BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Haromszeki Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Dobre wzorce zarządzania projektami finansowanymi ze środków unijnych jako przykład przywództwa organizacyjnego
Good Management Practices of Projects Co-Funded by the EU as an Example of Organizational Leadership
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 11, cz. 2, s. 39-49, tab., bibliogr. 12 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami
Słowa kluczowe
Grupy projektowe, Zarządzanie projektem, Przywództwo
Project teams, Project management, Leadership
Uwagi
summ.
Kraj/Region
UE
EU
Abstrakt
Specyfika świata XXI wieku wymusza dużo większą aktywność kadr zarząd-czych w zakresie inicjowania i wdrażania nowych działań w organizacji, niż miało to miejsce nawet w ostatniej dekadzie XX wieku. Takie podejście powo-duje, że w organizacjach aplikujących o miano liderów branży (rynku) i pozo-stałych, które chcą przetrwać w ciągle przyśpieszającej i wymagającej większej palety umiejętności rzeczywistości wytwarza się "myślenie i działanie projek-towe jako podejście zadaniowe charakterystyczne dla XXI wieku". Zarządzanie, w tym zarządzanie kadrami, w organizacji różni się zdecydo-wanie od zarządzania zespołem projektowym, gdyż obie aktywności wymagają różnych kwalifikacji (cech, wiedzy i umiejętności) od przełożonego i jego pod-władnych. Odpowiedzialność za organizację powoduje, że zarządzanie kadra-mi musi być podejściem wielozakresowym, uwzględniającym całość i złożo-ność organizacji oraz perspektywę jej funkcjonowania w ujęciu strategicznym, operacyjnym i taktycznym. Zgodnie z def. "zarządzanie kadrami jest zbiorem działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokajanie potrzeb (rozwój) pracowników"[Listwan 2010, s. 531]. Poza tym musi spełniać podstawowe wymogi zarządzania w ogóle, czyli funkcjonować jako "zestaw działań (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi, i kontrolowanie) skiero-wanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne) i wykonywany z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny [Griffin 1997. s. 38].(fragment tekstu)

This paper has attempted to identify important factors in project management, in particular - directing people in the project team, as an example of leadership. It was indicated that there are some conditions particularly important in the management of projects co-financed from EU funds. It was presented some determinants of success in project man-agement. In the next part of the article, it was presented the results of own study (case studies method) - about directing the project team in three different types of projects (promotion, investment and training) imple-mented with the use of EU funds in the tourism industry in the program-ming period 2007-2013. It was formulated a preliminary forecast of ex-pectations towards the work of project teams in the next programming period (2014-2020).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aid Delivery Methods. Volume 1: Project Cycle Management Guidelines, (2004), European Commission, Europe Aid Cooperation Office, Brussels.
 2. Ancona D., Bresman H., 2009, Zespoły X. Jak budować zespoły, które odno-szą sukces, Oficyna a WoltersKluwer Business, Kraków.
 3. Griffin R. W.,(1997), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 4. Krzos G., (2011), Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu w zarządza-niu projektami [w:] Strategie sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydzia-ły Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 5. Listwan T., (2011), Sprawne kierowanie zespołem projektowym [w:] P. Bohdziewicz, Efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim, Wy-dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Listwan T.,(2010), Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Miller D. (2010), Zespoły. Co trzeba wiedzieć, robić i mówić, aby stworzyć dobry zespół, PWE, Warszawa.
 8. Pszczołowski T., (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.
 9. Stor M., (2010), Komunikowanie się w organizacji [w:] T. Listwan, Zarzą-dzanie kadrami, C. H. Beck, Warszawa.
 10. Portal Funduszy Europejskich, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Slownik/Strony/Projekt.aspx, kwiecień 2013.
 11. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, umwd.dolnyslask.pl, maj 2013.
 12. Dolnośląska Organizacja Turystyczna, www.dot.org.pl, maj 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu