BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska-Piątek Agnieszka (Urząd Statystyczny w Kielcach, Politechnika Świętokrzyska)
Tytuł
Aktywność szkół wyższych w Polsce na rzecz rozwoju społeczności lokalnych - dyskusja wokół pojęcia trzeciej misji uczelni
Activity of Higher Education Institutions in Poland for Development of Local Communities: Debate on Third Mission of Higher Education Institutions
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 6 (78), s. 99-109, wykr., tab., bibliogr. s. 108-109
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Szkolnictwo wyższe, Zarządzanie szkolnictwem
Regional development, Higher education, Education management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy koncepcji tzw. trzeciej misji szkół wyższych, która obok kształcenia i prowadzenia badań naukowych staje się coraz ważniejszym wymiarem działalności akademickiej. Zasadniczym celem artykułu jest próba włączenia się w dyskusję dotyczącą zakresu pojęciowego trzeciej misji oraz jej znaczenia w działalności szkół wyższych dzięki krytycznej analizie literatury oraz prezentacji wyników badań własnych. Uzyskane wyniki wskazują, że rektorzy szkół wyższych podzielają zdanie autorki, która uważa, że trzecia misja oznacza wszystkie aktywności szkół wyższych dedykowane społecznościom lokalnym i regionalnym w obszarach: kształcenia, prowadzenia i udostępniania rezultatów badań naukowych, jak również wynikające z posiadania przez uczelnie określonych zasobów finansowych i rzeczowych. Ponadto, należy zauważyć, że aktywność uczelni w tym obszarze jest wyraźnie wyodrębniona w misjach i strategiach uczelni. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the concept of the third mission of higher education institutions (HEIs), which, besides education and scientific research, is becoming an increasingly important dimension of academic activity. The main aim of the paper is to contribute to the debate concerning the conceptual range of the third mission and its significance for HEIs* activities through a critical study of the literature and a presentation of the author's own research. The results indicate that rectors share the author's standpoint that the third mission covers all the HEIs* activities targeting local and regional communities in the fields of education, conducting and providing access to scientific research, as well as the activities resulting from HEIs' financial and material resources. Apart from that, it is worth noticing that the third mission activities are explicitly outlined in the mission statements and strategies of HEIs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Clark B. R. 1998 Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation, Pergamon Press, New York.
 2. Ernst&Young Business Advisory, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2009, Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/fa5b19e372e1bed45db817b83 80c8468.pdf, data wejścia: 20.06.2015].
 3. George G., Jain S., Maltarich M. A. 2005 Academics or Entrepreneurs? Entrepreneurial Identity and Invention Disclosure Behavior of University Scientist's, September 6, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://ssrn.com/abstract=799277, data wejścia: 25.06.2015].
 4. Gregor B., Kozakiewicz M. 2012 Uniwersytet Łódzki dla pracodawców - doświadczenia uczelni we wdrażaniu trzeciej misji w sferze edukacji ekonomicznej, [w:] Edukacja ekonomiczna wobec przemian otoczenia społeczno-gospodarczego, J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.), Wydawnictwo Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, Łódź.
 5. Kardas M. 2013 Rola uczelnianych centrów transferu technologii w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, [w:] Uniwersytet trzeciej generacji. Stan i perspektywy rozwoju, Burawski D. (red.), Europejskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Poznań.
 6. Kwiek M. 2012 The Growing Complexity of the Academic Enterprise in Europe: A Panoramic View, [in:] The Modernisation of European Universities. Cross-National Academic Perspectives, Kwiek M., Kurkiewicz A., Peter Lang (eds.), Frankfurt am Main.
 7. Leja K. 2013 Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania, Wolters Kluwer, Warszawa.
 8. Molas- Gallart J., Salter A., Patel P., Scott A., Duran X. 2002 Measuring Third Stream Activities. Final Report to the Russell Group of Universities, SPRU, University of Sussex, Brighton.
 9. Piotrowska-Piątek A. 2014 Szkoły wyższe jako czynnik rozwoju regionalnego, "Biuletyn Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", nr 28.
 10. Piotrowska-Piątek A. 2014 Działania na rzecz rozwoju regionu w dokumentach strategicznych uczelni w Polsce w świetle analizy treści. Komunikat z badań, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 3.
 11. Reichert S. 2010 The intendent and unintendent effects of the Bologna process, "Higher Education Management and Policy", vol. 22/1.
 12. Sanchez-Barrioluengo M. 2014 Articulating the "three missions" in Spanish universities, ,,Research Policy", vol. 43.
 13. Strategia, zmiany, rozwój, rozmowa z prof. Wiesławem Banysiem, "Forum Akademickie", marzec 2013.
 14. Wolszczak-Derlacz J., Parteka A., Kuczyński J. 2010 Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce: Bibliometryczna analiza porównawcza, Raport w ramach projektu "Sprawne Państwo", Ernst & Young, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.06.78.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu