BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyraz Elżbieta (Politechnika Krakowska)
Tytuł
Czynniki wpływające na efektywność zautomatyzowanych magazynów
The factors affecting the efficiency of automated warehouses
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 4946-4953, rys., tab., wykr., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Sieci dostaw, Magazynowanie, Efektywność
Supply networks, Storage, Effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Magazyn jest ogniwem systemu logistycznego, w którym towary są tymczasowo przechowywane i kierowane do kolejnych ogniw sieci dostaw. W związku z tym magazynowanie odnosi się do działań dotyczących składowania towarów na dużą skalę w sposób systematyczny i uporządkowany od momentu ich zakupu lub wytworzenia aż do ich rzeczywistego wykorzystania lub sprzedaży. W czasach, gdzie coraz więcej firm decyduje się na sprzedaż swoich produktów z wykorzystaniem sklepów internetowych - co powoduje, że zamówienia są coraz mniejsze, a ich częstotliwość nieregularna - wykorzystanie nowoczesnych technologii w gospodarce magazynowej niesie ze sobą wiele korzyści. Jednak automatyzacja nie musi być opłacalna dla każdego przedsiębiorstwa, ale stała się jednym z trendów zrównoważonego rozwoju. Jeżeli dana firma chce pozostać konkurencyjna powinna przeanalizować każdy z procesów zachodzących w magazynie i dostosować do niego odpowiednią metodę automatyzacji. W przeciwnym wypadku może mieć problem z szybkim skompletowaniem zamówienia, przez co jest obniżana wydajność magazynu i spada wizerunek firmy. Czynnikiem wspólnym dla każdego rodzaju firmy powinno być wprowadzenie w pierwszej kolejności systemu zarządzania magazynem. W porównaniu z tradycyjnym magazynem, gdzie większość działań odbywa się przy wykorzystaniu czynnika ludzkiego w magazynie automatycznym zostają one zastąpione przez maszyny i urządzenia. Zastosowanie nowoczesnych technologii podnosi sprawność funkcjonowania magazynu, ponieważ zostają skrócone czasy potrzebne na realizację poszczególnych procesów. Wraz z redukcją czasu zmniejsza się również poziom kosztów ponoszonych przez firmę, między innymi dzięki redukcji zasobów ludzkich, a co za tym idzie zmniejszeniu kosztów związanych z wynagrodzeniami. Poza redukcją czasu i kosztów, modernizacja i optymalizacja pracy magazynu zmniejsza również niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. (abstrakt oryginalny)

Warehouse is the link of the logistics system in which goods are temporarily stored and routed to the next cell supply network. Therefore, the warehousing refers to activities relating to the storage of goods on a large scale in a systematic and orderly manner from the moment of purchase or production until their actual use or sale. In times of ever-changing trends and demands of consumers, more and more enterprises introduces the automation of processes related to a warehouse. The warehouse automation is not only the implementation of a new technology, but mainly the development of such a surveillance system that will monitor the liquidity of all processes in the company. If a company wants to remain competitive should analyze each of the processes occurring in the stock and adjust to the appropriate method automation. Otherwise, the company may have a problem with fast completing his contract, which is reduced warehouse efficiency and decreases the company's image. The factor common to every kind of business should be first a warehouse management system. Compared with the traditional warehouse, where most of the action takes place using the human factor in the warehouse, they are automatically replaced by machinery and equipment. The use of modern technology increases the efficiency of the operation of the warehouse, because times are shortened needed for the implementation of the various processes. Along with the reduction of time also reduces the level of costs incurred by the company, including through the reduction of human resources, and thereby reducing the costs associated with salaries. In addition to reducing the time and cost of the modernization and optimization of warehouse operation also reduces the negative impact on the environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Rutkowski K. (red.), Zintegrowane łańcuchy dostaw doświadczenia globalne i polskie. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999.
 2. Ponikierska A., Gospodarka magazynowa - Terminologia podstawowa. PN-84/N-01800.
 3. Coyle J. J., Bardi E. J., Langrey Jr. J. C.: Zarządzanie Logistyczne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 311-358.
 4. Dwiliński L., Zarys logistyki przedsiębiorstwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006, s. 171-185.
 5. Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 146-156, 253-260.
 6. Remko van Hoek A.H., Zarządzanie logistyką. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2009.
 7. De Koster R., Le-Duc T., Roodbergen K.J. , Design and control of warehouse order picking: A literature review. "European Journal of Operational Research", 182, 2007, s. 481-501.
 8. GUSS-EX - Integrator systemów transportu wewnętrznego i magazynowania, http://www.guss ex.com.pl/logistyka-magazynowa/obszary_dzialan.
 9. Markusik S., Infrastruktura logistyczna w transporcie Tom II Infrastruktura punktowa - magazyny, centra logistyczne i dystrybucji, terminale kontenerowe. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 10. Lorenc A., Zwiększenie efektywności funkcjonowania magazynu w wyniku zastosowania dynamicznego podziału produktów na grupy. "Logistyka", 2014, nr. 6.
 11. Van den Berg J.P., Integral Warehouse Management: The Next Generation in Transparency, Collaboration and Warehouse Management Systems. Management Outlook Publishing 2007.
 12. Bragg S.M., Inventory Best Practicies, 2nd Edition. John Wiley & Sons 2011.
 13. Szkoda M., Porównawcza ocena efektywności kolejowych systemów ze zmianą szerokości torów z zastosowaniem analizy kosztu cyklu trwałości (LCC). "Problemy Eksploatacji", 2009, nr. 2.
 14. Malanowska I., Fajfer P., Application of modern technologies for increasing warehouse management effectiveness. "E-mentor", 2 (39), 2011, s. 84-88.
 15. Korzeń Z., Inteligentne magazyny-logistyczne uwarunkowania integracji systemów. Polski Kongres Logistyczny. LOGISTICS 2000.
 16. Walentynowicz P., Współczesne koncepcje zarządzania produkcją, jakością i logistyką - Bariery wdrażania lean management w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce. Wyd. Politechniki Łdzkiej 2010, s. 70-86.
 17. Wyraz E., Zastosowanie procesów automatyzacji w celu usprawnienia funkcjonowania magazynu, praca dyplomowa magisterska, Politechnika Krakowska, 2014/2015.
 18. Ashayeri, J., Gelders, L.F., Warehouse design optimization. "European Journal of Operational Research", 21, 1985, s. 285-294.
 19. Dekker, R., de Koster, R., Roodbergen, K.J., Van Kalleveen, H., Improving order-picking response time at Ankors warehouse. Interfaces 34(4), 2004, s. 303-313.
 20. Tompkins, J.A., White, J.A., Bozer, Y.A., Frazelle, E.H., Tanchoco, J.M.A., Facilities Planning. John Wiley & Sons, NJ 2003.
 21. Gajewska T., Kaczor G., Analiza niezawodności dostaw w transporcie chłodniczym. "Logistyka" 2014, nr.5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu