BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trajer Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Trajer Maja Ada (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Grupy producentów rolnych jako forma przedsiębiorczości zespołowej rolników
Agricultural Producer Groups as a form of Team Entrepreneurship
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol. 4, s. 129-143, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość w rozwoju regionalnym
Słowa kluczowe
Organizacje producenckie, Integracja przedsiębiorstw, Rozwój obszarów wiejskich
Producer organisations, Integration of enterprises, Rural development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono grupy producentów rolnych, stanowiących jedną z form przedsiębiorczości zespołowej rolników, oraz zakres przyznawanej pomocy finansowej wspomagającej rozwój tej przedsiębiorczości, a także możliwość wsparcia finansowego dotyczącą tworzenia grup i organizacji producentów do 2020 roku. Integracja producentów rolnych będzie miała w najbliższej przyszłości decydujące znaczenie dla konkurencyjności naszego rolnictwa na jednolitym rynku europejskim. W Polsce funkcjonowało, według stanu na 10 grudnia 2015 roku, 1314 grup producentów rolnych. Najwięcej (31%) grup prowadziło działalność na terenie województwa wielkopolskiego. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich grupy producentów rolnych otrzymały na prowadzenie działalności administracyjnej i inwestycyjnej wsparcie w wysokości 782,7 mln zł. Zgodnie ze znowelizowaną we wrześniu 2015 roku ustawą o grupach producentów rolnych i ich związkach zadania związane z funkcjonowaniem grup producentów rolnych i ich związków powierzono Agencji Rynku Rolnego. (abstrakt oryginalny)

The study analyzes agricultural producer groups as a form of team entrepreneurship, discussing, among others, the range of the financial aid granted - supporting the development of the entrepreneurship, and the possibilities of delivering financial assistance to the establishment of producer groups and organisations until 2020. Integration of agricultural producers in the nearest future will become a decisive factor having the influence on the competitiveness of our agriculture on the single European market. The conducted analysis reveals that there are 1,314 agricultural producer groups functioning in Poland, as of 10th December 2015. The most of them (over 30%) are functioning on the territory of the Wielkopolskie voivodship. Under Rural Development Programme the groups have been granted financial assistance in the amount of PLN 782.7 mln. Pursuant to the amended act on agricultural producer groups and their associations, the Agricultural Market Agency has been granted tasks relating to the functioning of agricultural producer groups and their associations in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn informacyjny MRiRW: Rośnie liczba grup producentów rolnych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa 2013, nr 9.
 2. Brodzińska K.: Dynamika powstawania i zakres działalności grup producentów rolnych w Polsce, [w:] Rozwój przedsiębiorczości i zespołowej działalności gospodarczej w rolnictwie w świetle integracji z Unią Europejską, Wyd. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009.
 3. Grębowiec M.: Efekty ekonomiczno-społeczne zrzeszania się rodzinnych gospodarstw rolnych, [w:] Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego, Agrotec Polska sp. z o.o., Warszawa 2015.
 4. Józwiak W.: Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku (2). Program Wieloletni 2011-2014, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2013, nr 87.
 5. Krzyżanowska K.: Stan i kierunki rozwoju rolniczych grup producenckich w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2003, nr 48.
 6. Krzyżanowska K.: Stan i perspektywy rozwoju grup producentów rolnych w Polsce, [w:] Gospodarstwa rodzinne podstawą europejskiego rolnictwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, SGGW, Warszawa 2011.
 7. Krzyżanowska K., Trajer M.: Funkcjonowanie grup producentów ziarna zbóż i nasion roślin oleistych, [w:] Piąte warsztaty młodych ekonomistów, J. Lewandowski, B. Kusto (red.), Wyd. Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2012.
 8. Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Badanie przeprowadzone na zlecenie MRiRW przez Konsorcjum Agrotec Polska Sp. z o.o., IERiGŻ-PIB, IUNiG-PIB, T. II, Listopad 2010.
 9. Organizowanie się gospodarcze polskich rolników po 1990 roku, stan na 31.12.2009 r.
 10. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl.
 11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz.U. poz. 648).
 12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
 13. System Informacji Zarządczej ARiMR, www.arimr.gov.pl (data dostępu 30.12.2015 r.).
 14. Top agrar Polska nowoczesne rolnictwo: Rolnictwo (na Zachodzie) spółdzielczością stoi 2015, nr 1.
 15. Trajer M.: Integracja producentów rolnych w sektorze mleka, [w:] Rynek mleka. Stan i perspektywy, Analizy rynkowe, IERiGŻ, ARR, MRiRW 2015, nr 49.
 16. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. nr 88, poz. 983, z późn. zm.).
 17. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1888).
 18. Woźniak-Andrzejuk A.: Prezentacja zróżnicowania obszarowego grup producentów rolnych w Polsce z wykorzystaniem nowoczesnych technologii zarządzania i wizualizacji danych, Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2012, nr 100.
 19. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2020, A. Wasilewski (red.), Program Wieloletni 2011-2014, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012, nr 41.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu