BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzeziński Andrzej (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Problemy wdrażania strategii transportowych w dużych miastach na przykładzie Warszawy
Problems with implementation of transport strategies in large cities on the example of Warsaw
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 2, s. 5139-5148, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Transport, System transportowy, Transport miejski, Rozwój
Transport, Transport system, City transport, Development
Uwagi
streszcz., summ
Abstrakt
W dużych miastach rozwój systemu transportowego regulują dokumenty strategiczne, które bazują na idei zrównoważonego rozwoju. Stopień i sposób ich realizacji jest zróżnicowany i zależy od uwarunkowań lokalnych. Często strategie traktowane są jako warunek ubiegania się o dofinansowanie projektów transportowych ze środków UE, a nacisk kładziony jest na przedsięwzięcia inwestycyjne, o dużym wymiarze finansowym. Artykuł odnosi się do doświadczeń 5 lat realizacji strategii transportowej Warszawy. Przedstawia uwarunkowania związane z poszczególnymi podsystemami transportu, charakteryzuje silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia realizacji strategii. W artykule oceny przedstawiono w sposób deskryptywny i kwantytatywny, odnosząc się do uzyskanych produktów i rezultatów wdrożenia. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń podkreślono konieczność poświęcenia większej uwagi takim zagadnieniom jak: zarządzanie systemem transportowym w aglomeracji, ruch pieszy i rowerowy, nowa rola samochodów w podróżach miejskich, edukacja transportowa dzieci i młodzieży, czy zmiany instytucjonalne niezbędne dla poprawy sprawności działania instytucji miejskich oraz zmiany akcentów w sposobie wdrażania strategii. (abstrakt oryginalny)

In large cities, the development of the transport system is governed by the strategy papers, which are based on the idea of sustainable development. The implementation varies and depends on the local conditions. In same cases strategies are treated as a tool for applying for funding transport projects from EU funds, and focuses on investment projects, with a large financial interest. The article refers to the experience of five years of implementation of the strategy for transport in Warsaw. The document presents the conditions related to a particular transport subsystems, characterises its strengths and weaknesses and the opportunities and risks of implementation. On the basis of past experiences article highlight the need to devote more attention to such issues as: the transport system management in metropolitan area, the movement of pedestrian and cycling, the new role of the car in urban travel, transport education of children and youth, or institutional changes necessary for improving the efficiency of the activities of the institutions and changes in emphasis in the way of the implementation of the strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Diagnoza i ocena systemu transportu pieszego w Warszawie. Transeko sp.j. Warszawa grudzień 2010 r.
  2. Kierunki realizacji polityki parkingowej na obszarze m.st. Warszawy do roku 2035. WYG. Warszawa 2009 r.
  3. Ocena realizacji Strategii Transportowej m.st. Warszawy. TransEko sp.j. Warszawa luty 2013 r.
  4. Studium przygotowawcze do modernizacji układu tras tramwajowych w Warszawie wraz ze zbadaniem potrzeby wprowadzenia dwukierunkowego taboru tramwajowego na wybranych trasach. M. st. Warszawa. Warszawa, grudzień 2001.
  5. Strategia rozwoju systemu transportu pieszego. Transeko sp.j. Warszawa listopad 2011 r.
  6. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne, załącznik nr 1 do uchwały nr LVIII/1749/2009 Rady Miasta st. Warszawy.
  7. Warszawski raport rowerowy 2014.
  8. Wytyczne projektowania ruchu pieszego w Warszawie. TransEko sp.j. Warszawa listopad 2011 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu