BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kumor-Jezierska Ewelina (adwokat; Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Z problematyki prawa wykroczeń ochrony stosunku pracy przy przejściu zakładu pracy
Issues Arising from the Law of Transgression Against Protection of an Employment Relationship at the Takeover of an Employing Establishment
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2016, nr 1, s. 29-34, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Transfer przedsiębiorstwa, Stosunek pracy, Prawa pracownika, Ochrona pracownika, Ochrona praw pracowniczych, Wypowiedzenie pracy, Regulacje prawne
Company transfer, Legal employment relation, Employee rights, Worker protection, Employee rights protection, Dismissal notice, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza znamion strony przedmiotowej wykroczenia stypizowanego w art. 281 pkt 3 k.p. W przypadku wystąpienia konstrukcji przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę istotne znaczenie ma zbadanie, czy penalizacja z art. 281 pkt 3 k.p. obejmuje zachowania polegające na wskazaniu przyczyny wypowiedzenia, która na drodze postępowania sądowego okaże się bezzasadna, lub podania przyczyny, która jest nieuzasadniona w świetle art. 231 § 6 k.p. Zarówno dotychczasowy jak i nowy pracodawca mogą dokonywać zmian w treści umów o pracę pracowników. Zmiany te mogą być dokonywane w drodze porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia zmieniającego. Ważne jest zatem ustalenie, czy penalizacją z art. 281 pkt 3 k.p. są objęte również zachowania polegające na rażącym naruszaniu przepisów prawa pracy przez pracodawcę lub osobę działającą w jego imieniu przy dokonywaniu wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyze the features of the party committing a transgression which is unified in article 281, item 3 of the labor code. In the case of takeover of an employing establishment or its part by another employer, it is essential to investigate if the classification of transgression from article 281, item 3 of the labor code covers behaviors which indicate the reason for termination that in the course of trial proceedings turns out to be groundless or the reason which is unjustified in the light of article 231 § 6 of the labor code. Previous employer, as well as the new employer may introduce changes in the content of workers' employment contracts. Such changes can be made in the course of an alternating agreement or alternating termination. Therefore, it is crucial to investigate if the penalization in article 281, item 3 of the labor code also covers behaviors that lead to the gross violation of the labor law by the employer or the person acting in their behalf, when making a termination alternating conditions of work and remuneration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran, K.W. (2015). W: K.W. Baran (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 2. Bojarski, M. Radecki, W. (1999). Przewodnik po pozakodeksowym prawie wykroczeń. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 3. Celedak, R. (2011). W: L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 4. Dral, A. (2007). Ochrona trwałości stosunku pracy i jego treści w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę. Studia z zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej.
 5. Konarska-Wrzosek, V. Marek. A. Oczkowski, T. (2012). Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń. Toruń: Dom Organizatora.
 6. Liszcz, T. (2014). Prawo pracy. Warszawa: LexisNexis.
 7. Nałęcz, M. (2011). W: W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 8. Nycz, T. (2000). Wybrane problemy wykroczeń przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3).
 9. Nycz, T. (2011). Kodeks pracy z komentarzem, Kraków-Tarnobrzeg: Tarbonus.
 10. Pawlak, L. (2010). Przestępstwa i wykroczenia przeciwko indywidualnym i zbiorowym prawom pracowników. Warszawa: Wiedza i Praktyka.
 11. Prusinowski, P. (2012), Funkcje obowiązku podania konkretnej przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę. Monitor Prawa Pracy, (9).
 12. Rączka, K. (2014). W: M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
 13. Rycak, A. (2015). W: K. Walczak (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Legalis, komentarz do art. 281 k.p.
 14. Sanetra, W. (2011). W: J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
 15. Sobczyk, A. (1999). Zmiana regulaminu pracy a wypowiedzenie zmieniające. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (11).
 16. Świątkowski, A.M. (2010). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 17. Zieleniecki, M. (2004). W: U. Jackowiak (red.), Kodeks pracy z komentarzem. Gdynia: Fundacja Gospodarcza.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu