BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nawrat Dorota (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Edukacja dorosłych w środowisku pracy: stymulatory i inhibitory
Adult Education in the Workplace: Stimulators and Inhibitors
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 5, cz. 2, s. 145-162, bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie stresem
Słowa kluczowe
Kształcenie dorosłych, Środowisko pracy, Kształcenie ustawiczne, Proces uczenia się
Adult education, Working environment, Lifelong learning, Learning process
Uwagi
summ.
Abstrakt
Edukacja dorosłych zmienia swoje oblicze i poszerzają się jej wymiary. Postrzegana jest obecnie jako proces całożyciowy, ustawiczny, ściśle powiązany z rynkiem pracy oraz sytuacją ekonomiczno-gospodarczą Europy i świata. Obejmuje nie tylko procesy, systemy czy metody, ale także indywidualny rozwój człowieka jako osoby: jego kompetencje, postawy, samoświadomość; jak również dotyka wszystkich kontekstów funkcjonowania człowieka. Jednym z istotnych motywów tak szerokiego ujmowania edukacji jest umożliwienie obywatelom Europy elastycznego dostosowywania się do zmian w różnych obszarach życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Wdrożenie takich narzędzi, jak: Europejskie Ramy Kwalifikacji czy System Transferu Osiągnięć dla Kształcenia i Szkolenia Zawodowego ECVET mają ułatwić obywatelom Europy mobilność edukacyjną i zawodową oraz stworzyć możliwość walidacji efektów uczenia się praktycznie w każdym momencie życia. Różnorodność form i metod dokształcania i doskonalenia błyskawicznie poszerza się, czemu sprzyja wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Znaczenia nabiera "całożyciowe uczenie się", wykraczające poza ramy instytucjonalne i osadzone coraz bardziej w obszarze indywidualnych kompetencji jednostki. Pomimo tego środowisko edukacyjne, zwłaszcza zawodowe - w przypadku osób dorosłych pracujących, ma istotne znaczenie w stymulowaniu bądź hamowaniu samego procesu uczenia się, jak również motywowaniu do jego podejmowania.(fragment tekstu)

The article presents education in the workplace. The author discusses the selected concepts of adult education and the concept of learning throughout life - referring to the Strategy Learning Lifelong and recommendations to the United States of Europe. It analyzes the various aspects of adult education, pointing to the specific, important areas, dimensions and approaches to learning in the workplace. It also characterizes andragogical learning model of Malcolm S. Knowles and environmental determinants of this process as well as presents the results of research carried out in Poland in the field of adult learning in the workplace(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleksander T., Skrzypczak J. (red.) (1998), Edukacja ustawiczna w zmieniającej się sytuacji edukacyjnej (wybrane problemy), Poznań.
 2. Bańka A. (2007), Psychologiczne doradztwo karier, Poznań-Warszawa, Print-B.
 3. Bogaj A. (2012), wykład na konferencji "Między wychowaniem a karierą zawodową", w dniu 18.10.2012, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
 4. Czerniawska O. (1996), Trendy rozwojowe w zachowaniu ludzi dorosłych [w:] T. Wujek (red.), Wprowadzenie do andragogiki, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 5. Dawid-Sawicka M. (2012), Dlaczego skorupka nie chce nasiąkać - motywacje szkoleniowe Polaków, "Nowoczesna firma", wrzesień.
 6. Delors J. i in. (1998), Edukacja, jest w niej ukryty skarb, Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku, tłum. W. Rabczuk Warszawa.
 7. Dubas E. (2005), Dorosłość edukacyjnym paradygmacie, czyli dorosłość jako edukacyjny okres życia człowieka [w:] M. Podgórski (red.), Człowiek na edukacyjnej fali. Współczesne konteksty edukacji dorosłych, wyd. Impuls, Kraków.
 8. Filipowicz G. (2012), Mieszanka technologii i emocji - trendy w rozwoju pracowników i organizacji, "Nowoczesna firma", wrzesień.
 9. http://z.nf.pl/serwisy/kompendium/kompendium_szkolenia2011/files/kompen-dium szkolenia_ebook.pdf, data dostępu 15.10.2012.
 10. Jankowski D., Przyszczypkowski K., Skrzypczak J. (2007), Podstawy edukacji dorosłych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 11. Juraś-Krawczyk B. (red.) (2002), Wybrane obszary badawcze andragogiki, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź.
 12. Kargul J. (2001), Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych, Wyd. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji, Wrocław.
 13. Kargul J. (2006), O całożyciowym uczeniu się [w:] Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej, Z. Wiatrowski (red.), Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek.
 14. Knowles M.S., Holton E.F., Swanson R.A. (2009), Edukacja dorosłych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Lisowska R., Ropęga J. (2009), Analiza wybranych obszarów zarządzania w procesie transferu wiedzy", badania realizowane w ramach projektu CASE, Wydawnictwo AHE, Łódź.
 16. Listwan T. (2000), (red.) Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, t. IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 17. Mesjasz J. (2006), Kultura i klimat w organizacji transgresyjnej [w:] M. Romanowska P. Wachowiak (red.) Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 18. Olczak A., Kołodziejczyk-Olczak I. (2005), Leksykon Zarządzania, WSHE, Łódź.
 19. Oleksyn T. (2001), Sztuka kierowania, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.
 20. Sajkiewicz A. (2002), Jakość zasobów pracy, kultura, kompetencje, konkurencyjność, POLTEXT ,Warszawa.
 21. Science, Technology and Innovation in Europe, Eurostat edycja 2009, http://epp. eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-30-09-148/EN/KS-30-09-148- EN.PDF, dostęp 19 listopada 2009 r.
 22. Raport (2009), Międzypokoleniowy transfer wiedzy w polskich firmach - mentoring i e-learning, Wydawnictwo: Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa, http://mpips.gov.pl/index.php?gid=339&news_id=1345, data dostępu: 20.10.2012r.
 23. Strategia Uczenia się Przez Całe Życie, Rezolucji Rady Unii Europejskiej z 27 czerwca 2002 r.
 24. Wajszczak E. (2000), Kształtowanie klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwie, Oficyna Wyd. Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 25. Worek B., Stec K., Szklarczyk D., Keler K., PARP (2011), Bilans Kapitału Ludzkiego. Raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku, PARP 2011, www.bkl.parp.gov.pl, data dostępu: 15.10.2012 r.
 26. Wujek T. (red.) (1996), Wprowadzenie do andragogiki, PWN, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu