BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roman Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Roman Antoni (Wiejskie Domy Pracy Twórczej "Uroczanka" w Okopach)
Tytuł
Kapitał intelektualny jako czynnik przedsiębiorczości i innowacyjności w turystyce wiejskiej
Intellectual Capital as a Factor of Entrepreneurship and Innovation in Rural Tourism
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol. 4, s. 81-93, tab., bibliogr. 35 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość w rozwoju regionalnym
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Przedsiębiorczość, Innowacyjność, Turystyka wiejska
Intellectual capital, Entrepreneurship, Innovative character, Rural tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie kategorii kapitału intelektualnego, stanowiącego główny czynnik przedsiębiorczości i innowacyjności w turystyce wiejskiej. O znaczeniu przedsiębiorczości jako aktywie niematerialnym i o jej uruchomieniu decydują nakłady inwestycyjne poniesione nie tylko w zasoby materialne, lecz także w kapitał intelektualny, który docelowo może determinować wzrost wartości podmiotu gospodarczego. Kapitałem intelektualnym w turystyce wiejskiej są niematerialne zasoby procesu wytwarzania i realizacji produktu turystycznego (oferty turystycznej), stanowiące tajemnicę wiejskiego podmiotu gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to present the category of intellectual capital, which is the main factor of entrepreneurship and innovation in rural tourism. The importance of entrepreneurship as immaterial the asset and its mobilized capital expenditures incurred not only material resources, but also in intellectual capital, which ultimately may determine an increase in the value of the trader. Intellectual capital in rural tourism are the intangible resources of the manufacturing process and implementation of the tourist product (tourist offer), representing the mystery of rural economic entity. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H.: Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Alejziak W.: Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wyd. Albis, Kraków 1999, s. 17.
 3. Bednarz T.: Turystyka jako obszar konkurowania regionów, [w:] Konkurencyjność miast i regionów Polski Południowo-Zachodniej. R. Broszkiewicz (red.), Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 4. Binswanger H.Ch.: Przyszłość ekonomii, Ekonomia i Środowisko 1997, nr 2 (11).
 5. Bogusz M., Kiełbasa B.: Źródła finansowania i kierunki inwestycji w wybranych gospodarstwach agroturystycznych na obszarze polskich Karpat, Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych 2014, nr 1.
 6. Bohdanowicz P.: Turystyka a świadomość ekologiczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005.
 7. Dobija D.: Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2003.
 8. Dobija D.: Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego w organizacjach działających w "nowej gospodarce", Organizacja i Kierowanie 2004, nr 1 (115).
 9. Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 10. Edvinsson L., Malone M.S.: Kapitał intelektualny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 11. Grodzicki J.: Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
 12. Jarugowa A., Fijałkowska J.: Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, Wyd. ODiDK, Gdańsk 2002.
 13. Juchnowicz M.: Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 14. Kłodziński M.: Rola agroturystyki w rozwoju przedsiębiorczości na wsi, [w:] Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, M. Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejowska (red.), IRWiR PAN, Warszawa 2002.
 15. Krzyżanowska K.: Innowacyjność w turystyce wiejskiej - teoria i praktyka, [w:] Innowacje w rozwoju turystyki, K. Nuszkiewicz, M. Roman (red.), Wyd. Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, Golądkowo 2014.
 16. Łaciak J.: Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w wyjazdach turystycznych w 2012 roku, Wyd. Instytut Turystyki, Warszawa 2013, s. 32.
 17. Łukasiewicz G.: Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 18. McElroy M.W.: Social innovation capital, Journal of Intellectual Capital 2002, Vol. 3, No. 1.
 19. Mroziewski M.: Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Wyd. Difin, Warszawa 2010.
 20. Myga-Piątek U.: Koncepcja zrównoważonego rozwoju w turystyce, Problemy Ekorozwoju 2011, nr 1, z. 6.
 21. Nawrot Ł.: Konkurencyjność regionu turystycznego - ujęcie teoretyczne, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie: przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca, A. Rapacz (red.), Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Jelenia Góra 2006.
 22. North D.: Institutions. Institutional Change and Economic Performance, Cambridge 1994.
 23. Pew Tan H., Plowman D., Hancock P.: Intellectual Capital and Financial Returns of Companies, Journal of Intellectual Capital 2007, Vol. 8, No. 1.
 24. Popiel M.: Dark tourism jako element innowacyjności biur podróży, Przedsiębiorczość - Edukacja 2012, nr 8.
 25. Prus P., Domagalska E.: Rozwój przedsiębiorczości w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie gminy Żnin, Roczniki Naukowe SERiA 2010, t. XII, z. 5.
 26. Prus P., Sadowski A.: Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy Tczew w województwie pomorskim jako efekt wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe SERiA 2012, t. XIV, z. 2.
 27. Roman A.: Postęp techniczny a system regulacji przedsięwzięć innowacyjnych, [w:] Innowacje w rozwoju turystyki, K. Nuszkiewicz, M. Roman (red.), Wyd. Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, Golądkowo 2014.
 28. Roman M.: Innowacyjność elementem konkurencyjności w turystyce, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2015, nr 1, t. 26.
 29. Rószkiewicz M., Węziak-Białowolska D.: Pomiar i modelowanie kapitału intelektualnego regionu na przykładzie Polski, Gospodarka Narodowa 2008, nr 10.
 30. Rzempała J.: Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług 2007, nr 8 (453).
 31. Sikora J., Wartecka-Ważyńska A.: Turystyka jako pozarolnicza forma przedsiębiorczości na wsi w świetle badań empirycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2009, nr 50.
 32. Smith G., Parr R.: Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, John Wiley & Sons, New York 2000.
 33. Uppenberg K.: The Knowledge Economy in Europe, A. Review of the 2009EIB Conference in Economics and Finance, European Investment Bank 2009.
 34. Walczyna A., Łucjan I.: Postęp techniczny a humanizacja pracy, Postępy Nauki i Techniki 2012, nr 12.
 35. Youndt M.A., Snell S.A.: Human resource configurations, intellectual capital, and organizational performance, Journal of Managerial Issues 2004, No. 16 (3).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu