BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głąb Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka)
Tytuł
Mechanizmy i polityka wyrównywania finansowego w Federacji Rosyjskiej
Mechanisms of and financial transfers policy in the Russian Federation
Źródło
Studia z Polityki Publicznej / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 3(3), s. 117-140, rys. tab., wykr., bibliogr. 17 poz.
Public Policy Studies / Warsaw School of Economics
Słowa kluczowe
Polityka budżetowa, Nierównowaga fiskalna, Subwencje, Dotacje
Budgetary policy, Fiscal imbalance, Subsidies, Subsidies
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Federacja Rosyjska
Russian Federation
Abstrakt
Artykuł przedstawia zagadnienie nierównowagi fiskalnej w Federacji Rosyjskiej oraz mechanizmy jej niwelowania. Są one jednym z kluczowych elementów relacji budżetowych z uwagi na znaczące zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego podmiotów FR, skutkujące poziomą i pionową nierównowagą fiskalną. W pracy przedstawiono najważniejsze mechanizmy podziału transferów od początku lat 90. Najwięcej uwagi poświęcono podstawowej metodzie gwarantowania zabezpieczenia budżetowego - Federalnemu Funduszowi Wsparcia Podmiotów. Do 2008 r. istotnym elementem systemu budżetowego były inne specjalne fundusze (m.in. Federalny Fundusz Rozwoju Regionalnego, Federalny Fundusz Kompensacji), zastąpione przez subwencje, subsydia i dotacje. Opisano najważniejsze zasady, cele oraz efekty funkcjonowania powyższych mechanizmów. Część pracy poświęcono również pokazaniu zależności poszczególnych podmiotów od transferów finansowych ze szczebla federalnego. Rezultaty wyrównywania nierównowagi fiskalnej w badanym okresie okazały się słabe, mechanizmy nietrwałe i nie zawsze sformalizowane, by nie podlegać bieżącym potrzebom politycznym. (abstrakt oryginalny)

The article presents the problem of fiscal imbalance in the Russian Federation and the mechanisms of its equalization. These mechanisms are one of the key elements of budgetary relations, due to significant differences in the level of economic development of federal subjects, resulting in horizontal and vertical fiscal imbalance. The paper presents the most important mechanisms from the early 90 s. Most attention was paid to the main method of guaranteeing financial security - The Fund for Financial Support of Subjects. Until 2008 an important element of the financial system had been other special funds (eg. The Federal Fund for Regional Development, The Federal Compensation Fund), replaced by intergovernmental grants. The main principles, objectives and implications of these mechanisms were described. Part of the work was dedicated to showing federal entities' dependence on financial transfers from the federal level. The outcome was that equalization results proved to be weak, mechanisms were unstable and not always formalized so as not to be subject to current policy needs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, LexisNexis, Warszawa 2006.
 2. Głąb A., Inżynieria budżetowa, http://www.psz.pl/125-gospodarka/anna-glab-inzynieria-budzetowa
 3. Kowalik P., Pionowa i pozioma nierównowaga finansowa oraz system jej wyrównywania w państwie federalnym na przykładzie Niemiec i Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 4. Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 5. Бирюков А., О финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности, Издательский дом "Бюджет", http://bujet.ru/article/13611.php
 6. Доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2000-2004 гг., w: Регионы России. Социально-экономические показатели - 2009 г., Федеральная служба государственной статистики, http://www.gks.ru/bgd/regl/B09_14p/IssWWW. exe/Stg/d3/23-01-2.htm
 7. Доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2005-2008 гг., w: Регионы России. Социально-экономические показатели - 2009 г., op. cit., http:// www.gks.ru/bgd/regl/B09_14p/IssWWW.exe/Stg/d3/23-02-2.htm
 8. Доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, w: Регионы России. Социально-экономические показатели - 2013 г., Федеральная служба государствен- ной статистики, http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_14p/IssWWW.exe/Stg/d3/22-01-2.htm
 9. Доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, w: Регионы России. Социально-экономические показатели - 2014 г., Федеральная служба государственной статистики, http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/22-01-2.htm
 10. Климанов В., Лавров А., Межбюджетные отношения в России на современном этапе, "Вопросы экономики" 2004, no. 11.
 11. Кузнецова О., Межбюджетные отношения: параллели между Россией и Германией, "Казанский федералист" 2006, no. 3 (19), http://www.kazanfed.ru/publications/kazanfederalist/n19/4/
 12. Лавров А., Финансовая поддержка регионов: итоги и перспективы реформ, w: Проблемы межбюджетных отношений в России, ред. Мамедов A., Изд-во Ин-та Гайдара, Москва 2012, http://www.iep.ru/files/text/working_papers/Nauchnie_trudi_ 159.pdf
 13. Расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2011-2013 гг., w: Регионы России. Социально-экономические показатели - 2014 г, Федеральная служба государственной статистики, http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_14p/IssWWW. exe/Stg/d03/22-03.htm
 14. Результаты распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ- ектов Российской Федерации на 2014-2016 годы, Министерство финансов Российской Федерации, http://minfin.ru/common/upload/library/2014/01/main/FFPR_2014_-_2016.pdf
 15. Совершенствование межбюджетных отношений: предложения экспертов, Издательский дом "Бюджет", http://bujet.ru/article/238378.php
 16. Федеральный бюджет и регионы: структура финансовых потоков, ред. Лавров А., МАКС Пресс, Москва 2001, http://www.budgetrf.ru/Publications/Analysis/iews/an_ iews_120902/an_iews_1209021280.htm
 17. Шишкин М., Граник И., Регионы не согласны с методикой их поддержки Минфином, "Коммерсантъ", 13.07.2006, no. 126, http://kommersant.ru/doc/689780
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-6389
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu