BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zakrzewska-Bielawska Agnieszka (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Struktury organizacyjne sprzyjające odnowie organizacyjnej przedsiębiorstw: ambidextrous approach
Organizational Structures Supporting Enterprises' Organizational Renewal: Ambidextrous Approach
Źródło
Management Forum, 2015, vol. 3, nr 1, s. 105-111, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Struktura organizacyjna, Transformacja przedsiębiorstw, Organizacja
Organisational structure, Transformation of enterprises, Organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Odnowa organizacyjna zakłada zmianę modelu biznesowego, co wymaga przekształcenia systemu zarządzania, w tym i struktury organizacyjnej. W artykule określano istotę i cechy struktury organizacyjnej zgodnej z podejściem ambidextrous approach, umożliwiają- cym bieżącą efektywność operacyjną oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań i szans w otoczeniu. "Oburęczne organizacje" (ambidextrous organizations) realizują procesy eksploracji i eksploatacji jednocześnie, co wymaga odmiennych cech strukturalnych. Eksplorację cechują struktury organiczne, natomiast eksploatację - mechanistyczne. Oburęczność strukturalna wymaga więc stworzenia dla nich odrębnych struktur przy zachowaniu spójności ich celów strategicznych. Badania na próbie 61 firm high-tech wykazały, że im bardziej struktura organizacyjna wykazywała cechy oburęczności, tym przedsiębiorstwo przejawiało większą zdolność dostosowania tempa i sposobów rozwoju do zmiennego otoczenia, czyli także większą zdolność do odnowy organizacyjnej.(abstrakt oryginalny)

The paper discussed the essence and features of the organizational structure created in accordance with the ambidextrous approach. This approach promotes organizational renewal by providing current operational efficiency on the one hand, and the search for innovative solutions and opportunities in the environment on the other. Ambidextrous organizations implement the processes of exploration and exploitation at the same time, and it requires different organizational structures, while maintaining the consistency of strategic objectives. Based on research conducted on a sample of 61 high-tech companies, it was found that the greater degree of organizational structure's ambidexterity, the greater ability to adjust the pace and the ways of company's development to the changing environment and, therefore, the greater ability to the organizational renewal.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atuahene-Gima K., 2005, Resolving the capability-rigidity paradox in new product innovation, Journal of Marketing, vol. 69, no 4, s. 61-83.
 2. Bełz G., 2014, Organizational ambidexterity w strategii konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Prace Naukowe WWSZiP, Wałbrzych, s. 257-266.
 3. Benner M.J., Tushman M.L., 2003, Exploitation, exploration, and process management: The productivity dilemma revisited, Academy of Management Review, vol. 28, no 2, s. 238-256.
 4. Birkinshaw, Gibson C., The ambidextrous organisation, Advanced Institute of Management Research, www.aimresearch.org/uploads/File/ Publications /Executive%20Briefings%202/ Ambidexterous_organisation.pdf [dostęp: 05.09.2014].
 5. Burgelman R.A., 2002, Strategy as vector and the inertia of coevolutionary lock-in, Administrative Science Quarterly, vol. 47, no 2, s. 325-357.
 6. Cantarello S., Martini A., Nosella A., 2012, A multi-level model for organizational ambidexterity in the search phase of the innovation process, Creativity and Innovation Management, vol. 21, no 1, s. 28-48.
 7. Cyfert Sz., Krzakiewicz K., 2003, Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie dostosowania przedsiębiorstwa do warunków gospodarki rynkowej, [w:] R. Rutka (red.), Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej. Zarządzanie zasobami, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 215-224.
 8. Cyfert Sz., 2012, Systemowy model organizacji: perspektywa procesów odnowy organizacyjnej, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 276, s. 123-129.
 9. Cyfert Sz., Bełz G., Wawrzynek Ł., 2014, Wpływ burzliwości otoczenia na efektywność procesów odnowy organizacyjnej, Organizacja i Kierowanie nr 1A (159), s. 15-26.
 10. Czarnecki M., 2013, Eksploracja i eksploatacja a wyniki firmy - przegląd literatury, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej: Organizacja i Zarządzanie, nr 53, s. 199-208.
 11. Duncan R., 1976, The ambidextrous organization: Designing dual structures for innovation, [w:] R.H. Killman, L.R. Pondy, D. Sleven (eds), The Management of Organization, North Holland, New York, s. 167-188.
 12. Feldman M.S., Pentland B.T., 2003, Reconceptualizing organizational routines as a source of flexibility and change, Administrative Science Quarterly, vol. 48, no 1, s. 94-118.
 13. Gibson, C.B., Birkinshaw, J., 2004, The antecedents, consequences and mediating role of Organizational ambidexterity, Academy of Management Journal, vol. 47, no 2, s. 209-226
 14. He Z.L., Wong P.K., 2004, Exploration vs. exploitation: an empirical test of the ambidexterity hypothesis, Organization Science, vol. 15, no 4, s. 481-494.
 15. Huy O.N., 2002, Emotional balancing of organizational continuity and radical change: The contribution of middle managers, Administrative Science Quarterly, vol. 47, no 1, s. 31-69.
 16. Jansen J.J.P., van den Bosch F.A.J., Volberda H.W., 2005a, Exploratory innovation, exploitative innovation, and ambidexterity: The impact of environmental and organizational antecedents, Schmalenbach Business Review, vol. 57, s. 351-363.
 17. Jansen J.J.P., van den Bosch F.A.J., Volberda H.W., 2005b, Managing potential and realized absorptive capacity: How do organizational antecedents matter?, Academy of Management Journal, vol. 48, no 6, s. 999-1015.
 18. Jansen J.P., van den Bosch A.J., Volberda H.W., 2006, Exploratory innovation, exploitative innovation, and performance: Effects of organizational antecedents and environmental moderators, Management Science, vol. 52, no 11, s. 1661-1674.
 19. March J.G., 1991, Exploration and exploitation in organizational learning, Organization Science, vol. 2, no 1, s. 71-87.
 20. Mom T.J.M., van den Bosch F.A.J., Volberda H.W., 2007, Investigating managers' exploration and exploitation activities: The influence of top-down, bottom-up, and horizontal knowledge inflows, Journal of Management Studies, vol. 44, no 6, s. 910-931.
 21. Nauka i Technika w 2012 roku, 2013, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa.
 22. Nonaka I., Takeuchi H., 2000, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 23. O'Reilly C.A., Tushman M.L., 2004, The ambidextrous organization, Harvard Business Review, April, s. 74-81.
 24. O'Reilly C.A., Tushman, M.L., 2011, Organizational ambidexterity in action, California Management Review, vol. 53, no 4, s. 5-21.
 25. Przybyła M., Wudarzewski W., Koziński J., 1993, Struktura organizacyjna jako narzędzie zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 26. Raisch S., Birkinshaw J., 2008, Organizational ambidexterity: Antecedents, outcomes, and moderators, Journal of Management, vol. 34, no 3, s. 375-409.
 27. Skalik J., 2006, Problem dynamiki zmian w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji-ewolucja czy rewolucja, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 1141, s. 42-47.
 28. Smith W.K., Tushman M.L., 2005, Managing strategic contradictions: A top management model for managing innovation streams, Organization Science, vol. 16, no 5, s. 522-536.
 29. Uotila J., Maula M., Keil T., Zahra S.A., 2009, Exploration, exploitation and financial performance: Analysis of S&P 500 corporations, Strategic Management Journal, vol. 30, no 2, s. 221-231.
 30. Vassolo R. S., Anand J., Folta, T., 2004, Nonadditivity in portfolios of exploration activities: A real-options based analysis of equity alliances in biotechnology, Strategic Management Journal, vol. 25, no 11, s. 1045-1061.
 31. Volberda H., Baden-Fuller C., van den Bosch F.A.J., 2001, Mastering strategic renewal: mobilizing renewal journeys in multi-unit firms, Long Range Planning, vol. 34, s. 159-178.
 32. Zakrzewska-Bielawska A., 2011a, Koncepcja struktury organizacyjnej przedsiębiorstw wysokich technologii, Współczesne Zarządzanie, nr 4, s. 121-130.
 33. Zakrzewska-Bielawska A., 2011b, Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, Zeszyt Naukowy, nr 1095, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0025
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/mf.2015.1.16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu