BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcysiak Tomasz (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Problem zrównoważonego rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim na przykładzie gminy Cekcyn
Problems of Sustainable Labour Market in the Kujawsko-Pomorskie Province on the Example of the Cekcyn Commune
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol. 4, s. 69-79, bibliogr. 13 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość w rozwoju regionalnym
Słowa kluczowe
Wieś, Metody badania jakości, Rynek pracy
Village, Quality testing methods, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie
Kuyavian–Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Artykuł ukazuje zalety wykorzystania metod jakościowych rozłożonych w kilkuletnim okresie obserwacji w diagnozie potencjałów oraz czynników hamujących rozwój obszarów wiejskich, szczególnie tych, gdzie mieszkańcy muszą się zmierzyć z trudnymi warunkami gospodarowania, takimi jak niska jakość ziemi uprawnej czy utrudniony poprzez odległość i słabą komunikację dostęp do lokalnego rynku pracy. Ujawniono, że przyczyną braku rozwoju kapitału ludzkiego oraz reprodukcji postaw przeżycia są niskie płace na lokalnym rynku i w nielicznych zakładach, słaba mobilność wahadłowa w poszukiwaniu pracy oraz możliwość sezonowego zarobku wynikającego z dostępności do naturalnych zasobów Borów Tucholskich. Rynek ten może jednak równoważyć swój potencjał poprzez innowacyjnie działających rolników oraz kształcenie dzieci i młodzieży, których przywiązanie do otoczenia przyrodniczego jest tak duże, że w wielu przypadkach decyduje o powrocie i wykorzystaniu swoich kwalifikacji w miejscu urodzenia. (abstrakt oryginalny)

The article shows the advantages of the use of qualitative methods spread over several years of observation in the diagnosis of potentials and factors impeding development of rural areas, especially those ones where their residents have to wrestle with difficult development conditions such as: low quality of arable land, difficult access to the local labour market by long distance and poor communication network. It was revealed that the reason for the lack of human capital development and reproduction of survival attitudes were low wages on the local market and few workplaces, poor mobility pendulum in search of work, including the seasonal earnings resulting from the availability of natural resources Tuchola Forest. This market can, however, equilibrate its potential through innovative active farmers, and the education of children and youth whose attachment to the natural surroundings is so great that in many cases determines the return and use of their qualifications in the place of birth. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bukraba-Rylska I.: Socjologia wsi polskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 2. Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 roku, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014.
 3. Charmaz K.: Teoria ugruntowana, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 4. Denzin N.K., Lincoln Y.S: Metody badań jakościowych, T. 2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 5. Fedyszak-Radziejowska B.: Stosunek ludności wiejskiej do procesu zmian w polskim rolnictwie, [w:] Chłop, rolnik, farmer? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, nadzieje i obawy polskiej wsi, X. Dolińska (red.), ISP, Warszawa 2000.
 6. Frenkel I.: Ludność wiejska, [w:] Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi, I. Nurzyńska, W. Poczta (red.), SCHOLAR, Warszawa 2014.
 7. Gorlach K., Drąg Z., Seręga Z.: Młode pokolenie wsi III Rzeczypospolitej. Aspiracje życiowe w przeddzień integracji z Unią Europejką, ISP, Warszawa 2003.
 8. Kęsicka D., Kotowski S.: Aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży na przykładzie gminy Cekcyn, Praca licencjacka, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Toruń 2015.
 9. Klepacka-Kołodziejska D.: Wsparcie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania jako instrument zmieniającej się Wspólnej Polityki Rolnej, [w:] Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi, M. Błąd, D. Klepacka-Kołodziejska (red.), IRWiR PAN, Warszawa 2007.
 10. Marcysiak T.: Życie społeczne w gminie Cekcyn. Szkic socjologiczny, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Toruń 2015.
 11. Rosner A., Stanny M.: Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, IRWiR PAN, Warszawa 2014.
 12. Synteza uwarunkowań rozwoju gmin i powiatu tucholskiego 2000.
 13. Woroniecka G.: Interakcja a świat społeczny. O programie metodologicznym Herberta Blumera, [w:] H. Blumer: Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metody, G. Woroniecka (tłum.), Nomos, Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu