycznych. Z uwagi na różny poziom zagrożenia porażenia wynikający z odmiennych czynności, jakim pacjent jest poddawany oraz od warunków panujących w danym pomieszczeniu, zgodnie z obowiązującą normą dokonano podziału pomieszczeń na trzy grupy oraz przedstawiono dostępne środki ochrony bezpieczeństwa w pomieszczeniach medycznych. Gruntownie zobrazowano tu rolę układu sieci IT z nieuziemionym punktem neutralnym. Ponadto szczegółowo omówiono szereg zagadnień związanych z medyczną siecią IT, w tym: stałą kontrolę stanu izolacji, prądu obciążenia i temperatury uzwojeń transformatora medycznego IT. Praca obejmuje również szczegółowe zalecenia dotyczące zasilania i źródeł instalacji bezpieczeństwa pomieszczeń medycznych.(abstrakt oryginalny)

The paper presents some aspects of the use of IT power system in healthcare facilities. Posted conditions - legal in the requirements for installation in buildings and health care issues related to electrical safety. Discussed a number of issues related to the impact of electricity on the human body, and paid special attention to the increased susceptibility of patients to the electrical phenomena in medical facilities. Due to the different levels of risk of electric resulting from the different activities which the patient is subjected to and the conditions in the room, in accordance with the applicable standard rooms were divided into three groups, and shows the available security measures to protect public health. Thoroughly illustrated here the role of the IT networks with ungrounded neutral. In addition, discussed in detail a number of issues related to medical IT network, including: continuous monitoring of the insulation, the load current and the temperature of the transformer windings medical IT Medical transformers. The work includes detailed recommendations on sources of supply and installation of medical safety.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleksandrowicz D., Krzyszkowska I.: Resuscytacja tonących -logistyka postępowania według wytycznych ERC. Logistyka 4/2014.
 2. Wołkowiński K.: Instalacje elektroenergetyczne. Zagadnienia wybrane, WNT, Warszawa 1972.
 3. IEC 60479-1, TS, Ed. 4 (2005): Effects of current on human beings and livestock - Part.1: General aspects. Draft technical specification. 64/1427/DTS, 2005
 4. Lejdy B. Fibrylacja komór serca jako skutek przepływu przemiennego prądu elektrycznego w organizmie człowieka - procesy normalizacji, Wiadomości Elektrotechniczne, 2008 nr 10.
 5. PN-HD 60364-7-710: 2012E: Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-710: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia medyczne
 6. Karta katalogowa systemu RCMS460 firmy Bender
 7. PN-EN 61557-8:2007E "Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000V i stałych do 1500V - Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych - Część 8: Urządzenia do monitorowania stanu izolacji w sieciach IT".
 8. MEDICS, "Inteligentny system kontroli , nadzoru i zasilania dla pomieszczeń i obiektów użytkowanych medycznie", BENDER PRO - MAC, Łódź 2008.
 9. ATICS, "Inteligentny system kontroli, nadzoru i zasilania dla pomieszczeń i obiektów użytkowanych medycznie", BENDER PRO - MAC, Łódź 2011
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 11. Sałasiński M.: "Instalacje elektryczne w zakładach opieki zdrowotnej", Verlag Dashofer Sp.z o.o., Warszawa 2006.
 12. Sałasiński M. "Instalacje elektryczne w pomieszczeniach użytkowanych medycznie w myśl normy PN-HD 60364-7-710", Wiadomości elektrotechniczne, 2013 nr.4.
 13. Kozyra J., Kuśmińska-Fijałkowska A.: Elementy liniowej logistyki stosowane w zabezpieczaniu obiektów zagrożonych wybuchem, Logistyka 4/2014, CD1, str. 572-580,
 14. Kozyra J., Warchoł R.: Wykorzystanie energoelektronicznych systemów zasilania gwarantowanego AC w elektroenergetyce, Logistyka 6/2014,
 15. Krajewska R., Łukasik Z., Alternatywne dostawy paliw dla rynku energetycznego w Polsce, TTS Technika Transportu Szynowego, nr 9/2012.
 16. Łukasik Z, Nowakowski Waldemar, Kuśmińska-Fijałkowska A.: "Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej", Czasopismo Logistyka 4/2014,CD1, str. 758-763, ISSN 1231-5478
 17. Bril J., Łukasik Z.: "Czujniki stosowane w pojazdach samochodowych - podział i rodzaje", Czasopismo Technika Transportu Szynowego 9/2012, ISSN 1232-3829.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu