BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zamkowska Stanisława (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Tytuł
Uwarunkowania przewozu ładunków nienormatywnych transportem drogowym
The conditions for oversized load haulage by road
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 5060-5068, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Transport drogowy, Przewozy towarowe, Prawo przewozowe
Road transport, Cargo transportation, Transport law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka zawarta w artykule dotyczy uwarunkowań prawnych, organizacyjnych i technicznych związanych z przewozem ładunków nienormatywnych transportem drogowym. Przedstawione zostały regulacje prawne w tym zakresie, obowiązujące na terytorium Wspólnoty, zawarte w Dyrektywach oraz akty prawa krajowego. Organizacja przewozów ładunków nienormatywnych wymaga szczególnych przygotowań, zarówno w zakresie przygotowania odpowiednich środków transportu, jak też odpowiedniej dokumentacji i systemu nadzoru. W tę organizację zaangażowane są różne instytucje i służby, w tym związane z wydawaniem zezwoleń, wyznaczeniem trasy przewozu ładunku nienormatywnego, a także jego pilotowaniem. Specyficzne cechy przewożonych ładunków nienormatywnych powodują konieczność przygotowania różnorodnych rozwiązań w zakresie technologii przewozu, mocno zindywidualizowanych. (abstrakt oryginalny)

The article discusses legal, organizational and technical issues related to the transport of oversized load by road.The pertinent legal regulations that are in effect on the Community territory, and are included in the Directives and national laws, have been presented. The organization of oversized cargo haulage requires special preparations, both in terms of adequate means of transportation, as well as proper documentation and monitoring system. It entails the involvement of various institutions and services, including those responsible for the issuance of permits, for outlining the route of oversized cargo haulage and for piloting the transportation. Specific features of oversize cargo necessitate the preparation of various - heavily customized -solutions in terms of a haulage technology. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiająca dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym. Dz.U. L 235 z 17.9.1996.
 2. Galora W., Przewóz i techniki mocowania ładunków ponadnormatywnych w transporcie. Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2011.
 3. Jóźwiak Z., Kawa M., Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań logistycznych w transporcie ładunków ponadnormatywnych. Logistyka 2009, nr 4.
 4. Karbowiak H., Podstawy infrastruktury transportu. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009.
 5. Loos M., Transport naprawdę ciężki. Truck & Business Polska 2011, nr 26.
 6. Mindur L. (red.), Technologie transportowe XXI wieku. Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa - Radom 2008.
 7. Prochowski L., Żuchowski A., Technika transportu ładunków .Wydawnictwo Komunikacji i Łączności Warszawa 2009.
 8. Rozporządzenia Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430.
 9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r.w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego Dz.U. RP. poz. 366.
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t. (Dz. U. z 2005, nr 219, poz.1861 i 1860 ).
 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2003 r . w sprawie warunków i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat, Dz. U. nr 7 poz. 62
 12. Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z 2015 r. poz. 211.
 13. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. nr 222, poz. 1321.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu