BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juściński Sławomir (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Analiza korelacji popytu na części zamienne i autoryzowaną obsługę serwisową ciągników rolniczych
The analysis of the correlation between the demand for spare parts and authorised service of agricultural tractors
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 161-170, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Serwis gwarancyjny, Maszyny i urządzenia, Recykling, Olej napędowy, Oczyszczanie zużytych olejów, Olej silnikowy
Environmental protection, Warranty service, Machinery and equipment, Recycling, Diesel oil, Purification of waste oils, Engine oil
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono zagrożenia dla środowiska ze strony zużytych olejów silnikowych, przekładniowych oraz filtrów wymienianych podczas eksploatacji ciągników. Scharakteryzowano rynek odpadów w zakresie pozyskiwania zużytych płynów eksploatacyjnych. Omówiono problemy wynikające z dużego rozproszenia i niskiej rentowności rynku indywidualnych użytkowników pojazdów rolniczych. Zaprezentowano korzyści z obsługi technicznej ciągników prowadzonej przez autoryzowaną sieć serwisową. Omówiono strukturę ilościową w układzie miesięcznym 2889 przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, wykonanych przez autoryzowaną obsługę techniczną. Przedstawiono strukturę zapotrzebowania na grupę filtrów: oleju silnika, oleju hydraulicznego i skrzyni biegów o raz paliwa do ciągników rolniczych, które firma dystrybucyjna sprzedała użytkownikom. Wyznaczono współczynnik korelacji Pearsona oraz test istotności dla współczynnika korelacji liniowej badanych zmiennych: liczby przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz liczby sprzedanych filtrów do ciągników w oparciu o test t-Studenta.(abstrakt oryginalny)

This work presents the hazards to the environment caused by the used engine oils, transmission oils and filters that are subject to change during the exploitation of agricultural tractors. The benefits resulting from technical servicing of vehicles carried out by the authorised service chain have been characterised. The author has presented issues regarding the recovery of waste oil from individual users in the aspect of the scattered market profitability and the extent to which farmers use authorised servicing. This article analyses the quantitative structure of 2,889 warranty and post - warranty service carried out by the authorised service station in a monthly arrangement. It also presents the sales structure of 10,906 pieces of agricultural tractor filters that the distribution company sold to individual users. For the research results in the years 2003-2012, the author has defined the Pearson product-moment correlation coefficient and the significance test for the linear correlation coefficient of the analyzed variables: the number of warranty and post-warranty services and the number of sold agricultural tractor filters on the basis of the t-Student test. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A.D., Sounderpandian J. Complete Business Statistics. Boston: R.D. Irwin/McGraw-Hill, 2008.
 2. Crawley M.J. The R book. Chichester: J. Wiley & Sons Ltd., 2008.
 3. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r., Raport GUS, Warszawa, 2014.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylająca nie-które dyrektywy (Dz.U.UE.L.08.312.3), 2008.
 5. Juściński S. An analysis of the new tractors distribution logistics in the aspect of the European Union programmes for supporting agriculture modernization. Journal of Central European Agriculture 13 (4), 850-868, 2012.
 6. Juściński S. Analiza zapotrzebowania na obsługę techniczną pojazdów i maszyn rolniczych w aspek-cie odległości od punktu serwisowego. Annales Uniwersitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio: E Agricultura LXVII 3, 74-90, 2012.
 7. Juściński S. A survey on the structure of servicing activities carried out within the technical mainte-nance services of farm vehicles and machines. Electronic Journal of Research Agricultural Universi-ties, Agricultural Engineering 15 (4), 2012.
 8. Juściński S. Innowacyjne ujęcie zarządzania logistycznego obsługą techniczną pojazdów i maszyn rolniczych. Zarządzanie Przedsiębiorstwem 4 (XV), 12-24, 2012.
 9. Juściński S., Piekarski W. Logistic management of an authorized service for agricultural tractors and machines. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2 (38), 25-33, 2008.
 10. Juściński S., Piekarski W. Logistic systems in the management of agricultural tractors and machines' distribution, Acta Agrophisica 12 (1), 113-124, 2008.
 11. Juściński S., Piekarski W. Systemy zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie prowadzącym autoryzowaną dystrybucję pojazdów i maszyn rolniczych. Zarządzanie Przedsiębiorstwem 2, 42-48, 2009.
 12. Magiera J., Rerafinacja olejów przepracowanych, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006.
 13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowego postępowania z olejami od-padowymi (Dz.U. Nr 192 poz. 1968), 2004.
 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewi-dencji odpadów (Dz.U. 2010 r. Nr 249 poz. 1673), 2010.
 15. Rozporządzenie w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001 r. Nr 112 poz. 1206), 2001.
 16. Rybacki P., Durczak K. Ocena jakości serwisu technicznego maszyn rolniczych. Inżynieria Rolnicza 9 (134), 201-206, 2011.
 17. Rzeźnik C. Podstawy obsługi technicznej maszyn rolniczych. Poznań: Wyd. Uniwersytetu Przyrod-niczego w Poznaniu, 2008.
 18. Rzeźnik C. Rybacki P. Zarys technologii maszyn. Poznań: Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2009.
 19. Skrobacki A., Ekielski A. Pojazdy i ciągniki rolnicze. Warszawa: Wyd. Wieś Jutra, 2012.
 20. Skudlarski J. Procedura badania strat na skutek przestojów jako element kosztów eksploatacji cią-gnika. Inżynieria Rolnicza 11(86), 431-436, 2006.
 21. Tomczyk W. Obsługi techniczne maszyn i urządzeń rolniczych w praktyce. Inżynieria Rolnicza 6 (115), 295-301, 2009.
 22. Tomczyk W. Obsługi techniczne w procesie odnowy i utrzymania maszyn i urządzeń rolniczych. Inżynieria Rolnicza 6 (115), 301-307, 2009.
 23. Tomczyk W. Wycofanie pojazdów i maszyn rolniczych w aspekcie ochrony środowiska. Inżynieria Rolnicza 68 (117), 243-249, 2008.
 24. Ustawa o odpadach, Dz. U. 2013 r., poz. 21, 2012.
 25. Ustawa prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150, 2008.
 26. Walesiak M., Gatnar E. Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu