BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawicka Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Poziom innowacyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
The Level of Innovation in the Sector of Small and Medium-Sized Enterprises in Poland
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol. 4, s. 119-127, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość w rozwoju regionalnym
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Konkurencyjność, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Enterprise innovation, Competitiveness, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wdrażanie innowacji w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nabiera ogólnego znaczenia. Każde przedsiębiorstwo narażone jest na ryzyko, co wynika z ciągłej zmienności otoczenia, w którym prowadzona jest działalność biznesowa. W dobie globalizacji konkurencyjność gospodarki jest zdeterminowana jej innowacyjnością rozumianą jako zdolność i motywacja przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków oraz wykorzystywania ich w praktyce. Innowacje są specyficznymi narzędziami przedsiębiorczości, działaniami, które nadają zasobom nowe możliwości ekonomiczne. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie danych na temat stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Polsce oraz analiza ich potencjału innowacyjności. Analiza danych Eurostat, GUS, PARP pokazuje, że działalność innowacyjna nie jest domeną sektora MSP, ale widoczna jest znaczna poprawa w tym zakresie. W Polsce formuje się grupa innowacyjnych firm, która systematycznie zwiększa nakłady na działalność innowacyjną. Występuje również wzrost współpracy firm między sobą, rozwój sektora usługowego, lepsza świadomość znaczenia innowacji, wzrost prywatnych wydatków na badania i rozwój. Wciąż istnieje jednak obawa, że pomimo zmian nie są one wystarczające dla utrzymania wzrostu gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

The issue of improving the competitiveness in the sector of micro, small and medium-sized enterprises by implementing innovation becomes general meaning. The purpose of this article is to present data on the state of small and medium-sized enterprises in Poland and analysis of their potential for innovation. Analysis of data from Eurostat, GUS, PARP shows that innovative activity is not the domain of the SME sector, but seen significant improvements in this area. In Poland it formed a group of innovative companies, which constantly increases expenditures on innovation. There is also a growth business co-operation between them, the development of the services sector, a better awareness of the importance of innovation, the growth of private spending on research and development. However, there is concern that despite the changes they are not sufficient to sustain economic growth. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andries P., Czarnitzki D.: Small firm innovation performance and employee involvement, Small Business Economics 2014.
 2. Badania innowacyjności mikroprzedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2014.
 3. Bojewska B.: Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, SGH, Warszawa 2009.
 4. Eurostat, Labour Force Survey 2012.
 5. GUS, Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2007-2012, Warszawa 2014.
 6. GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2013 roku, Warszawa 2014.
 7. GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013, Warszawa 2015.
 8. Heunks F.J: Innovation, creativity and success, Small Business Economics 1998, 10.
 9. Horizon 2020 w skrócie. Lata 2014-2020, Unia Europejska, 2014.
 10. Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce, PARP, Warszawa 2015.
 11. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014, Warszawa 2015.
 12. Raźniewski P., Juchniewicz M., Tomczyk U., Byczkowska-Ślęzak J.: Raport końcowy z badania: Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw, PARP 2010.
 13. Szukalski S.M.: Innowacyjność polskiej gospodarki na tle UE - stan, determinanty i perspektywy zmian, Optimum, Studia Ekonomiczne nr 2 (50), Białystok 2011, s. 27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu