BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roicka Paulina (adwokat)
Tytuł
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. (K 912)
Annotation to the Constitutional Tribunal's Ruling of the 19th of December 2012 (K 9/12)
Źródło
Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka, 2015, nr 4 (127), s. 52-71, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Emerytury, Renty, Świadczenia emerytalno-rentowe, Trybunał Konstytucyjny
Pensions, Annuities, Pension benefits, Constitutional Court
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W wyroku z 19 grudnia 2012 r. Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w kwestii zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 118; dalej też jako ustawa przejściowa), która wprowadziła w 2012 r. kwotową waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych wymienionych w ustawie. Z wnioskiem o zbadanie jej konstytucyjności wystąpił Prezydent RP oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. Odnosząc się do zarzutów wnioskodawców, sąd konstytucyjny uznał, iż ustawodawca nie naruszył przepisów Konstytucji, a wprowadzona przez niego nowelizacja jest uzasadniona zasadami równowagi finansów publicznych państwa oraz solidarnością społeczną. (abstrakt oryginalny)

In the ruling of the i9th of December 20i2 the Constitutional Tribunal gave its views on the constitutional nature of the regulations of the act of the i3th of January 20i2 on changes to the act on retirement and social security pensions from the Social Security Fund as well as on matters derived from other acts (Legal Gazette position ii8; subsequently also as a transitionary act) which brought into force in 20i2 a quota indexation for those retirement-social security pensions enumerated in the act. Both the President of the Polish Republic and the Polish Ombudsman brought a motion for the constitutionalism of the said to be verified. In reply to the accusations of the applicants the Constitutional Court ruled that the legislator had not contravened any regulations of the Constitution and that the amendment brought is in accordance with the principles of both balance within state finances as well as social solidarity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Eurostat, Expenditure on pensions, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=tps00i03 (12.10.2015).
 2. Eurostat, Expenditure on social protection, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=i&language=en&pcode=tps00098&plugin=1 (12.10.2015).
 3. Eurostat, Gini coefficient ofequivalised disposable income, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tessii90 (19.12.2015).
 4. Główny Urząd Statystyczny, Budżety gospodarstw domowych w 2011 roku, Warszawa 2012, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_budzety_gospodarstw_domowych_w_2011.pdf (13.12.2015).
 5. Główny Urząd Statystyczny, Jak żyje się osobom starszym w Polsce, Warszawa 2012, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WA_jak_sie_zyje_os_starszym_w_pl_30_XI_2012.pdf (13.12.2015).
 6. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, red. P. Błędowski, B. Szatur-Jaworska, Z. Szweda-Lewandowska, P. Kubicki, Warszawa 2012.
 7. Kokot P., Funkcje prawa intertemporalnego [w:] Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza, funkcje, aksjologia, red. J. Mikołajewicz, "Legalis" 2015.
 8. Maciejewski S., Zasada solidarności miedzy pokoleniami w repartycyjnych systemach emerytalnych w dobie przemian społecznych, "Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach" 2014, nr 179.
 9. Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 2005.
 10. Petelczyc J., Roicka P., Reforma systemów emerytalnych w Europie Centralnej i Wschodniej. Międzynarodowa konferencja MOP i IPiSS, "Polityka Społeczna" 2012, nr 3.
 11. Ślebzak K., Ochrona emerytalnych praw nabytych, Warszawa 2009.
 12. Świątkowski, A., Karta Praw Społecznych Rady Europy, Warszawa 2006.
 13. Tarkowska E., Zróżnicowanie biedy: wiek i płeć [w:] Jak żyją Polacy, red. H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard, Warszawa 2000.
 14. Wójcik-Żołądek M., Nierówności społeczne w Polsce, "Infos" 2013, nr 20.
 15. Wronkowska S., Zmiany prawa. Zagadnienia poprawnego legislacyjnie i nieuciążliwego dokonywania zmian w systemie prawnym [w:] Tworzenie prawa w demokratycznym państwie prawnym, red. H. Suchocka, Warszawa 1992.
 16. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Emerytalnego do 2060 roku, Warszawa 2013, http://www.zus.pl/bip/pliki/Prognoza_fundusz_emerytalny_2015_2060.pdf (5.07.2015).
 17. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych za 2014 r., Warszawa 2015, http://www.zus.pl/files/Wa niejsze informacje z zakresu ubezpiecze spo ecznych 2014 r.pdf (5 lipca 20i5).
 18. Żukowski M., Systemy zabezpieczenia społecznego w państwach członkowskich UE w okresie kryzysu, IX Kongres Ekonomistów Polskich, http://www.pte.pl/kongres/referaty (10.12.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-0725
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu