BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubejko-Polańska Ewa (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Badanie sondażowe jako metoda identyfikacji potrzeb inwestycyjnych w kontekście rewitalizacji obszarów funkcjonalno-przestrzennych dawnych miast przemysłowych regionu wschodniego
Survey Research as a Method for Identification of Investment Needs in the Context of Revitalization of Functional Areas of Former Industrial Cities in the Eastern Region
Źródło
Problemy Rozwoju Miast, 2014, nr 4, s. 11-19, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rewitalizacja, Rewitalizacja miasta, Inwestycje, Inwestycje miejskie
Revitalization, City revitalization, Investment, City investments
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Realizowane na terenie miast inwestycje często nie są wystarczające dla stale rosnących wymagań społeczności miejskich. Wykorzystując badanie sondażowe (przeprowadzone techniką ankiety) postanowiono sprawdzić, które typy terenów miejskich wymagają - zdaniem mieszkańców 26 dawnych miast przemysłowych Regionu Wschodniego - największego doinwestowania. Respondenci (ponad 2,5 tys. osób) dokonali identyfikacji potrzeb inwestycyjnych w kontekście rewitalizacji obszarów funkcjonalno-przestrzennych poszczególnych miast. Zastosowane postępowanie badawcze może zostać wykorzystane jako uzupełniająca (weryfikująca) metoda identyfikacji potrzeb inwestycyjnych na etapie diagnozowania stanu miasta oraz w celu monitorowania procesu rewitalizacji dowolnego ośrodka miejskiego. Badanie sondażowe, w fazie konsultacji społecznych projektów rewitalizacyjnych, pozwala na realizację założeń Krajowej Polityki Miejskiej, iż w pierwszej kolejności powinny być zrealizowane te etapy inwestycji, które przyniosą najbardziej odczuwalne dla mieszkańców korzyści. Odpowiednio przygotowane narzędzie badawcze dostarcza jednocześnie wielu informacji, które mogą być pomocne przy likwidowaniu barier rozwoju lokalnego (np. niewystarczającej dostępności, jakości, estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni miejskich). (abstrakt oryginalny)

Investments made in the area of cities/towns are oft en not enough for constantly increasing requirements of urban communities. Due to survey research, it was verified which types of urban areas require the largest number of additional investments in the opinion of inhabitants of 26 former industrial cities/towns in the Eastern Region. Respondents (over 2.500) identified investment needs in the context of revitalisation of functional areas in individual cities. The applied research procedure may be used as a supplementary (verifying) method for identification of investment cities/towns in the Eastern Region. Respondents (over 2.500) identified investment needs in the context of revitalisation of functional areas in individual cities. The applied research procedure may be used as a supplementary (verifying) method for identification of investment A well-prepared research tool provides, at the same time, much information that may be useful when eliminating barriers of local development (e.g. insufficient availability and quality, aesthetics and security of urban space). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babbie E., 2004, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Dobosz M., 2001, Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
 3. Domański B., 2009, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - specyfika wyzwań i instrumentów, [w:] Jarczewski W. (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji - śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, t. 4, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 4. Harańczyk A., 2011, Rewitalizacja zespołów miejskich, [w:] Harańczyk A. (red.), Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r., Studia KPZK PAN, t. CXL, cz. I, Warszawa.
 5. Huculak M., 2009, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Polskie doświadczenia i perspektywy, [w:] Jarczewski W. (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji - śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, t. 4, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 6. Kubejko-Polańska E., 2011, Ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego miast w Regionie Wschodnim, [w:] Fedan R., Szara K. (red.), Przedsiębiorstwo i region. Uwarunkowania wykorzystania funduszy unijnych w regionie, nr 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 7. Kubejko-Polańska E., 2013, Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne miast monofunkcyjnych Regionu Wschodniego, praca doktorska. maszynopis, t. I. s. 336, t. II. s. 87, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 8. Mynarski S., 2006, Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu EXCEL, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 9. Nowak S., 1985, Metodologia badań społecznych, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 10. Rutkowska-Gurak A., 2011, Miasto jako środowisko lokalizacyjne przedsiębiorstwa, [w:] Kuciński K. (red.), Miasto jako analog przedsiębiorstwa, Inspiracje dydaktyczne i badawcze, Ofi cyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 11. Sagan A., 2004, Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 12. Sawiński Z., 2005, Metody doboru respondentów, [w:] Sztabiński P.B., Sawiński Z., Sztabiński F. (red.), Fieldwork jest sztuką: jak dobrać respondenta, skłonić do udziału w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 13. Silverman D., 2008, Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Sobczyk M., 2001, Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu