BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pacana Andrzej (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Ostasz Grzegorz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Zatwarnicka-Madura Beata (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Dylematy wyboru metody badań marketingowych
Selection Dillemas of Marketing Research Method
Źródło
Modern Management Review, 2015, vol. 20 (XX), nr 22 (3), s. 171-181, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Badania marketingowe, Metody badań marketingowych, Ocena jakości, Analiza kosztów
Marketing research, Marketing research methods, Quality assessment, Cost analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wybór metody badań marketingowych zawsze poprzedza analiza celu projektu badawczego oraz użyteczności informacji zdobytych w określony sposób. Firmy reprezentujące sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) często nie mogą sobie pozwolić na zastosowanie kosztownych metod badań. Jednocześnie powinny wybrać metodę najbardziej odpowiednią do celu badawczego, co może stanowić trudność. W artykule zaprezentowano dylematy związane z wyborem metody badań marketingowych i zaproponowano sposoby ułatwiające taki wybór. Celem artykułu jest pokazanie złożoności wyboru metody marketingowej i przedstawienie koncepcji jej wyboru z wykorzystaniem metody analizy kosztowo-jakościowej (AKJ). Ocenę jakości (rozumianej jako spełnienie oczekiwań klienta w stosunku do konkretnej metody) w ramach AKJ wykonano metodą punktacji sformalizowanej. Przedstawioną koncepcję przetestowano w badaniach prezentowanych w artykule na wybranych metodach badań marketingowych możliwych do zastosowania w sektorze MSP. W analizowanym przypadku najlepszym rozwiązaniem dla firmy byłoby wykorzystanie ankiety ogólnodostępnej. Wyniki są oczywiście uzależnione od przyjętych przez oceniającego kryteriów i ich ocen. Zastosowanie zaproponowanej koncepcji może się przyczynić do sprawniejszego i efektywniejszego podejmowania decyzji w zarządzaniu marketingowym. Dzięki szerokiemu wachlarzowi możliwości dopasowania się do sytuacji konkretnego przedsiębiorstwa i stosując stosunkowo nieskomplikowane narzędzia do analizy kosztowo-jakościowej, można za pomocą zaprezentowanej metodyki dobrać adekwatną metodę badań marketingowych, co jest szczególnie istotne dla firm z sektora MSP. (abstrakt oryginalny)

The choice of marketing research method is always preceded by an analysis of the research project and the utility of information gained in a certain way. Companies representing SMEs often cannot afford to use expensive test methods. At the same time they should choose the most appropriate method for the purpose of research, which may be a difficulty. In this article the dilemmas associated with the choice of marketing research methods have been presented and the ways to facilitate such a choice have been proposed. The aim of the article is to show the complexity of the selection of marketing method, and to propose the concept of its selection with an application of the quality cost analysis method (QCA). The evaluation of quality (understood as meeting the customer's expectations in relation to a particular method) within the QCA was carried by formalized scoring. The presented concept was tested in the research featured in the article on the selected methods of marketing research of possible applications in the SME sector. In the present case, the best solution for the company would be to use a public survey. The results, of course, depend on the criteria adopted by the evaluator and their ratings. The use of the proposed concept can contribute to more efficient and effective decision-making in marketing management. With the wide range of possibilities to adjust to the specific situation of the company and using relatively simple tools for the quality cost analysis, it is possible to select an adequate method of marketing research, which is particularly important for companies in the sector of small and medium-sized enterprises. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania rynku, metody zastosowania, red. Z. Kędzior, PWE, Warszawa 2005.
 2. Bednárová L., Bujňáková M., Chovancová J., Medzinárodný mankament, Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Prešov 2009.
 3. Biela P., Olejniczak T., Wykorzystanie badań marketingowych w zarządzaniu siecią handlową - dylemat menedżera, [w:] Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 4. Chapman R.G., Problem-definition in marketing research studies, "Journal of Services Marketing" 1989/3.
 5. Hague P., Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocean wyników, One Press, Helion 2006.
 6. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2011.
 7. Kolman I., Inżynieria jakości, PWE, Warszawa 1992.
 8. Pacana A., Sterowanie jakością, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2000.
 9. Prymon M., Badania marketingowe w aspektach menedżerskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 10. Sęp J., Perłowski R., Pacana A., Techniki wspomagania zarządzania jakością, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006.
 11. Zatwarnicka-Madura B., Badanie jakości usług hotelarskich, [w:] Zarządzanie i marketing. Zmiany gospodarcze i społeczne w integrującej się Europie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z. 226, Rzeszów 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.mmr.43
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu