BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zimon Grzegorz (Rzeszów University of Technology, Poland)
Tytuł
Accounting Tools Vs. Logistics Costs Control in a Trading Company
Narzędzia rachunkowości a kontrola kosztów logistyki w przedsiębiorstwie handlowym
Werkzeuge des Rechnungswesens und die Kontrolle der Logistikkosten im Handelsunternehmen
Źródło
LogForum, 2016, vol. 12, nr 2, s. 155-164, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo handlowe, Koszty logistyki, Rachunkowość, Kontrola kosztów
Commercial enterprises, Logistics costs, Accounting, Cost control
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Koszty logistyki w przedsiębiorstwach handlowych stanowią ważną grupę. Głównym problemem w zarządzaniu kosztami logistyki jest fakt, że nie są one prezentowane w sprawozdaniach finansowych. W rachunku zysków i strat umieszczone są tylko konta syntetyczne. W artykule wskazano narzędzia z obszarów rachunkowości, które można zastosować w przedsiębiorstwach handlowych w celu poprawy prezentacji kosztów logistyki i zwiększenia kontroli nad nimi.
Metody: W artykule autor przedstawia przykłady zastosowania narzędzia rachunkowości w przedsiębiorstwach handlowych działających w tej samej branży. Na podstawie sprawozdań finansowych wybranych przedsiębiorstw za lata 2013-2015 przedstawiono, w jaki sposób można wykorzystać podstawowe narzędzia rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W tym celu przedstawiono system pełnej ewidencji kosztów z wykorzystaniem kont analitycznych logistyki, następnie wykonano wstępną analizę bilansu oraz wskaźnikową dla kosztów logistyki.
Rezultaty: Artykuł został przygotowany na podstawie literatury z badanego obszaru oraz sprawozdań finansowych badanych firm. Przedstawione modelowe rozwiązania z zakresu analizy i zarządzania kosztami pozwalają na szczegółową ewidencje kosztów logistyki, kontrolę i ocenę ich zarządzania. Stanowi to podstawę do przeprowadzenia dalszych analiz związanych z gospodarowaniem kosztami logistyki.
Wnioski: Wynikiem pracy jest przedstawienie narzędzie rachunkowości, które wspomagają procesy decyzyjne w zarządzaniu kosztami logistyki. W artykule przedstawiono przykładowy dla przedsiębiorstw handlowych plan kont pomocniczych dotyczących kosztów logistyki. W artykule również zaprezentowano system ewidencji kosztów na kontach zespołu 4 i 5 łącznie w firmach handlowych oraz korzyści, jakie ten sposób księgowania przynosi zarządzającym przedsiębiorstwom. Autor przedstawił również analizę wstępną i wskaźnikową, jako podstawowe instrumenty oceniające efektywności zarządzania kosztami logistyki. (abstrakt oryginalny)

Background: Logistics costs constitute an important part of trading companies' costs. The main problem in logistics costs management is the fact that these costs are not included in financial statements. The profit and loss statement includes control accounts exclusively. This article discusses the accounting tools that may be used in trading companies in order to improve present logistics costs and the management thereof.
Methods: In the article, the author gives examples of how accounting tools are applied in trading companies operating in the same industry. On the basis of the financial statements from selected companies for 2013-2015, the way to use the basic tools of accounting in business management are presented. For this purpose a system of full-cost accounting with the use of analytical accounts of logistics is presented, along with a preliminary analysis of the balance sheet and an indicative analysis of costs for logistics.
Results: The article is based on a review of the literature and the financial statements of the companies surveyed. The model solutions for the cost analysis and cost management presented herein make it possible to create a detailed analysis of logistics costs and assess how effectively they are managed . In this way, the foundations for further analyses related to logistics costs management are laid.
Conclusions: The work presents the accounting tools that assist the decision-making processes in the management of logistics costs. In the article, an example of the plan of sub-accounts for the logistics costs of trading companies is presented. Furthermore, the cost accounting system for the accounts of group 4 and 5 in trading companies is shown, together with the benefits that this accounting system brings for the companies. The author also presents preparatory and index analyses as the basic tools that assess the effectiveness of logistics costs management. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Archetti C., Speranza M.G., 2016, The inventory routing problem: The value of integration, International Transactions in Operational Research, 23, 3, 393-407.
 2. Biernacki M., Kowalak R., 2010, Logistics Costs Account in Corporate Management, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego in Wrocław, Wrocław.
 3. Christopher M., 2011, Logistics & supply chain management, FT Prentice Hall, Harlow.
 4. Dos Santos T.F., Goncalves A.T.P., Leite M.S.A., 2016, Logistics cost management: Insights on tools and operations, International Journal of Logistics Systems and Management, 23, 2, 171-188.
 5. Filipiak B., (ed.), 2013, The Implementation of Accounting Tools in Logistics: The Experiences of Polish, German and Belarusian Companies, Difin, Warszawa.
 6. Jaber M.Y., Zanoni S., Zavanella L.E., 2014, 'Consignment stock' for a two-level supply chain with entropy cost, European Journal of Industrial Engineering, 8, 2, 244-272.
 7. Jiang L., Wang Y., Liu D., 2016,Logistics cost sharing in supply chains involving a third party logistics provider, Central European Journal of Operations Research, 24, 1, 207-230.
 8. Karmańska A. (ed.), 2007, Logistics, Quality, Innovation and Environmental Protection Costs Management in Accounting, Difin, Warszawa.
 9. Neeraja B., Chandami A., Mehta M., Radhikaashree M., Reverse logistic, 2016, A tool for a successful business, Smart Innovation, Systems and Technologies, 49, 461-469.
 10. Nowak E., 2003, Corporate Costs Account, Ekspert, Wrocław.
 11. Sawicki K., 2000, Costs Analysis in a Company, PWE, Warszawa 2000.
 12. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., 2003, Corporate Logistics, PWE, Warszawa.
 13. The Polish Accounting Act of 29th September 1994 r. (JOL of 2013, item 330).
 14. Twaróg J., 2003, Corporate Logistics Costs, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 15. Wędzki D., 2006, Ratio analysis of financial statements, Wolters Kluwer, Kraków.
 16. Zimon D., 2015, Impact of the implementation of quality management of operating cost for small and medium-sized business organizations affiliated to a purchasing group, International Journal for Quality Research, 1(9), 551-564.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2016.2.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu