BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiełbasa Barbara (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Doradztwo rolnicze w procesie identyfikacji i likwidowania barier zarządzania gospodarstwem rolnym przez młodych rolników
Agricultural Advisory in the Process of Identifying and Removing Barriers of Farm Management by Young Farmers
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol. 4, s. 45-55, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość w rozwoju regionalnym
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Zarządzanie gospodarstwem rolnym, Doradztwo rolnicze
Arable farm, Arable farm management, Agricultural advisory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono rolę i funkcje doradztwa rolniczego w kontekście zmieniającej się sytuacji na obszarach wiejskich. Doradztwo rolnicze stoi przed nowymi wyzwaniami związanymi z powiększaniem się grupy młodych rolników i ich rosnącym znaczeniem. Instytucjonalne wsparcie ze strony doradztwa rolniczego musi spełniać funkcje doradczą, edukacyjną, a także informacyjną i upowszechnieniową w odpowiedniej dla młodych ludzi formie. W pracy zidentyfikowano bariery i szanse zarządzania gospodarstwem przez młodych rolników, a identyfikacji dokonali doradcy rolniczy na podstawie swojego doświadczenia i współpracy z praktyką. Przeprowadzone badania pozwalają uznać młodych rolników za grupę mającą szczególne znaczenie dla doradztwa rolniczego, a także stawiającą przed instytucjonalnym wsparciem wiele wyzwań i wymagań. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the role and functions of agricultural advisory in the context of the changing situation in rural areas. Agricultural advisory is facing new challenges associated with the enlargement of the group of young farmers and their growing importance. Institutional support of agricultural advisory services must fulfill the advisory, education, as well as information and dissemination functions, in the form adapted for young people. The study identifies the barriers and opportunities of the young farmers` management. The identification was made by agricultural advisors on the base of their experience and dealing with practice. The studies lead to the conclusion that young farmers are very significant for agricultural advisory, which poses many challenges and demands for institutional support of advisory services. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogusz M.: Ocena wykorzystania Funduszy UE w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach PROW 2007-2013, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Przedsiębiorczość wiejska (e-biuletyn) 2014, nr 4 (8).
 2. Bogusz M., Kiełbasa B.: Wpływ środków pomocowych UE na tworzenie i rozwój gospodarstw młodych rolników, Marketing i Rynek 2014, nr 10.
 3. Centrum Doradztwa Rolniczego, http://cdrkursy.edu.pl/cdr/images/pw/przedsiebiorczosc08.pdf (data dostępu 14.11.2015).
 4. Centrum Doradztwa Rolniczego, www.cdr.gov.pl (data dostępu 25.11.2015).
 5. Chyłek E.K.: Kierunki rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2012, nr 4.
 6. Eurostat, ec.europa.eu/eurostat (data dostępu 15.11.2015).
 7. Kalinowski S., Kiełbasa B.: Znaczenie usług doradczych w kreowaniu aktywności inwestycyjnej producentów rolnych, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 2010, nr 9 (2).
 8. Kujawiński W.: Metodyka doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2009.
 9. Miś T.: Doradztwo publiczne w opinii przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarach wiejskich, [w:] Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi, J. Kania, L. Leśniak (red.). Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków 2013.
 10. Parzonko A.J.: Znaczenie doradztwa rolniczego w przemianach społecznych na obszarach wiejskich, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2010, T. 12, z. 2.
 11. Sikorska-Wolak I.: Geneza i rozwój doradztwa rolniczego w Polsce, [w:] Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Wyd. SGGW, Warszawa 1998.
 12. Sikorska-Wolak I., Krzyżanowska K., Parzonko A.J.: Doradztwo w zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich, Wyd. SGGW, Warszawa 2014.
 13. Tabor K.: Rola doradztwa we wzroście poziomu konkurencyjności i harmonijnym rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Doradztwo w działalności przedsiębiorczej, K. Krzyżanowska (red.). Wyd. SGGW, Warszawa 2008.
 14. Wawrzyniak B.M.: Doradztwo w agrobiznesie, Wydawnictwo WSHE, Włocławek 2000.
 15. Wiatrak A.P.: Doradztwo rolnicze i doradztwo w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w procesie integracji europejskiej, Wieś i Rolnictwo 2004, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu