BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Florczak Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Mechanizmy i problemy psychosfery i somatosfery bezpieczeństwa zdrowotnego
Mechanisms and Problems of Somatosphere and Psychosphere of Health Safety
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2015, nr 1, s. 58-71 tab.,, bibliogr. 20 poz
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Zdrowie, Dobrostan
Security, Health, Well-being
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje tematykę mechanizmów i problemów somatosfery i psychosfery bezpieczeństwa zdrowotnego. Na początku rozważań wyjaśnione zostało pojęcie zdrowia oraz jego klasyczny podział. Zdrowie jest to nie tylko brak choroby, ale również stan fizycznego, społecznego i umysłowego dobrostanu. Stąd zdrowie możemy podzielić na fizyczne (somatyczne) i psychiczne. Zdrowie i bezpieczeństwo są uważane za najważniejsze wartości dla człowieka. Czynnikami wpływającymi na bezpieczeństwo zdrowotne są przede wszystkim czynniki psychiczne, fizyczne i środowiskowe. W niniejszym artykule przeanalizowane są dwa pierwsze. Czynniki somatyczne odnoszą się do czysto biologicznych aspektów życia organizmu, psychologiczne do zdolności adaptacyjnych i społecznych. Somatosfera i psychosfera z jednej strony kształtują bezpieczeństwo zdrowotne poprzez odpowiednie mechanizmy, ale z drugiej mechanizmy te w niektórych interakcjach mogą stać się problemami, które szerzej wyjaśnione zostały w ostatniej części pracy. (abstrakt oryginalny)

The article raises a subject of mechanisms and problems of somatosphere and psychosphere of health safety. At the beginning of deliberations a term of health with its classic division was introduced. Health is not merely the absence of disease but also a state of physical, social and mental welfare. Hence, health can be divided into physical (somatic) and psychological. Health and safety are considered the most important value for human. Factors affecting health safety are primarily mental, physical and environmental. The article examines the first two. Somatic factors relate to purely biological aspects of life of an organism, while psychological to adaptability and societal. Through appropriate mechanisms somatosphere and psychosphere form health safety on the one hand, but on the other the mechanisms in some interactions can pose problems that are explained more extensively in the last part of the work. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alberts Bruce, Johnson Alexander, Lewis Julian, Raff Martin, Roberts Keith, Walter Peter. 2002. Molecular biology of the Cell, New York: Garland Science.
 2. Bilikiewicz Adam, Strzyżewski Włodzimierz. 1992. Psychiatria - podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 3. Carson Robert C., Butcher James N., Mineka Susan. 2003. Psychologia zaburzeń. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 4. Gerrig Richard, Zimbardo Philip. 2006. Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 5. Gołąb Jakub, Jakóbisiak Marek, Lasek Witold, Stokłosa Tomasz. 2007. Immunologia. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 6. Harwas-Napierała Barbara. 1987. Czynniki społeczno-rodzinne w kształtowaniu się lęku u młodzieży. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.
 7. Jarmoszko Stanisław. 2013. Biopsychiczne mechanizmy antroposfery bezpieczeństwa. W Współczesne bezpieczeństwo jednostkowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach : 61-78.
 8. Kozielecki Józef. 2000. Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".
 9. Ohman Arne. 2000. Fear and anxiety - Evolutionary, cognitive, and clinical perspectives. W Handbook of emotions, Nowy Jork: The Guilford Press.
 10. Popielarska-Konieczna M 2003. Słownik szkolny: biologii, Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.
 11. Pużyński Stanisław, Wciórka Jacek. 2007. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Kraków: UWM Vesalius.
 12. Slężak Andrzej. 2008. Koncepcje, kategorie i paradygmaty zdrowia i choroby. W Biomedyczne problemy zdrowia publicznego, Częstochowa: WSHiT : 573-593.
 13. Smith Anthony. 2007. Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology. Oxford University Press.
 14. Stańczyk Jerzy. 2011. Współzależność kategorii bezpieczeństwa i zdrowia jako problem teoretyczno-praktyczny. W Wybrane problemy bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach : 13-33.
 15. Stolarski Grzegorz. 2009. Ontologiczne podstawy filozofii bezpieczeństwa. W Bezpieczeństwo człowieka a transdyscyplinarność, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach : 7-14.
 16. Supińska Jolanta. 1991. Dylematy polityki społecznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 17. Święcicki Łukasz. 2010. Depresja - zwykła choroba?. Wrocław: Urban & Partner.
 18. Trzpil Aldona. 2011. Uwarunkowania bezpieczeństwa zdrowotnego. W Wybrane problemy bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w Polsce, Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej : 35-47.
 19. Wordliczek Jerzy, Kuś Marian. 1996. Ból ostry w praktyce lekarskiej. W Ból i jego leczenie, Warszawa: PWN-Springer Verlag 146-164.
 20. Young John Zachary. 1984. Programy mózgu. Warszawa: PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu