BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojciechowska Jolanta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Obszary wiejskie i ich funkcja turystyczna a przynależność Polski do Unii Europejskiej
Rural Areas, their Tourist Function and Poland's Membership in the European Union
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014, vol. 2, s. 115-127, tab., bibliogr. 23 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Informacja i promocja w rozwoju regionalnym
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rolnictwo, Turystyka wiejska
Rural areas, Agriculture, Rural tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Artykuł jest pracą przeglądową, prezentującą syntezę spojrzeń przedstawicieli różnych dziedzin naukowych na zmiany dokonujące się na obszarach wiejskich Polski głównie w ciągu ostatniego dziesięciolecia, a więc w czasie przynależności kraju do Unii Europejskiej. W pracy najpierw przedstawiono w świetle polskiej i zagranicznej literatury kwestię niejednoznacznego definiowania obszaru wiejskiego oraz wynikające z tego mocno zróżnicowane dystynktywne jego cechy. Następnie przeanalizowano zmiany społeczno-gospodarcze zachodzące na obszarach wiejskich Polski, ujęte w czterech wielkich procesach, takich jak: deruralizacja, dezagraryzacja, dualizacja rolnictwa i restratyfikacja wsi. Prześledzono czynniki różnicujące funkcje turystyczne obszarów wiejskich w skali kraju i regionów. Podkreślono, że waga i oddziaływanie tych czynników jest różne, a w wielu przypadkach związane nie tylko z przynależnością do Unii Europejskiej, ale także z globalizacją, które razem przyczyniają się do upowszechniania pragnień mieszkańców wsi i ujednolicania preferencji wypoczynkowych turystów. (abstrakt oryginalny)

The article is a presentation of different approaches taken by representatives of various sciences to the changes in the rural areas of Poland, which have mostly taken place over the last decade, i.e. the time of Poland's membership in the European Union. First, in the light of Polish and foreign literature, the author presents inconclusive definitions of the rural area and the resulting discrepancies among its distinctive features. Next, she analyses the socio-economic changes taking place in the rural areas of Poland, part of four powerful processes: deruralization, deagrarization, dualization of agriculture and the restratification of the countryside. Further on, factors diversifying the national and regional scale tourist functions of rural areas are analysed. It has been pointed out that the importance and influence of these factors vary, and are often connected not only with membership in the European Union, but also with globalization, which jointly popularize the country inhabitants' dreams and standardize tourists' recreation preferences. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bański J.: Typy ludnościowych obszarów problemowych, [w:] J. Bański, E. Rydz (red.), "Społeczne problemy wsi. Studia Obszarów Wiejskich" 2002, nr 2.
 2. Bański J.: Geografia polskiej wsi, PWE, Warszawa 2006.
 3. Bański J.: Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego, PAN IGiPZ, Warszawa 2008.
 4. Bukraba-Rylska I.: Polska wieś w UE. Esej o (brakującej) "Wielkiej narracji", "Wieś i Rolnictwo" 2014, nr 2 (163).
 5. Bryła P.: Determinanty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń wynikających z implementacji programu SAPARD, "Wieś i Rolnictwo" 2009, nr 2 (139).
 6. Depraz S.: Czy powstanie międzynarodowa definicja obszaru wiejskiego w Europie?, "Wieś i Rolnictwo" 2008, nr 2 (139).
 7. Drygas M.: Przesłanki do rozwoju publicznego doradztwa rolniczego w Polsce, [w:] Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi, J. Kania, L. Leśniak (red.), CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków 2013.
 8. Durydiwka M.: Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, UW Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa 2012.
 9. Halamska M.: Wiejskie społeczności lokalne w Polsce a problem integracji europejskiej, "Wieś i Rolnictwo" 2000, nr 4.
 10. Halamska M.: Pięć lat w UE: stare i nowe procesy zmian na polskiej wsi, "Wieś i Rolnictwo" 2009, nr 2 (143).
 11. Kłodziński M.: Przedsiębiorczość pozarolnicza na wsi w procesie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, "Wieś i Rolnictwo" 2014, nr 1 (162).
 12. Kosmaczewska J.: Turystyk jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2013.
 13. Kościk B., Malinowski A.: Zapotrzebowanie na usługi doradcze rolników z województwa Lubelskiego, [w:] Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi, J. Kania, L. Leśniak (red.), CDR w Brwinowie, Oddział w Krakowie, Kraków 2013.
 14. Musiał W.: Drobne gospodarstwa rolne jako nowe wyzwanie dla publicznego doradztwa rolniczego, [w:] Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi J. Kania, L. Leśniak (red.), CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków 2013.
 15. Perepeczko B.: Obawy o stan rolnictwa po akcesji w świadomości społecznej Polaków, "Wieś i Rolnictwo" 2004, nr 2.
 16. Przezbórska L.: Zróżnicowanie obszarów wiejskich woj. wielkopolskiego a ich przydatność dla rozwoju agroturystyki, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2004, nr 1 (298).
 17. Sznajder M., Przezbórska L.: Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006.
 18. Wojciechowska J.: Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 19. Wieruszewska M.: Problem barier świadomościowych na wsi wobec integracji Polski z UE. "Zagadnienie Doradztwa Rolniczego" 2001, nr 1.
 20. Wilkin J.: Wielofunkcyjność rolnictwa - konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska, "Wieś i Rolnictwo" 2009, nr 4 (145).
 21. Zalewski M.: Wprowadzenie, [w:] Rozwój obszarów wiejskich - wizerunek medialny, Praca zbiorowa pod redakcją K. Krzyżanowskiej, MRiRW, SGGW, Warszawa 2009.
 22. Zawalińska K.: Analiza procesów zachodzących na wsi i w rolnictwie w 2013 roku na podstawie badań IRWiR PAN, "Wieś i Rolnictwo" 2014, nr 2 (163).
 23. Zegar J.S.: Refleksje nad ewolucją wsi, "Wieś i Rolnictwo" 2008, nr 3 (140).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu