BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawska Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Znaczenie regulacji rynku doradztwa finansowego oraz pośrednictwa finansowego w kontekście ochrony konsumenta i wspierania bezpieczeństwa systemu finansowego
Importance of Regulating Financial Consultancy and Financial Intermediation Market : Consumer Protection and Supporting Financial System Security
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 6 (78), s. 144-158, tab., bibliogr. s. 157-158
Słowa kluczowe
Doradztwo finansowe, Pośrednictwo finansowe, Sektor bankowy
Financial consulting, Financial intermediation, Banking sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest synteza istniejących na rynku regulacji i rekomendacji w zakresie doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz analiza znaczenia tych instytucji dla sektora finansowego. W artykule postawiono hipotezę, że rynek doradztwa finansowego i pośrednictwa finansowego nie jest wystarczająco prawnie uregulowany, co jest istotne w związku ze wzrostem znaczenia tego rynku. Przedstawione w pracy instytucje oraz ich regulacje rynku doradztwa finansowego, będące obiektem badań w niniejszym artykule, wskazują, że istotna działalność doradców finansowych nie jest dostatecznie uregulowaną dziedziną. Niebankowe instytucje finansowe (NBIF) mają coraz większy wpływ na stabilność sektora bankowego i tym samym systemu finansowego, a w związku z tym, że prowadzą coraz szerszą działalność finansową, ważna pozostaje kwestia regulacji tych instytucji. Ponadto, równowaga w sektorze finansowym powinna opierać się na odpowiednio uregulowanym rynku finansowym. Wobec wzrostu znaczenia rynku doradztwa i pośrednictwa finansowego ważna staje się kwestia regulacji szczególnie dotycząca rynku doradztwa finansowego, która nie jest jeszcze wystarczająco doprecyzowana, co stanowi postawioną w artykule hipotezę badawczą. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to provide a synthesis of the existing market regulations regarding the financial consultancy and financial intermediation markets, and to conduct an analysis of the importance of these institutions for the financial sector. The conclusion is that the markets in question are not sufficiently regulated, which is important in view of their increasing importance. Furthermore, the balance of the financial sector should be based on a properly regulated financial market. However, the issue of regulations of the financial consultancy market has not been yet sufficiently addressed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bitz M. 1996 Produkty bankowe. Rynek usług finansowych, tłumaczenie i opracowanie R. Kokoszczyński, Poltext, Warszawa.
 2. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://jobs.euractiv.com/company/eurofinas-european-federation- finance-house-associations-10428, data wejścia: 11.06.2015].
 3. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/kzs/ pdf/KZiS_nowa.pdf, data wejścia: 17.06.2015].
 4. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.bipar.eu/, data wejścia: 01.06.2015].
 5. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.eafp.pl/, data wejścia: 01.06.2015].
 6. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.effp.pl/, data wejścia: 27.09.2015].
 7. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.effp.pl/page/2.html, data wejścia: 05.06.2015].
 8. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.fecif.eu/, data wejścia: 05.06.2015].
 9. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.posrednicy.org.pl/statut, data wejścia: 01.06.2015].
 10. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.posrednicy.org.pl/kodeks-etyki, data wejścia: 01.06.2015].
 11. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [https://www.kpf.pl/pliki/komentarz_eksperta/ odpowiedzialny_kredyt.pdf, data wejścia: 26.09.2015].
 12. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.bgk.com.pl, data wejścia: 19.05.2015].
 13. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.efpa-europe.org, data wejścia: 11.06.2015].
 14. Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych, Dz. U. UE L 114/60, 27.4.2006.
 15. Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2007 r. - 2013 r, Raporty GUS za lata 2007-2013, Warszawa.
 16. Iwanicz-Drozdowska M. 2009 Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych, Raport z badań 04/S/0010/08, SGH, Warszawa.
 17. Janicka M. 2005 Jednolity rynek finansowy w Unii Europejskiej - początek kolejnego etapu - "Zielona Księga", "Bank i Kredyt", nr 9.
 18. Nowak J., Rudnicki M. 2010 Koncepcja regulacji kwalifikacji zawodowych doradców finansowych, [w:] System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego, K. Znaniecka, W. Gradoń (red.), Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach nr 71, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 19. Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy i polityki społecznej oraz zakresu jej stosowania, z dnia 27 kwietnia 2010 roku (Dz.U. Nr 82, 2010, poz. 537. art. 36).
 20. Rynek doradztwa finansowego w Polsce 2012, Raport Bankier.pl i "Wprost", dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.bankier.pl/static/att/90000/2492942_ RaportRynekDoradztwaFinansowegowPolsce2012.pdf, data wejścia: 22.05.2015].
 21. Sinkey J. F. C. 1998 Commercial Bank Financial Management in the Financial - Services Industry, wyd. 5, Prentice Hall, New Jersey.
 22. Uchwała nr 99/08 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie rekomendacji stosowania Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, Dz. U. KNF, 2008, nr 3.
 23. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz zmianie innych ustaw z 1 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 91, poz. 870).
 24. Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2011 roku, Nr 126, poz. 715, art. 7 i 28).
 25. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku art. 36 ust. 8 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pray (Dz. U. 2004, Nr 99, poz. 1001).
 26. Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 z późn. zm.).
 27. Ustawa z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz.U. Nr 35, poz. 195 ze zm.).
 28. Uzasadnienie do Projektu Rozporządzenia Listy Klasyfikacji i Standaryzacji Zawodów, "Uzasadnienie" nr 6 w punkcie 3, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.mpips.gov.pl/bip/download, data wejścia: 10.06.2015].
 29. Waliszewski K. 2010 Nadzór i licencjonowanie doradców finansowych i pośredników kredytowych a stabilność i bezpieczeństwo polskiego systemu bankowego, [w:] Banki i system bankowy w obliczu kryzysów finansowych, A. Janc (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w  Poznaniu, Zeszyt Naukowy nr 155, Poznań.
 30. Waliszewski K. 2012 Europejskie standardy doradztwa finansowego w Polsce, [w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu - Dylematy i wyzwania, I. Pyka, J. Cichorska (red.), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 31. Waliszewski K. 2013 Kanały oddziaływania kryzysu finansowego na branżę doradztwa finansowego w Polsce, Zarządzanie i Finanse, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 32. Waliszewski K. 2014 Planowanie finansów osobistych (zarządzanie finansami osobistymi) z udziałem doradców finansowych - znaczenie dla gospodarstw domowych i gospodarki, "Problemy Zarządzania", vol. 12, nr 4 (48), t. 1, Współczesne wyzwania w bankowości i finansach.
 33. Waliszewski K., Zięba F. 2015 Polski rynek doradztwa finansowego na tle największych rynków europejskich, "Gazeta Finansowa", 26 maja, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http:// gf24.pl/polski-rynek-doradztwa-finansowego-na-tle-najwiekszych-rynkow-europejskich/, data wejścia: 27.09.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.06.78.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu