BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyrek Magdalena (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Międzynarodowe nierówności płacowe w branżach usługowych Unii Europejskiej
International Earning Inequalities in Service Activities in European Union
Źródło
Modern Management Review, 2015, vol. 20 (XX), nr 22 (3), s. 35-46, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Nierówności płacowe, Przedsiębiorstwo usługowe
Wage disparities, Service enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań dotyczące problematyki nierówności płacowych w układzie międzynarodowym. Dysproporcje w tym wymiarze uznaje się za jeden z podstawowych wyznaczników nierównomierności rozwojowych determinujących poziom dobrobytu społecznego. Idea powstawania i funkcjonowania ugrupowań integracyjnych, takich jak Unia Europejska, zakłada stopniową konwergencję społeczno-gospodarczą obejmującą również wyrównywanie się poziomu wynagrodzeń. W opracowaniu analizą objęto więc zróżnicowanie poziomu wynagrodzeń pomiędzy 28 państwami Unii Europejskiej. Diagnoza dysparytetów dotyczyła 12 sekcji działalności gospodarczej włączanych w ramy sektora usług. W krajach wysoko rozwiniętych sektor ten absorbuje największą część zasobów siły roboczej, a tym samym w znacznym stopniu determinuje rozkład wynagrodzeń. Celem analiz jest określenie skali dysproporcji płacowej w poszczególnych rodzajach działalności usługowej i wskazanie tych branży, które w największym stopniu kreują nierówności zarobków. Realizacja tego zadania opiera się na wykorzystaniu danych statystycznych udostępnianych przez Eurostat. Weryfikacja dysproporcji płacowych bazuje na takich miarach statystycznych, jak średnia, mediana, współczynnik zmienności, współczynnik asymetrii i współczynnik Giniego. Uzyskane wyniki wskazują, że relatywnie najmniejsze nierówności dotyczą branży nowoczesnych, wykorzystujących technologie ICT i w znacznym stopniu zliberalizowanych. Największe dysproporcje międzynarodowe dostrzegane są zaś w tradycyjnych dziedzinach usługowych i wynikają z trudności w przezwyciężeniu barier strukturalnych oraz opóźnień procesów integracyjnych. Dostrzega się ponadto współwystępowanie niskiego poziomu wynagrodzeń i znacznej skali dysproporcji międzynarodowych w ich wysokości, jak również relację odwrotną korzystną dla branży nowoczesnych. (abstrakt oryginalny)

Some results of research concerning wage inequality in an international dimension are presented in the study. Such disproportion is concerned as one of main indices of developmental disparities that determine social welfare. An idea of creation and functioning of integration areas, such as European Union, assumes existence of socio-economic convergence which also covers equalization of remunerations' level. The analysis in the study covered, therefore, disproportions in earnings between 28 EU countries. A diagnosis of the disparity concerned 12 sections of economic activity that constitute a service sector. In highly developed countries the sector absorbs a main part of human resources and thus essentially determines distribution of earnings. The aim of the analyses is to specify a scale of the earning disparities and to indicate the branches which to the biggest extend create the inequality. To realize the task there were used statistical data extracted from Eurostat database. To verify the earning disparities there were used measures such as a mean, a median, indicator of variability, indicator of asymmetry, Gini coefficient. The results indicate that relatively the smallest inequality concerns the most modern branches, that use ICT and are highly liberalized. The biggest international disparities are observed in traditional service branches and result from difficulties in overcoming structural barriers and delays in integration processes. Moreover, a low level of remunerations goes along with a big scale of international disparities in their level and the opposite relationship, which is favourable for the modern branches, can be perceived as well. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bugdol M., Zarządzanie międzynarodowe a problem nierówności społeczno-ekonomicznych, [w:] Współczesne wymiary nierówności w procesie globalizacji, red. E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 2. Cyrek M., Struktura zatrudnienia a nierówności i zagrożenia społeczne w gospodarkach UE, "Ekonomia Economics" 2/23 (2013).
 3. Duclos J.-Y., Araar A., Poverty and equity: measurement, policy and estimation with DAD, [w:] Economic studies in inequality, social exclusion and well-being, red. J. Silber, t. 2, Springer, International Development Research Centre, New York, Ottawa 2006.
 4. Eurostat [earn_ses10_26], http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database (dostęp: 13.10.2013).
 5. Foster J., Seth S., Lokshin M., Sajaia Z., A Unified Approach to Measuring Poverty and Inequality. Theory and Practice, The World Bank, Washington, D.C. 2013.
 6. Jabkowski P., Miary nierówności społecznych - podstawy metodologiczne, [w:] Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, red. K. Podemski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria "Socjologia" nr 65, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.
 7. Jabłoński Ł., O nowym programie badawczym nad nierównościami społeczno-ekonomicznymi, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, z. 31, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
 8. Mazurkiewicz G., Edukacja w czasach globalizacji: niespełniona obietnica likwidacji nierówności, [w:] Współczesne wymiary nierówności w procesie globalizacji, red. E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 9. Podemski K., Nierówności ekonomiczne w europejskich krajach postkomunistycznych z globalnej perspektywy - wybrane zagadnienia, [w:] Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, red. K. Podemski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria "Socjologia" nr 65, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.
 10. Woźniak M.G., Fundamentalne kwestie spójności społeczno-ekonomicznej w ujęciu holistycznym. Teoria i praktyka, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, z. 13, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
 11. Wydymus S., Rozwój gospodarczy a poziom wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej - analiza taksonomiczna, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 756; Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, nr 57: Miejsce Polski w gospodarce światowej, Szczecin 2013.
 12. Zachorowska-Mazurkiewicz A., Istota nierówności w procesie rozwoju - podejście instytucjonalne, [w:] Współczesne wymiary nierówności w procesie globalizacji, red. E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.mmr.33
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu