BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guzal-Dec Danuta (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Rola władz lokalnych w procesie collective learning na przykładzie samorządów gmin przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
The Role of Local Authorities in the Process of Collective Learning, As Exemplified by Local Authorities of Natural Valuable Areas of the Lublin Voivodeship
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol. 4, s. 23-31, tab., bibliogr. 17 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość w rozwoju regionalnym
Słowa kluczowe
Gmina, Proces uczenia się, Wiedza, Władza, Środowisko przyrodnicze
District, Learning process, Knowledge, Power, Natural environment
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie Voivodeship
Abstrakt
Celem pracy było zdefiniowanie potencjalnej roli władz samorządowych gmin przyrodniczo cennych w procesie collective learning oraz zdiagnozowanie aktywności w tym obszarze władz samorządowych reprezentujących gminy przyrodniczo cenne województwa lubelskiego. Zdefiniowano obszary aktywności władz lokalnych w procesie collective learning, takie jak: tworzenie wiedzy indywidualnej w urzędzie gminy, synergia wiedzy indywidualnej w urzędzie gminy, tworzenie warunków do wymiany wiedzy między urzędem a podmiotami otoczenia. Wykazano, że władze samorządowe gmin przyrodniczo cennych województwa lubelskiego w niedostatecznym stopniu wykorzystują możliwości kreowania procesu collective learning we wspieraniu zrównoważonego rozwoju loklanego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to: define the potential role of local municipal authorities in the process of collective learning within natural valuable areas and to diagnose the activity of local authorities representing the municipalities within the natural valuable areas of the Lublin Voivodeship in this respect. The following areas of the activity of local authorities in the process of collective learning have been defined: development of individual knowledge in municipality offices, synergy of individual knowledge in municipal offices, creating conditions for the process of knowledge exchange between the offices and the environment entities. It has been shown that local authorities of the municipalities within natural valuable areas of the Lublin Voivodeshipdo not sufficiently exploit the potential for creating the process of collective learning in fostering local sustainable development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamski T.: Pomiędzy zaufaniem a kontrolą - rola wiedzy lokalnej w pilotażowym programie LEADER w Polsce, [w:] Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, H. Podedworna, P. Ruszkowski (red.), Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008.
 2. Blakely E.J.: Planning local economic development. Theory and practice, SAGE Library of Social Research, London 1989.
 3. Broszkiewicz R.: Mechanizmy i instrumenty sterowania procesami rozwoju gospodarki lokalnej i samorządowej w Polsce, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, PN AE we Wrocławiu nr 734, Wrocław 1996.
 4. Czaja S.: Nowe kategorie ekonomiczne w teorii zrównoważonego i trwałego rozwoju, [w:] Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, B. Poskrobko (red.), Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok 2011.
 5. De Laat M., Lally V., Lipponen L., Simons R.-J.: Online teaching in networked learning communities, Instructional Science 2007, No. 35.
 6. Gorlach K., Adamski T.: Koncepcja rozwoju neo-endogennego, czyli renesans znaczenia wiedzy lokalnej, [w:] Socjologia jako służba społeczna. Pamięci Władysława Kwaśniewicza, K. Gorlach, M. Niezgoda, Z. Seręga (red.), Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 7. Guzal-Dec D.: Operacjonalizacja modelu presja - stan - reakcja w badaniu cenności ekologicznej gmin wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego, Annual Set the Environment Protection/ Rocznik Ochrona Środowiska 2013, T. 13.
 8. Klekotko M.: Społeczeństwo obywatelskie a rozwój zrównoważony wsi. Podejście poznawcze, [w:] Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, H. Podedworna, P. Ruszkowski (red.), Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008.
 9. Kot J.: Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 10. Lawrence G.: Promoting Sustainable Development. The Question of Governance, [w:] New Directions in the Sociology of Global development, F.H. Buttel, P. McMichael (ed.), Research in Rural Sociology and Development, Elsevier, Amsterdam 2005, p. 11.
 11. Łaźniewska E., Gorynia M.: Konkurencyjność regionalna. Koncepcje - starategie - przykłady, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 12. Łuczyszyn A.: Nowe kierunki rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem peryferyjnych ośrodków w metropoliach. Wyd. Fachowe CeDeWu, Warszawa 2013.
 13. Ray Ch.: Neo-endogeneus rural development in the UE, [w:] of Rural Studies. P. Clocke, T. Marsden, P. Mooney (ed.), Sage, Handbook London 2005.
 14. Reijnen J.: The role of local authorities in fostering local initiatives (compared with experiences in other countries), [w:] Local initiatives. Alternative path for development. A. Sutton (ed.), Presses Interuniversitaires Europeennes, Mastricht 1987.
 15. Rogall H.: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wyd. Zysk i s-ka, Poznań 2010.
 16. Słodowa-Hełpa M.: Zrównoważony rozwój a konkurencyjność. Wyzwania oraz dylematy, [w:] Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju. D. Kiełczewski (red.), Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 17. Zajda K., Kretek-Kamińska A.: Wykorzystanie zasobów lokalnych grup działania, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu