BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokołowski Jarosław (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Organizacyjne i społeczne aspekty projektowania systemów wynagrodzeń
Organizational and social Aspects of Projecting Compensation Systems
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 11, cz. 2, s. 171-184, bibliogr. 13 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami
Słowa kluczowe
Wynagrodzenia, Świadczenia pracownicze, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategia wynagrodzeń
Remuneration, Employee benefits, Human Resources Management (HRM), Remuneration strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesny paradygmat organizacji uczącej się, w której kluczową rolę od-grywa człowiek, jego kompetencje i motywacje, wyznacza od pewnego czasu sposób myślenia o zarządzaniu przedsiębiorstwem, a w tym również o moty-wowaniu oraz wynagradzaniu jego personelu. Prowadzi to do tworzenia kon-cepcji i projektowania systemów opartych na istotnym wzbogacaniu narzędzi motywowania pracowników, a także poszerzania zakresu treści kategorii wy-nagrodzenia za pracę. Praktycznym przejawem występowania tego procesu jest znacznie szerszy zakres pojęciowy wynagrodzeń w teorii i praktyce zarzą-dzania przedsiębiorstwami niż w nauce i praktyce prawa pracy. Cały szereg elementów składających się na wynagrodzenia, w szczególności tych pozapła-cowych oraz niematerialnych funkcjonuje poza zakresem regulacji prawnych dotyczących wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie za pracę jest złożoną kategorią społeczną, prawną i eko-nomiczną, będącą ważnym instrumentem zarządzania zasobami ludzkimi w każdym przedsiębiorstwie. Jest ono ważnym czynnikiem kształtującym zbiorowe i indywidualne stosunki pracy. Ewolucja systemów wynagradzania i kształtowania dochodów z pracy pra-cowników przedsiębiorstw w początkowym okresie transformacji polskiej gospodarki do gospodarki rynkowej zmierzała w kierunku znacznego uprasz-czania struktur wynagrodzeń i eliminowania z nich elementów pozapłaco-wych, niezwiązanych bezpośrednio z wykonywaną przez pracownika pracą. Uważano w tym czasie, że jest to droga do przywrócenia wynagrodzeniom ich funkcji motywacyjnej, osłabionej dość mocno w poprzednim ustroju społecz-no-gospodarczym.(fragment tekstu)

Compensation are one of the main categories in human resources management. Definitions of this category are broad (total compensation), or narrow (wages and salaries). In the first approach compensation are all material benefits which becomes employee working in enterprise. Compensations have strategic importance for efficiency of functioning and developing of enterprise. They act very important functions, like: income function, costs function, motivating function, community function, market function and developing function. Building of compensation strategy in enterprise must be connect with the human resources strategy and total strategy of organization. Only such approach secure harmony in realization all function of compensation and high work efficiency in the enterprise and on all work stands. Projecting of compensation systems mast be included in this process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S. (2001), Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Czajka Z.(2009), Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce, PWE, Warszawa.
 3. Gruszczyńska-Malec G. (2004), Wynagrodzenia w strategii przedsiębior-stwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 4. Jacukowicz Z. (1997), Skuteczny system wynagradzania, ODDK, Gdańsk.
 5. Jacukowicz Z. (1999), Systemy wynagrodzeń, Poltext, Warszawa.
 6. Jędrzejczak J. (2000), Budowa i zarządzanie systemami wynagrodzeń, ODDK, Gdańsk.
 7. Juchnowicz M.(red.) (2001), Badanie rynku wynagrodzeń, IPiSS, Warszawa.
 8. Kopertyńska M.W., (2009), Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
 9. Karaszewska H. (2003), Ewolucja wynagrodzeń w Polsce w okresie zmian systemu ekonomicznego, Wyd. UMK, Toruń.
 10. Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 11. Sekuła Z. (2003), Uwarunkowania i instrumenty polityki płac w firmie, Ofi-cyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 12. Sokołowski J. (2002), Rola pakietowych systemów wynagrodzeń w kształ-towaniu kapitału intelektualnego firmy, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 13. Sokołowski J. (2003), Tendencje zmian w wynagradzaniu, "Polityka Społeczna", nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu