BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daniluk Sylwia (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Biardzka Edyta (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
Zjawisko terroryzmu jako element kształtujący miejską przestrzeń publiczną
Terrorism as an Element Urban Public Space Making
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2015, nr 2, s. 57-69, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Terroryzm, Przestrzeń publiczna, Bezpieczeństwo
Terrorism, Public space, Security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Terroryzm zaliczany jest do grupy największych wyzwań o charakterze globalnym. Zagrożenie terrorystyczne znacząco wpływa na funkcjonowanie aparatu państwowego i regulacje prawne, a także powoduje istotne zmiany w sposobach funkcjonowania i kształtowania miast, zwłaszcza tych największych, które w głównej mierze stają się obiektem ataków. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie związków istniejących pomiędzy współczesną falą międzynarodowego terroryzmu a miejską przestrzenią publiczną. Artykuł przedstawia najważniejsze kwestie związane z charakterystyką współczesnego terroryzmu, jego cele oraz strategie działania. Omówiono również pojęcie terroryzmu z uwzględnieniem jego klasyfikacji. Ukazano wpływ, jaki terroryzm wywiera na kształtowanie współczesnego środowiska zurbanizowanego, jak i całej przestrzeni publicznej. Rozważania oparte są na przykładzie polskiej przestrzeni publicznej oraz możliwości jej dostosowania do realnych zagrożeń terrorystycznych, w świetle obecnie panującej sytuacji na arenie europejskiej. (abstrakt oryginalny)

Terrorism is classified as one of the biggest global challenges. Terrorism threat significantly affects the state apparatus and the legal regulations. Moreover, it causes substantial changes in functioning and forming urban space. These kind of changes are especially observed in the largest cities, which are mostly exposed to terrorism attacks. This article is aimed at presenting connection between modern wave of international terrorism and urban public space. The paper presents the most important issues of modern terrorism characteristic, objects and strategies. Also, different concepts of terrorism including its classification have been discussed. The article shows terrorism influence not only on forming of the modern ur-ban environment but also on the whole public space. The considerations are based on polish public space and its capacity, to take all reasonable steps to fight against real terrorist dangers, in face of the present situation in Europe. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleksandrowicz Tomasz. 2008. Terroryzm międzynarodowy. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 2. Fehler Włodzimierz. 2010. Bezpieczeństwo przestrzeni miejskiej. W Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, Warszawa: Arte, 16-24.
 3. Gajda Małgorzata. 2013. Wpływ terroryzmu na zabezpieczenie budynków użyteczności publicznej. W: www.pif.zut.edu.pl
 4. Herzog Jacques, de Meuron Pierre. 2007.The Particular and the Generic. W The Endless City. Londyn - Nowy Jork: Press, 324-335.
 5. Hołyst Brunon.2007. Kryminalistyka. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 6. Jałoszyński Kuba, Kulczyński Stanisław. 2010. Antyterroryzm - metody i formy walki z zagrożeniami terrorystycznymi. W Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi. Aspekty organizacyjne i prawne. Warszawa: TRIO, 48-59.
 7. Jałoszyński Kuba, Kulczyński Stanisław, Kanciak Anna, Szlachter Damian. 2013. Działalność organizacji terrorystycznych. W: Współczesne zagrożenia terroryzmem. Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. 113-167.
 8. Jałoszyński Kuba. 2008. Współczesny wymiar antyterroryzmu. Warszawa: TRIO.
 9. Jałowiecki Bohdan. 2007. Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni. W Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 11-28.
 10. Jasiński Artur. 2013. Architektura w czasach terroryzmu. Miasto - przestrzeń publiczna - budynek. Warszawa: Wolters Kluwer.
 11. Jasiński Artur. 2012. Wielkomiejski dylemat - przestrzeń publiczna czy przestrzeń bezpieczna. W www.pif.zut.edu.pl.
 12. Karta Przestrzeni Publicznej adresowana do uczestników III Kongresu Urbanistyki Polskiej ZMP i TUP i innych organizacji dbających o ład przestrzenny w celu propagowania dbałości o przestrzeń publiczną naszych miast, która stanowi ich szczególną wartość, daje świadectwo tożsamości terytorialnej i narodowej oraz gwarantuje podstawy rozwoju zrównoważonego. W www.tup.org.pl.
 13. Kopaliński Władysław. 1999. Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Krajewski Marek. 2005. "Co to jest sztuka publiczna?". Kultura i Społeczeństwo (1) : 57-79.
 15. Masiul Krzysztof. 2014. Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
 16. Raubo Jacek. 2015. Przed Francją i całą Europą czas decyzji. Pierwsze wnioski po zamachu terrorystycznym w Paryżu. W: www.defence24.pl.
 17. Wudarski Szymon. 2006. Terroryzm i jego konsekwencje społeczne i polityczne. W Oblicza współczesnego terroryzmu. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 95-103.
 18. Walczuk Konrad. 2013. Bezpieczeństwo publiczne - próba definicji. W Prawo bezpieczeństwa publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, 11-23.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu