BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieda Agnieszka (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Bydłosz Jarosław (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Parzych Piotr (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Actualization of Data Concerning Surface Flowing Waters, Based on INSPIRE Directive Requirements
Aktualizacja danych dotyczących wód powierzchniowych płynących na podstawie wymogów dyrektywy INSPIRE
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2013, nr 7/1, s. 25-36, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Bazy danych, Woda, Kartografia, Informacja
Databases, Water, Cartography, Information
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polska jest obecnie w fazie tworzenia oraz wprowadzania w życie przepisów prawa związanych z powstawaniem infrastruktury informacji przestrzennej. Nowe akty prawne mają zapewnić spójność baz danych, na podstawie których generowane będą opracowania kartograficzne. Wymaga się, aby bazy danych tworzone zgodnie z wymaganiami dyrektywy INSPIRE były na bieżąco aktualizowane. Wykonanie zupełnie nowych pomiarów, na podstawie których miałyby powstać poprawne zbiory danych, jest czasochłonne i kosztowne. Z powodu częstych i nieprzewidywalnych zmian w czasie najbardziej zagrożonymi dezaktualizacją elementami baz danych będą te dotyczące wód powierzchniowych (morskich, płynących oraz stojących). Właśnie w tym zakresie należy sprawdzić, czy konieczne jest wprowadzenie zmian w dotychczas istniejących zbiorach danych.(abstrakt oryginalny)

Currently, Poland is at the stage of creating and implementing the provisions of the law related to the formation of infrastructure for spatial information. New legislation is to ensure consistency of the databases on which maps will be generated. It is required that the database created pursuant to the INSPIRE Directive is kept up to date. Implementation of completely new surveys, based on which the correct data collections would be created, is almost impossible due to the time and costs of their execution. Due to the large variability in time, the most vulnerable to obsolescence database elements will be those in the area of surface (sea, flowing and standing) water. It is there, irrevocably, to be checked whether it is necessary to amend the previously existing data collections.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. z 1989 r. Nr 30, poz. 163 z późn. zm. [Act of 17 May 1989 - Geodesic and Cartographic Law. Journal of Laws of 1989, No. 30, item 163, as amended].
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm. [Act of 18 July 2001 - Water Law. Journal of Laws of 2001, No. 115, item 1229, as amended].
 3. Bieda A.: Weryfikacja granic administracyjnych prowadzonych wzdłuż rzek w aspekcie aktualizacji kataster. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011 [Ph.D. thesis, unpublished].
 4. Bielecka E.: Określenie zasobu podstawowego infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. Roczniki Geomatyki, t. VIII, z. 8, 2010, pp. 31-40.
 5. Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council ofl4 March 2007 Establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE).
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniający rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków [on-line:] http://www. gugik.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-min-istra-administracji-i-cyfryzacji-zmieniajacy-rozporzadzenie-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow.
 7. Gaździcki J.: Problematyka transpozycji dyrektywy INSPIRE do prawa polskiego. Przegląd Geodezyjny, r. 79, nr 5, 2007, pp. 14-17.
 8. Gaździcki J.: Implementacja Dyrektywy INSPIRE w Polsce - stan aktualny, problemy i wyzwania. Roczniki Geomatyki, t. IV, z, 3, 2008, pp. 21-30.
 9. Lewandowicz L.: Harmonizacja zbiorów publicznych - problemy z nazwami i statusami jednostek administracyjnych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 23, 2012, pp. 219-228.
 10. Michalak J.:Transformacja polskich danych przestrzennych do modeli INSPIRE. Roczniki Geomatyki, t. VIII, z. 4, 2010, pp. 27-51.
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. Dz. U. z 2012 r., poz. 199 [Regulation of the Council of Ministers of 21 February 2012 on the state register of boundaries and territorial division units of the country. Journal of Laws of 2012, item 199].
 12. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 383 [Regulation of the Minister of Administration and Digitalization of 12 February 2013 on the geodetic utilities database network, topographic ob-jects database and the master map. Journal of Laws of 2012, No. 0, item 383].
 13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454 [Regulation of the Minister of Regional Development and Construction of 29 March 2001 on the registration of land and buildings. Journal of Laws of 2001, No. 38, item 454].
 14. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dz. U. z 2010 r. Nr. 76, poz. 489 [The Act of 4 March 2010 on the infrastructure for spatial information. Journal of Laws of 2010, No. 76, item 489].
 15. www.geoportal.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu