BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malinowski Dariusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wpływ polityki fiskalnej i pieniężnej państw strefy euro na tempo wzrostu gospodarczego w warunkach wysokiego długu publicznego i niskich stóp procentowych
The impact of fiscal and monetary policy of the euro area states on the economic growth rate in the context of high public debt and low interest rates
Źródło
Studia z Polityki Publicznej / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 4, s. 51-68, tab., bibliogr. 17 poz.
Public Policy Studies / Warsaw School of Economics
Słowa kluczowe
Polityka fiskalna, Dług publiczny, Polityka pieniężna, Stopa procentowa, Wzrost gospodarczy
Fiscal policy, Public debt, Monetary policy, Interest rate, Economic growth
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnich latach strefa euro odznacza się bardzo niskim tempem wzrostu gospodarczego (w niektórych latach zanotowano nawet zmniejszenie realnej wielkości produkcji faktycznej). Uruchomiło to dyskusję wśród ekonomistów na temat instrumentów, jakie powinna zastosować polityka publiczna w celu ożywienia gospodarki. W niniejszym artykule autor przeanalizował możliwości oddziaływania polityki fiskalnej i polityki monetarnej na wzrost gospodarczy, w sytuacji gdy stagnacji gospodarczej w strefie euro towarzyszy wysoki poziom długu publicznego jako % PKB, a także bardzo niski poziom stóp procentowych banku centralnego oraz rynkowych stóp procentowych. Autor na gruncie teorii ekonomii rozważył, czy ekspansywna polityka fiskalna przyczyni się do wzrostu realnej produkcji, czy też jedynie powiększy dług publiczny i zwiększy ryzyko niewypłacalności państwa i kryzysu walutowego. Autor przedstawił także koncepcję ilościowego luzowania jako instrumentu ekspansywnej polityki monetarnej. (abstrakt oryginalny)

In recent years the euro area has been characterised by a very low rate of economic growth (in some years there was even a real reduction in the volume of production). This has launched a debate among economists about the instruments to be applied in public policy to bolster the economy. In this article the author analysed the possible effects of fiscal and monetary policy on economic growth when economic stagnation in the euro area is accompanied by a high level of public debt as a percentage of GDP and a very low level of the interest rates set by the central bank as well as market interest rates. On the basis of economic theory the author considers whether expansionary fiscal policy will contribute to the growth of real output, or merely enlarge the public debt and increase the risk of sovereign debt default and currency crisis. The author also introduced the concept of quantitative easing as an instrument of expansionary monetary policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alesina A., Giavazzi F., [2013], Fiscal policy after the financial crisis, University of Chicago Press, Chicago 2013.
 2. Domańska E., [1992], Wokół interwencji państwa w gospodarkę. Keynes, Friedman, Laffer, Kennedy, Reagan i inni, PWN, Warszawa 1992.
 3. Easterly W., Rebelo S., [1993], Fiscal Policy and economic growth: an empirical investigation, "Journal of Monetary Economics" 1993, no. 3.
 4. ECB announces expanded asset purchase programme, www.ecb.europa.eu.
 5. Botta A., Fiscal policy, Eurobonds and economic recovery: heterodox policy recipes against financial instability and sovereign debt crisis, "Journal of Post Keynesian Economics" 2012-2013,35,3, 417-442.
 6. Janus J., [2013], Niekonwencjonalna polityka pieniężna głównych banków centralnych - diagnoza korzyści i zagrożeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, materiały na IX Kongres Ekonomistów, Kraków 2013.
 7. Krawczyk M., [2013], Pułapka płynności a monetarna akomodacja fiskalnej ekspansji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 8. Lenza M., Pill H., Reichlin L., Monetary policy in exceptional times, "EBC Working Papers Series" 2010, no. 1253.
 9. Meadway J., The ECB quantitative easing programme, www.neweconomics.org.
 10. Pronobis M., Rola polityki Europejskiego Banku Centralnego w zarządzaniu antykryzysowym w Europie, "Zeszyty Natolińskie" 2014, nr 58.
 11. Peersman G., Macroeconomic effects of unconventional monetary policy in the euro area, "EBC Working Papers Series" 2011, no. 1397.
 12. Rosati D., Konsolidacja fiskalna a kryzys zadłużenia w strefie euro, w: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, mechanizm, droga wyjścia, red. L. Oręziak, D. Rosati, Łazarski, Warszawa 2013.
 13. Rzońca A., Kryzys banków centralnych. Skutki niskich stóp procentowych, CH Beck, Warszawa 2014.
 14. Snowdon B., Howard V., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa 1998.
 15. Stiglitz J., Macroeconomics, monetary policy and the crisis, w: In the wake of the crisis: leading economists reassess economic policy, red. O. Blanchard, D. Romer, M. Spence, J. Stiglitz, MIT Press, Cambridge 2012.
 16. Wyplosz Ch., Is programm ECB quantitative easing? VoxEU.org.
 17. Żywiecka H., Niestandardowe działania banków centralnych w warunkach globalnego kryzysu finansowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-6389
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu