BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moczarski Jarosław (Instytut Kolejnictwa, Warszawa)
Tytuł
Repertuar funkcjonalny w ocenie stanu technicznego urządzeń sterowania ruchem kolejowym
Functioni ng repertoire in assessment of signaling devices technical state
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 3349-3354, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Stan techniczny, Kolejnictwo, Transport kolejowy, Linie kolejowe, Sieć kolejowa, Tabor kolejowy, Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo w transporcie, Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli, Analiza techniczna, Eksploatacja
Technical condition, Railways, Railway transport, Railway lines, Railway network, Rolling stock, Security, Transport safety, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Technical analysis, Exploitation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W eksploatacji systemów srk podstawowym wymaganiem użytkownika jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz minimalizacja zakłóceń w ruchu pociągów. Z uwagi na wysoki koszt systemów istotne jest także niedopuszczenie do uszkodzeń lub zniszczeń poszczególnych urządzeń lub ich elementów. Stan techniczny urządzeń srk jest opisywany zbiorem chwilowych wartości cech stanu. Wybór cech zależy od celu identyfikacji stanu technicznego i przyjętych kryteriów oceny. Niekorzystna zmiana stanu powoduje powstanie problemu decyzyjnego. Obsługiwanie urządzeń jest realizowane zgodnie z uproszczoną strategią według resursu. Dla wdrażania nowych, efektywnych strategii eksploatacji systemów srk niezbędna jest umiejętność oceny i klasyfikacji ich stanu technicznego w ujęciu gradacyjnym i decyzyjnym. Zasadniczym elementem klasyfikacji stanów technicznych jest ocena repertuaru funkcjonalnego urządzeń. Efektywność zarządzania procesem eksploatacji zależy od poprawnego określenia rzeczywistego stanu technicznego urządzenia. Ocena stanu technicznego jest niezbędna dla określenia i wyboru procedury postępowania eksploatacyjnego.(abstrakt oryginalny)

In exploitation of signaling systems the user's basic requirement is safety assurance and minimization of disturbances in trains movement. Because of high cost of systems important is to prevent damages or destructions of individual devices or their elements. Signaling devices technical state is described as the set of instantaneous values of his properties. The choice of state properties depends on the aim of technical state identification and accepted valuation criterion. Adverse change of the technical state gives rise to the problem of decision - making. Devices maintenance is carried out in accordance with simplified strategy by resource. For implementation of new, effective signaling systems exploitation strategies necessary is the skill of estimation and classification their technical condition in gradational and decision - making meaning. Essentials element of technical states classification is the assessment of device functioning repertoire Effectiveness of the exploitation process management depends on the correct qualification of device real technical condition. Estimation of the technical state is indispensable for qualification and choice of the exploitation procedure.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Leszek W., Wojciechowicz B., Zwierzycki W., Metodologia generowania i realizacji programów badawczych w nauce o eksploatacji obiektów technicznych. Biblioteka problemów eksploatacji. Wyd. ITE, Radom-Poznań 2004.
  2. Moczarski J., Modelowanie stanów technicznych systemów sterowania ruchem kolejowym. Monografia. Wyd. UTH w Radomiu. Radom 2012.
  3. Moczarski J.: Ocena stanu technicznego systemów srk w podejmowaniu decyzji eksploatacyjnych. Logistyka nr 6/2014.
  4. Żółtowski B., Podstawy diagnostyki maszyn. Wyd. ATR, Bydgoszcz 1996.
  5. Żółtowski B., Ćwik Z., Leksykon diagnostyki technicznej. Wyd. ATR, Bydgoszcz 1996.
  6. PN-93/N-50191. Słownik terminologiczny elektryki. Niezawodność; jakość usługi
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu