BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mądry Teresa (Instytut Rozwoju Miast w Krakowie), Słysz Krzysztof (Instytut Rozwoju Miast w Krakowie)
Tytuł
Powierzchnie biologicznie czynne w planowaniu przestrzennym miast
Biologically Active Surfaces in Urban Planning
Źródło
Problemy Rozwoju Miast, 2011, nr 3-4, s. 93-104, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Planowanie przestrzenne, Gospodarka przestrzenna, Przestrzeń publiczna, Środowisko przyrodnicze, Urbanizacja
Spatial planning, Spatial economy, Public space, Natural environment, Urbanisation
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule przedstawiono problem narastającej w sposób niepokojący tendencji do wzrostu terenów zainwestowanych kosztem terenów biologicznie czynnych. Omówiono, jaką rolę pełni zieleń na terenach zurbanizowanych oraz jak wpływa na kształtowanie jakości i stanu środowiska w mieście. Poruszono zagadnienie zainteresowania planowania przestrzennego ochroną przed degradacją powierzchni biologicznie czynnych.(fragment tekstu)

This paper presents the problem of alarmingly growing tendencies to develop land at the cost of biologically active surfaces. The authors discuss the role of green areas on urban lands and how they affect the urban environment quality and condition. They also mention the issue of the interest of spatial planning in the protection of biologically active land against degradation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babelski Z., 1999, Ocena zanieczyszczenia ścieków deszczowych z różnych zlewni miejskich. Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 11.
 2. Bandoła-Ciołczyk E., 1988, Wpływ zieleni na regulowanie równowagi jakościowej powietrza - stan i program badań. IGPiK O/Kraków.
 3. Baścik J., Zgud K., Wiatrak W., 2004, Raport oddziaływania na środowisko rozbudowy Domów Towarowych Casino w Warszawie. IRM, Kraków.
 4. Błaszczyk P., 1999, Strategia rozwoju miejskich systemów kanalizacyjnych w dostosowaniu do wymagań dyrektywy Unii Europejskiej 91/271/EEC w sprawie oczyszczania ścieków z terenów urbanizowanych oraz II Konwencji Helsińskiej. IV Kongres Kanalizatorów Polskich POLKAN'99, Łódź.
 5. Chammas B., 2006, Wspólne działanie na rzecz ochrony wód - udział społeczeństwa w tworzeniu planów gospodarowania wodami. Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 11.
 6. Czarnecki W., 1970, Planowanie miast i osiedli. PWN, Warszawa.
 7. Czerwieniec M., Lewińska J., 1996, Zieleń w mieście. Wyd. IGPiK O/Kraków.
 8. Czochański J., 2010, Zachowanie i kształtowanie terenów zielonych na obszarach wielkich miast jako stymulantów rozwoju i jakości życia. Problemy kształtowania przestrzeni publicznych. Wyd. Urbanista, Gdańsk.
 9. Edel R., 2002, Odwodnienie dróg. Wyd. WKK, Warszawa.
 10. Fidala-Szope M., 2000, Strategia ograniczania ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych w czasie opadów przez miejskie układy kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej. IX Krajowa i II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona jakości i zasobów wód, Zakopane.
 11. Geiger W., Dreiseitl H., 1999, Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych. Poradnik. Projprzem-EKO, Bydgoszcz.
 12. Haber Z., Urbański P., 2005, Kształtowanie terenów zieleni z elementami ekologii. Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.
 13. Kotowski K., 1984, Interpretacja wyników badań nad wpływem zieleni na kształtowanie środowiska miejskiego. Wyd. IKŚ Warszawa.
 14. Lewińska J., 2000, Klimat miasta. Wyd. IGPiK O/Kraków.
 15. Nowakowska-Błaszczyk A., Zakrzewski J., 1996, Zagospodarowanie wód opadowych z terenów zurbanizowanych w świetle ochrony jakości i zasobów wód. Materiały VII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowo-Technicznego Ochrona jakości zasobów wód, "Zasady racjonalnej gospodarki wodą", Zakopane.
 16. Odprowadzanie i oczyszczanie spływów deszczowych, III Konferencja naukowo-techniczna, 2000, Łódź.
 17. Orzeszek-Gajewska B. i in., 1982, Kształtowanie terenów zieleni w miastach. PWN, Warszawa.
 18. Osmulska-Mróz B., 1992, Prognozowanie i ochrona jakości wód powierzchniowych na terenach miejskich. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
 19. Pawłowska K., 2001, Problemy gospodarki wodami opadowymi w miastach. IGPiK O/Kraków.
 20. Różycka W., 1977, Propozycja formowania ekologicznego systemu obszarów chronionych w planie zagospodarowania przestrzennego. Człowiek i Środowisko t. 1, z. 1-4.
 21. Sawicka-Siarkiewicz H., 2000, Jakość wód i ścieków opadowych z elementarnych zlewni o różnym zagospodarowaniu. IX Krajowa i II Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Techniczna: Ochrona jakości i zasobów wód, Zakopane.
 22. Siuta J., Kucharska A., 1996, Wieloczynnikowa degradacja środowiska. Wyd. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
 23. Słysz K. i in., 1996, Ocena oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą Centrum Handlowe przy ul. Bora Komorowskiego w Krakowie. IGPiK, Kraków.
 24. Słysz K., Wiatrak W., Mądry T., 2005, Budowa pawilonu handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami parkingowymi, urządzeniami reklamowymi i infrastrukturą techniczną przy ul. Sosnowieckiej w Krakowie. IRM, Kraków.
 25. Słysz K., Pawłowska K., Górska Z., 2006, Obszary Natura 2000 jako nowy element planowania przestrzennego terenów miejskich. IRM, Kraków.
 26. Słysz K., Wiatrak W., Mądry T., 2006, Raport planowanego przedsięwzięcia na środowisko - Rozbudowa parkingów dla potrzeb Delphi Poland SA IRM, Kraków.
 27. Sutkowska E., 2006, Współczesny kształt i znaczenie zieleni miejskiej jako zielonej przestrzeni publicznej w strukturze miasta - przestrzeń dla kreacji. Wyd. Teka Kom. Arch.-Urb. Studia Krajobrazu PAN.
 28. Szulczewska B., Kaliszuk E., 2005, Koncepcja systemu przyrodniczego miasta: geneza, ewolucja i znaczenie praktyczne. Wyd. Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobrazu PAN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu