BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szplit Andrzej (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
W poszukiwaniu ładu metodologii w naukach o zarządzaniu
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2012, t. 17 (1), s. 55-64, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Metody badań problemów zarządzania strategicznego
Słowa kluczowe
Nauki o zarządzaniu, Metodologia nauki, Nowa ekonomia, Ekonomia instytucjonalna
Management sciences, Methodology of science, New economy, Institutional economics
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Nauki o zarządzaniu bardzo znacząco, choć stopniowo poszerzają obszar przedmiotu badań, poszukując jednocześnie immanentnych do siebie metod badawczych oraz porządkując wiedzę o paradygmatach i prawach, czy wiarygodnych prawidłowościach. Jednocześnie wpływając na zakres badawczy innych dyscyplin same narażane są na zajmowanie przez inne dyscypliny swoich dotychczasowych obszarów badawczych, związanych z działalnością przedsiębiorstw. Nauki o zarządzaniu stają więc przed dużym wyzwaniem wobec innych dyscyplin, w tym wobec Nowej Ekonomii Instytucjonalnej, z jej koncepcjami teorii firmy. W artykule przedstawia się podstawy metodologiczne w naukach o zarządzaniu, identyfikuje się zarzuty stawiane w realizacji koncepcji naukowych, by na tym tle określić relacje między naukami o zarządzaniu wobec rozwiązań Nowej Ekonomii Instytucjonalnej. (abstrakt oryginalny)

Management significantly, although gradually, widens the area of the research subject, looking at the same time at immanent research methods, and ordering the knowledge of paradigms and laws, or reliable regularities. Simultaneously, it affects the scope of research in other disciplines, and deals with other disciplines grasping its own existing research area, related to the activities of enterprises. Management faces a huge challenge from other disciplines, especially in the New Institutional Economics, with its concepts of theory of the institution. The article presents methodological principles of management, identifies allegations in implementing the scientific concepts, and on the basis, defines the relationships between the management itself and the concepts of the New Institutional Economics. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beinhocker E.D, The Origin of Wealth Evolution, Complexity and the Radical Remaking of Economics, Harvard Business School Press, Cambridge, Mass 2006.
 2. Czakon W. (red), Podstawy metodologii badań w naukach, o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2011.
 3. Kieżun W, Podstawy organizacji i zarządzania, KiW Warszawa 1977.
 4. Krupski R, Dyskusja o strategii, Przegląd Organizacji, nr 6 2010.
 5. Lichtarski J, Kilka refleksji o konsekwencjach przełomów w zarządzaniu i ich rozpoznawaniu, "Przegląd Organizacji" 2011.
 6. Nogalski B, Kierunki badań i rozwoju nauk o zarządzaniu-kontekst strategiczny [w:] Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy, R. Krupski (red), Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2008.
 7. Płoszajski P., Między refleksją a działaniem. Dylematy praktycznej teorii zarządzania, Ossolineum, Wrocław-Kraków-Gdańsk 1985.
 8. Romanowska M., Analiza strategiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN 2009.
 9. Rudolf S., Wpływ Nowej Ekonomii Instytucjonalnej na rozwój nauk o zarządzaniu, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, I.K. Hejduk (red), IIOiZ Orgmasz Warszawa 2009.
 10. Sudoł S., Nauki o zarządzaniu, Tonik Toruń 2007.
 11. Sułkowski Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE Warszawa 2005.
 12. Wojtyna A, Współczesna ekonomia-kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu?, Ekonomista 2008 nr 2.
 13. Zbroińska B, Koszty transakcyjne w skarbowości, UJK Kielce 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu