BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Firek Karol (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Barycz Stanisław (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Kocot Wojciech (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Witkowski Michał (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Evaluating Damage to a Typical Precast Warehouse Building
Ocena uszkodzeń typowej prefabrykowanej hali magazynowej
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2013, nr 7/3, s. 25-34, fot., schem., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Budownictwo, Bezpieczeństwo obiektów, Standardy
Construction sector, Objects' safety, Standards
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono przypadek uszkodzonej hali magazynowej wzniesionej w typowej żelbetowej technologii prefabrykowanej. Opisano stwierdzone podczas inwentaryzacji uszkodzenia i nieprawidłowości oraz przeanalizowano przyczyny ich powstania. Rozpoznanie zakresu uszkodzeń doprowadziło do sformułowania wniosku, że najistotniejsze są pęknięcia i ubytki betonu wzdłuż krawędzi głowic słupów konstrukcji nośnej na poziomie oparcia dźwigarów dachowych, a nie pęknięcia i przemieszczenia fragmentów ścian osłonowych, które wzbudzały niepokój użytkownika. Przedstawiony przykład potwierdza potrzebę wykonywania okresowych ocen stanu technicznego budynków, dzięki którym użytkownicy mogą racjonalnie planować prace remontowe niezbędne do dalszej bezpiecznej eksploatacji obiektu.(fragment tekstu)

This article presents a case of a damaged warehouse building built in the typical reinforced concrete precast technology. Damage and irregularities identified during an inspection were described and their causes were analyzed. Identification of the type and extent of the damage led to the conclusion that the most important are the concrete cracks and losses along the edges of the load-bearing structure column heads at the level of the roof girders support, and not the cracks and displacements of the curtain wall fragments, which the user was most concerned with. The described example is a confirmation of a need to carry out regular evaluations of the technical condition of buildings, so that users can rationally plan renovation works for the further safe use of the structure.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ekspertyza stanu technicznego hali magazynowej w elektrowni. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Kraków 2010 [unpublished].
  2. Kluz T., Ciołek R., Szymański E.: Zagadnienia ogólne prefabrykacji. Budownictwo Betonowe, t. 7, Arkady, Warszawa 1972.
  3. PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
  4. PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690.
  6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Dz.U. 1999, nr 74, poz. 836.
  7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz.U. 1944, nr 89, poz. 414.
  8. Wodyński A. 2007: Zużycie techniczne budynków na terenach górniczych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu