BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciołek Łukasz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Przychodzień Justyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Ewolucja instytucji koncesji w prawie polskim po 1988 roku
The Evolution of the Institution of Concessions in the Law after 1988
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2015, nr 1, s. 47-57, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Wolność gospodarcza, Działalność gospodarcza, Przedsiębiorstwo
Economic freedom, Business activity, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zmian, jakie zaszły w zakresie wolności działalności gospodarczej, od uchwalenia ustawy o działalności gospodarczej z 1988 r. do dnia dzisiejszego. Wolność gospodarcza jest zasadą porządku prawnego wyrażoną w Konstytucji i skonkretyzowaną w ustawodawstwie zwykłym, przesądzającą o ustroju gospodarczym państwa opartym na zasadach gospodarki rynkowej. Tym samym swobodna działalność gospodarcza uzyskała formalną kwalifikację i ochronę konstytucyjnoprawną. Wszelkie odstępstwa regulacji prawnej w tym zakresie powinny być traktowane jako wyjątki uzasadnione ważnym interesem publicznym Wolność działalności gospodarczej postrzegać należy w odniesieniu do procesów i kategorii ekonomicznych. Zagwarantowanie jej w roku 1988 w ustawie o działalności gospodarczej, było początkiem transformacji ustrojowej zachodzącej w sferze politycznej jak i gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the changes that have taken place in the scope of the freedom of economic activity from the passing of the Freedom of Economic Activity Act of 1988 till today. Economic freedom is the principle of legal order expressed in the Constitution and specified in legislation which determines the economic system of the state based on the principles of market economy. Thereby, the freedom of economic activity has received a formal recognition and constitutional protection. Any derogation from the legal regulation in this scope should be treated as an exception justified by important public interest. The freedom of economic activity should be perceived in relation to processes and categories of economic character. Its ensuring in 1988 in the Freedom of Economic Activity Act was the beginning of the systemic transformation taking place in the political and economic field. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czarnek Przemysław. 2014. Wolność gospodarcza. Pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 2. Kędzia Joanna, Taradejna Ryszard. 2005. "Wolność gospodarcza i jej ograniczenia - chaos czy jednolita tendencja?". Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki (nr 6) : 10-16.
 3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
 4. Klecha Klaudia. 2009. Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP, Warszawa: C.H. Beck.
 5. Marszał Katarzyna. 2013. Koncesja jako administracyjnoprawna forma ograniczenia swobodny działalności gospodarczej - procesowe aspekty postępowań związanych z jej udzieleniem, w: Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych, 300-316. Wolters Kluwer.
 6. Mulawa Marta. 2013. Problematyka koncesji jako najbardziej uciążliwej formy ingerencji w wolność gospodarczą, w: Prawno-administracyjne ograniczenia podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 25-38. Wydawnictwo UMCS.
 7. Powałowski Andrzej (red.). 2009. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 8. Sikora Kamil. 2011. Koncesja jako administracyjnoprawna forma ograniczenia wolności (swobody) działalności gospodarczej, w: Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia. Problematyka prawna i aksjologiczna, 143-168. Wydawnictwo ALMAMER Szkoła Wyższa.
 9. Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej. Dz.U. 1988 nr 41 poz. 324.
 10. Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zmianie ustawy o działalności gospodarczej. Dz.U. 1991 nr 107 poz. 460.
 11. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r Prawo działalności gospodarczej. Dz. U. 1999 nr 101 poz. 1178.
 12. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807.
 13. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168.
 14. Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady. Dz.U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, art. 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu