BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stroińska Ewa (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Rola kapitału ludzkiego w zarządzaniu projektami
The Role of Human Capital in Project Management
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 11, cz. 1, s. 231-245, tab., bibliogr. 24 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Społeczne problemy zarządzania projektami Część I
Słowa kluczowe
Grupy projektowe, Kapitał ludzki, Zarządzanie projektem, Wiedza
Project teams, Human capital, Project management, Knowledge
Uwagi
summ.
Abstrakt
Funkcjonowanie we współczesnych realiach charakteryzuje się ogromnym dynamizmem, zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej. Zmiany następują szybko, a prawie z dnia na dzień pojawiają się "nowości" w różnych dziedzinach życia. Przeobrażenia dotyczą wielu płaszczyzn, odnoszą się zarówno do świata organizacji, ludzi, jak i pracy. Zmiany stały nieodłącznym procesem funkcjonowania, implikując przeobrażenia, polegające na nieustannym do skonaleniu się i przystosowywaniu. Coraz więcej przedsiębiorstw zwraca uwagę na nowe czynniki, gwarantujące przewagę konkurencyjną, mające wpływ na sukces organizacji, takie jak: globalizacja, wykorzystywanie nowoczesnych technologii, konieczność pracy w warunkach ciągłych zmian, elastyczność zatrudnienia, informacja, wiedza i adekwatne zarządzanie nimi, generowanie kapitału intelektualnego. Na szczególną uwagę, w ramach wszechogarniającej konkurencyjności, zasługuje analiza roli człowieka w organizacji. W XXI wieku to pracownicy dostarczają przedsiębiorstwom kluczowe dobro niezbędne do budowania przewagi konkurencyjnej - wiedzy. To ludzie są nośnikami zdolności i umiejętności. Dzięki ich potencjałowi zdobywania i przekształcania wiedzy, generowania innowacji organizacje mogą się rozwijać i konkurować. Przyjmując je za kwantyfikatory efektywności i skuteczności rozstrzygającym "czynnikiem produkcji nie jest teraz ani kapitał, ani własność ziemska, ani też siła robocza. Jest nim wiedza" [Drucker 1999, s. 13]. Z jednej strony wiedza stanowi siłę, która pozwala krajom o rozwiniętych technologiach informacyjnych, uzyskać i utrzymać przewagę polityczną i gospodarczą [Niedzielska 1986]. Z kolei dla wielu przedsiębiorstw wiedza staje się podstawowym zasobem strategicznym, a wkład wiedzy - istotnym elementem większości produktów. J. Kisielnicki i H. Soroka definiują wiedzę jako niematerialne zasoby organizacji związane z ludzkim działaniem, których zastosowanie może być podstawą przewagi konkurencyjnej organizacji [Ksielnicki, Soroka 2005].(fragment tekstu)

It should be noted that modern organizations are subject to a number of significant transformation involved in ensuring the success and provide a competitive advantage. These changes relate to the world of organizations, people and work. More and more companies underlines the specific role of the people in the organization and in particular the potential of employees, which is an advantage for the organization. The added value of enterprises is human capital, which in the new economic and social dimension performs work in a different, specific structure of the company. Cooperation and competition depends on the time, place, process and product and company create a network connection allowing to work primarily for the duration of the project. The modern world of work and organization involved in the new dimension of the economy, which it defines as project management and more and more employees are working on projects, in project teams. The main aim of this article is to analyze the importance of human capital in the context of project management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2010), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 2. Baron A., Armstrong M. (2008), Zarządzanie kapitałem ludzkim, uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Wolters Kluwer Business, Kraków.
 3. Castells E. (2003), Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Rebis, Poznań.
 4. Chiniewicz M. (2007), Kapitał intelektualny jako element zarządzania wiedzą na przykładzie firmy Microsoft [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun (red), Problemy współczesnej praktyki zarządzania, Politechnika Łódzka, Tom 1, Łódź.
 5. Chrościcki Z. (2001), Zarządzanie projektem-zespołami zadaniowymi, C.H Beck, Warszawa.
 6. Drucker P. (1999), Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa.
 7. Harvard Business Essentials (2006), Zarządzanie projektami małymi i dużymi, MT Biznes, Warszawa.
 8. Heerkens G.R. (2003), Jak zarządzać projektami, RM, Warszawa.
 9. Kisielnicki J., Soroka H. (2005), Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa.
 10. Lock D. (2003), Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa.
 11. Milgroe M.C. (2003), Information Society and Challenges to the Identities: Educations as a Sources for People to Participate in the Transformation?, Instituto Ricerche Economico Sociali, Del Pimonte.
 12. Niedzielska E. (1986), Próba systematyzacji procesów rozwoju systemów informacyjnych, "Wiadomości Statystyczne", nr 4.
 13. Oleksyn T. (1997), Sztuka kierowania, WSZiP, Warszawa.
 14. Pietras P., Szmit M. (2003), Zarządzanie projektami wybrane metody i techniki, Horyzont, Łódź.
 15. Pocztowski A., Miś A. (2000), Analiza zasobów ludzkich w organizacjach, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 16. Rogowski W. (2008), Rachunek efektywności inwestycji, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 17. Roszkowski H., Wiatrak Z.P. (2005), Zarządzanie projektem istota, procedury i ich zastosowanie przy korzystaniu ze środków Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa.
 18. Schwartz R., Kelly E., Boyer N. (1999), The Emerging Global Knowledge Economy [w:] The Future of the Global Economy: Towards a Long Boom?, OECD, Paris.
 19. Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2003), Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 20. Wróbel B. (2009), Zarządzanie projektem - wyzwania dla innowacyjnych przedsiębiorstwa [w:] M. Matejun, M. Szczepańczyk (red.), Współczesne metody zarządzania w praktyce gospodarczej, Politechnika Łódzka, Łódź.
 21. http://biznet.gotdns.org/index.php?title=Zarz%C4%85dzanie_projektem (pobrano: marzec 2013).
 22. http://hrc.pl/index.php?dzid=38&did=55&part=3 (pobrano: luty 2013).
 23. http://mfiles.pl/pl/index.php/Motywacja_pracownik%C3%B3w_w_zespole_projektowym (pobrano: maj 2013).
 24. http://goprojekt.pl/baza_wiedzy/strona/uczestnik_projektu/ (pobrano: listopad 2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu