BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajda Anastazja
Tytuł
Wzmocnienie praw procesowych jednostki w postępowaniu karnym w Unii Europejskiej - propozycje Komisji Europejskiej z listopada 2013 r.
Strengthening of individual rights in criminal proceedings in the EU: November 2013 proposals of the European Commission
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 4, s. 103-139, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Prawo konsularne, Współpraca sądowa, Prawo karne, Postępowanie sądowe
Consular law, Judicial cooperation, Criminal Law, Legal proceedings
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Koncepcja stworzenia wspólnych dla całej Unii Europejskiej minimalnych standardów praw podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym znalazła się w przedstawionej w 2003 r. przez Komisję Europejską Zielonej księdze dotyczącej gwarancji procesowych podejrzanych i oskarżonych w postępowaniach karnych w Unii Europejskiej. Zbiór gwarancji procesowych powstał w wyniku prac KE, która analizowała obowiązujące w państwach członkowskich UE standardy prawne. W rezultacie wyłoniono pięć głównych obszarów zainteresowania: prawo do pomocy prawnej, prawo do tłumacza, prawo do informacji, prawa osób wymagających szczególnej ochrony i oskarżonych oraz prawo do pomocy konsularnej dla zatrzymanych cudzoziemców. Przedmiotem harmonizacji miałyby być także szczególne gwarancje procesowe mające zastosowanie przeciwko podejrzanym i oskarżonym, w przypadku których - z uwagi na dotyczące ich okoliczności utrudniające możliwość obrony - istnieje ryzyko naruszenia zasady rzetelności postępowania. (fragment tekstu)

The aim of the study is to present the proposals of legal regulations presented by the European Commission in one of the fields of Area of Freedom, Security and Justice (JHA), i.e. within the framework of judicial cooperation in criminal matters. The European Commission's proposals aim at strengthening of the rights of suspects/defendants in criminal proceedings in the EU. They consist of the right to a fair trial and include: strengthening of the presumption of innocence principle and the right to be present at the trial, special safeguards for children suspected or accused of a crime and the right to provisional legal aid for citizens suspected or accused of a crime. In the paper I analysed the most important provisions of the projects and showed that these proposals are intended to ensure the protection of fundamental rights within the JHA. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blackstock J., Procedural Safeguards in the European Union: a Road well travelled?, "European Criminal Law Review" 2012, Vol. 2, No. 1.
 2. Brants Ch., Procedural Safeguards in the European Union: too little, too late?, w: European Evidence Warrant. Transnational Inquiries in the EU, red. J. A. E. Vervaele, Intersentia,Antwerpen-Oxford 2005.
 3. Corstens G., Pradel J., European Criminal Law, Kluwer Law International, The Hague-London-New York 2002.
 4. Cras S., de Matteis L., The Directive on the Right to Interpretation and Translation in Criminal Proceedings: Genesis and Description, "Eucrim" 2010, No. 4.
 5. Czobański J., Worchoł M., Prawo do milczenia czy prawo do kłamstwa, "Prokuratura i Prawo" 2007, nr 12.
 6. European Evidence Warrant. Transnational Inquiries in the EU, red. J. A. E. Vervaele, Intersentia, Antwerpen-Oxford 2005.
 7. Flore D., Droit pénal européen. Les enjeux d'une justice pénale européenne, Larcier, Bruxelles2009.
 8. Gajda A., Ochrona praw podstawowych jednostki w procesie harmonizacji prawa karnego procesowego w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 9. Gajda A., Umocnienie praw jednostki w postępowaniu karnym w Unii Europejskiej a Dyrektywa w sprawie dostępu do adwokata, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace" 2014, nr 1.
 10. Hofmański P., Konwencja Europejska a prawo karne, TNOiK, Toruń 1995.
 11. House of Lords, European Union Committee, Procedural Rights in Criminal Proceedings. Report with Evidence, 1st Report, session 2004-05, "HL Paper 28".
 12. Jimeno-Bulnes M., The Proposal for a Council Framework Decision on Certain Procedural Rights in Criminal Proceedings throughout the European Union, w: Security versus Justice? Police and Judicial cooperation in the European Union, red. E. Guild, F. Geyer, Aldershot, Burlington-Ashgate 2008.
 13. Kruszyński P., Zasada domniemania niewinności jako część składowa uczciwego procesu(fair trial) w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w: Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej, red. E. Piontek, Liber, Warszawa 2003.
 14. Kuczyńska H., Rzetelny proces karny w prawie UE oraz orzecznictwie ET, w: Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych, red. P. Wiliński, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 15. Lööf R., Shooting from the Hip: Proposed Minimum Rights in Criminal Proceedings throughout the EU, "European Law Journal" 2006, Vol. 12, No. 3.
 16. Marguery T., European Union Fundamental Rights and Member States Action in EU Criminal Law, "Maastricht Journal of European and Comparative Law" 2013, No. 2.
 17. Miettinen S., Criminal Law and Policy in the European Union, Routledge, London-New York 2013.
 18. Mole N., Harby C., The right to a fair trial. A guide to the implementation of Article 6 of the European Convention on Human Rights. Human rights handbooks, No. 3, Council of Europe 2006.
 19. Nowak C., Prawo do rzetelnego procesu sądowego w świetle EKPC i orzecznictwie ETPC,w: Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych, red. P. Wiliński, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 20. Pradel J., Rzetelny proces karny w europejskim prawie karnym, "Prokuratura i Prawo" 1996,nr 9.
 21. Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej, red. E. Piontek, Liber, Warszawa 2003.
 22. Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego,red. A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013.
 23. Rafaraci T., The Right of Defence in EU Judicial Cooperation in Criminal Matters, w: Transnational Inquiries and the Protection of Fundamental Rights in Criminal Proceedings:a Study in Memory of Vittorio Grevi and Giovanni Tranchina, red. S. Ruggeri, Springer,Heidelberg-New York 2013.
 24. Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych, red. P. Wiliński, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 25. Sadowski W., Współpraca w sprawach karnych w Unii Europejskiej a prawo do obrony w postępowaniu karnym, "Przegląd Prawa Europejskiego" 2005, nr 3/4 (21/22).
 26. Schumann S., Bruckmüller K., Soyer R., Assessing Pre-Trial Access to Legal Advice - Results of a Comparative Legal and Empirical Study, "New Journal of European Criminal Law"2012, Vol. 3, Issue 1.
 27. Security versus Justice? Police and Judicial cooperation in the European Union, red. E. Guild,F. Geyer, Aldershot, Burlington-Ashgate 2008.
 28. Spronken T., Attinger M., Procedural Rights in Criminal Proceedings: Existing Level of Safeguards in the European Union,12 December 2005, dostępne na stronie internetowej:arno.unimaas.nl Spronken T., EU-Wide Letter of Rights in Criminal Proceedings:Towards Best Practice, July 2010, dostępne na stronie internetowej: http://arno.unimaas.nl/show.cgi?did=24161
 29. Spronken T. N. B. M., de Vocht D. L. F., EU Policy to Guarantee Procedural Rights in Criminal Proceedings: "Step by Step", "North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation" 2011, Vol. 37, Issue 2.
 30. Tadros V., Rethinking the Presumption of Innocence, "Criminal Law and Philosophy" 2007,Vol. 1, No. 2.
 31. Tinsley A., Protecting Criminal Defence Rights through EU Law: Opportunities and Challenges,"New Journal of Criminal Law" 2013, Vol. 4, Issue 4.
 32. Transnational Inquiries and the Protection of Fundamental Rights in Criminal Proceedings:a Study in Memory of Vittorio Grevi and Giovanni Tranchina, red. S. Ruggeri, Springer,Heidelberg-New York 2013.
 33. Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.4.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu