BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuć Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Istota i dylematy bezpieczeństwa demokratycznego państwa
The Essence and Dilemmas of the Democratic Country's Security
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2015, nr 2, s. 82-94, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo narodowe, Demokracja
Security, National security, Democracy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest odpowiedź na zasadniczy dylemat pojawiający się w organizacji i funkcjonowaniu demokratycznych państw. Polega on na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa przy jednoczesnej ochronie określonego katalogu wartości, w tym praw i wolności obywateli. Autor podejmuje próbę teleologicznej analizy pojęcia "bezpieczeństwo państwa" w warunkach funkcjonowania demokracji konstytucyjnej. Po określeniu ogólnych desygnatów tego pojęcia, rozpatruje je w kontekście relacji ochrony struktur państwa do zabezpieczenia interesów personalnych i grupowych ogółu obywateli. Wskazuje na ich aksjologiczno-prawne aspekty sformalizowane w ustawie zasadniczej oraz podkreśla synergiczną współzależność pomiędzy bezpieczeństwem struktur organizacji państwowej a bezpieczeństwem społeczeństwa - narodu. (abstrakt oryginalny)

The goal of this article is to an answer to a fundamental dilemma that appears in the organisation and functioning of democratic countries. It arises from the necessity to provide national security while simultaneously ensuring a specific catalogue of values, including citizen laws and freedoms. The author attempts a teleological analysis of the conception of national security in the conditions of a constitutional democracy. After defining the general characteristics of the security conception, the author investigates them in terms of relations between the security of national structures and personal and group interests of the citizens. The author points out their axiological and legal aspects formalised in the fundamental law and underlines the synergic interdependence between the security of national organisational structures and the security of the society - the nation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bożek Martin. 2012. "Funkcje i zadania służb specjalnych we współczesnym państwie. Zarys problemu na tle uwarunkowań normatywnych". Wiedza obronna 3(242) : 34-55.
 2. Brzeziński Michał. 2009. Kategoria bezpieczeństwa. W Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, 22-32.
 3. Brzeziński Michał. 2009. Rodzaje bezpieczeństwa państwa. W Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, 33-43.
 4. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3953945/panstwo.html.
 5. http://mfiles.pl/pl/index.php/Hierarchia_potrzeb#Teoria_hierarchii_potrzeb_A._H._Maslowa.
 6. Kitler Waldemar. 2010. "Bezpieczeństwo narodowe, Podstawowe kategorie, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji". Zeszyt problemowy 1(61) : 5-125.
 7. Kitler Waldemar. 2011. Bezpieczeństwo narodowe. Podstawowe kategorie, Uwarunkowania, System. Warszawa: Wydawnictwo AON.
 8. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
 9. Kuźniar Roman. 2012. Ratowanie twarzy W http://tygodnik.onet.pl/31,0,74454,ratowanie _twarzy,artykul.
 10. Skałdanowski Henryk. 2012. Polityka a służby specjalne w Polsce - historia przemian rzeczywistość. Toruń: Wydawnictwo Zup Druk- Tor.
 11. Słownik języka polskiego. wyd. IX. 1994. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
 12. Stańczyk Jerzy. 1996. Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 13. Sulowski Stanisław. 2009. O nowym paradygmacie bezpieczeństwa w erze globalizacji. W Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, 11-21.
 14. Sulowski Stanisław. 2009. W poszukiwaniu definicji bezpieczeństwa wewnętrznego. Przegląd bezpieczeństwa wewnętrznego 1(1) : 10-13.
 15. Szmulik Bogumił. 2012. Zagadnienia ogólne. W Instytucje bezpieczeństwa narodowego, 1- 14.
 16. Zalewski Sławomir. 2010. Bezpieczeństwo polityczne państwa. Studium funkcjonalności instytucji. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 17. Zięba Ryszard. 1999. Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje, struktury, funkcjonowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 18. Zięba Ryszard. 2006. Bezpieczeństwo a terroryzm - aspekty teoretyczne. W Terroryzm: globalne wyzwanie, 29-34.
 19. Zięba Ryszard. 2008. Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego. W Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, 15-39.
 20. Znamierowski Czesław. 1999. Szkoła prawa. Rozważania o państwie. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 21. Znaniecki Florian. 1987. Kult państwa. W Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków. Antologia, 300-304.
 22. Żmigrodzki Marek (red.). 1999. Encyklopedia politologii. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu