BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłat-Zawrzykraj Agata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Proces planowania przestrzennego w gminie Serock
Spatial Planning Process in the Serock Municipality
Źródło
Problemy Rozwoju Miast, 2011, nr 1-2, s. 81-91, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Planowanie przestrzenne, Gospodarka przestrzenna, Ład przestrzenny
Spatial planning, Spatial economy, Spatial order
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Serock
Abstrakt
W artykule poruszono zagadnienie możliwości prowadzenia skutecznej polityki przestrzennej poprzez akty planistyczne. Analizie poddano obowiązujące opracowania, tj. Studium oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Serock. Szczególną uwagę zwrócono na zakres i precyzyjność zapisów zawartych w planach, których realizacja pozwoli osiągnąć pożądany ład przestrzenny.(abstrakt oryginalny)

The article raises the question of an effectiveness of the spatial policy that is carried out through acts of spatial planning. The analysis concerns the study of the conditions and directions of the spatial management as well as local spatial management plans for the Serock Municipality. Particular attention is paid to the scope and accuracy of the analyzed acts and whether their implementation provides the spatial development of municipalities with the principles of spatial order.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jędraszko A., 2005. Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce - drogi i bezdroża regulacji ustawowych. Wyd. Platan, s. 49-50.
 2. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. 2007, GUS.
 3. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. 2008, GUS.
 4. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. 2009, GUS.
 5. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. 2010, GUS.
 6. Plan rozwoju lokalnego gminy - miasto i gmina Serock. 2009, Warszawskie Centrum Demokracji Lokalnej, maszynopis, s. 70.
 7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock. Uchwała nr 84/XII/2003 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20 sierpnia 2003.
 8. Śleszyński P. i in., 2010. Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2008 r. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, Monografie, s. 4.
 9. Uchwała nr 392/XLVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2009 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock.
 10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz. U. 2003, nr 80, poz. 717.
 11. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz. U. 2008, nr 199, poz. 1227.
 12. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Tekst jednolityz późn. zmianami, Dz. U. 1999, nr 15, poz. 139.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu