BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śliwa Małgorzata (Uniwersytet Zielonogórski), Patalas-Maliszewska Justyna (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Model doboru jednostki badawczo-rozwojowej dla przedsiębiorstwa opartego na wiedzy
Selection Model of a Research and Development Institute for a Knowledge-Based Company
Źródło
Modern Management Review, 2015, vol. 20 (XX), nr 22 (3), s. 267-280, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Organizacje oparte na wiedzy, Placówki badawczo-rozwojowe, Kultura organizacyjna
Knowledge-based economy, Knowledge-based organisations, R&D facility research, Organisational culture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W gospodarce opartej na wiedzy przedsiębiorstwa dostrzegają potrzebę współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi. Kulturę organizacyjną przedsiębiorstw mogą kształtować dynamika rynku, potrzeba doskonalenia i/lub wprowadzania innowacji (technologii, produktu) w celu rozwoju przedsiębiorstwa. Definicję kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy przyjęto w artykule na podstawie definicji kultury organizacyjnej według Jana Terelaka (2005) oraz Rafała Kuca i Joanny Moczydłowskiej (2009). Sformułowano ją jako przestrzeń w przedsiębiorstwie, która determinuje postawy pracowników w celu pozyskiwania oraz dzielenia się użyteczną wiedzą jawną i ukrytą w przedsiębiorstwie. W artykule dokonano próby wypracowania modelu doboru jednostki badawczo-rozwojowej dla przedsiębiorstwa opartego na wiedzy w celu podniesienia poziomu jego kultury organizacyjnej. Na podstawie analizy literatury przedmiotu zdefiniowano charakterystyki kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy oraz określono parametry jednostki badawczo-rozwojowej. Mierniki definiujące powyższe zależności składają się z elementów tworzących kulturę obydwu instytucji, opisujących środowisko pracy oraz poziom zaawansowania technologicznego. Uwzględniono także czynniki wpływające na podział wiedzy oraz na pracownika i jego rozwój. Dzięki implementacji metody sieci Petriego (z ograniczoną pojemnością i liczbą miejsc) sformułowano model doboru jednostki badawczo-rozwojowej dla przedsiębiorstwa opartego na wiedzy. Implementacja opracowanego modelu pozwala na wsparcie procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwie w aspekcie podjęcia współpracy z jednostką badawczo-rozwojową i realizacją wspólnego projektu badawczo-rozwojowego. Na podstawie własnych obserwacji zbudowano dwie współpracujące sieci Petriego, których implementacja pozwoli przedsiębiorstwu na osiągnięcie zdefiniowanych korzyści. (abstrakt oryginalny)

In the knowledge-based economy, enterprises should cooperate with research and development institutes. An organizational culture in a knowledge-based organization can be created by the dynamics of the market, the need of improving of innovation implementation (of technology, product) to achieve a competitive advantage. The definition of an organizational culture in a knowledge-based company is based on the definition by J. Terelak (2005) and R. J. Kuc and Moczydłowska (2009). It is formulated as a space in the enterprise, that determines attitude of the workers in term of acquiring and sharing an useful tacit and explicit knowledge in an enterprise. In the article is formulated the selection model of a research and development institute for a knowledge-based company in term of enhancing of the level of organization culture. Based on the literature studies, authors define the characteristics of organization culture in the knowledge-based enterprise and parameters for the research and development institute. Meters that define these relationships describe culture of both institutions, working environment, technology and employee development. By implementing the method of Petri -net (with limited capacity and number of seats) selection model of a research and development institute for a knowledge-based company is defined. This model supports decisionmaking process in the enterprise in the aspect of cooperating with the R&D institute and realizing a joint research and development project. Based on own research and observations two connected Petri nets were defined. The implementation of research results should provide to improving of level of organization culture in the knowledge-based organization. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aniszewska G., Gielnicka I., Firma to ja, firma to my, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1999.
 2. Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 3. Karatkiewicz A., Analiza cyklicznych sieci Petriego przy pomocy dekompozycji blokowej, "Pomiary, Automatyka, Kontrola" 53/5 (2007), s. 69-71.
 4. Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 5. Kuc R., Moczydłowska J., Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa 2009.
 6. Lajtner L., Śliwa M., Atmosfera i kultura pracy w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy, [w:] Metody i narzędzia zarządzania wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwach produkcyjnych, red. S. Kłos, J. Patalas-Maliszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2014, s. 41-54.
 7. Patalas-Maliszewska J., Woźniak W., Model transferu myśli innowacyjnej na przykładzie województwa lubuskiego,[w:] Jakość, innowacyjność i transfer technologii w rozwoju przedsiębiorstw - INTELTRANS 2006, IV konferencja naukowo-techniczna, Kraków 2006, s. 143-150.
 8. Penc J., Kultura i etyka w organizacji. Aspekty pragmatyczne i strategiczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2010.
 9. Perechuda K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005.
 10. Prudzienica M., Zarządzanie wiedza w kreowaniu innowacji zarządczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 11. Senge P., Leading Learning Organizations: the bold, the powerful & the invisible, The Leader of the Future, Jossey-Bass, San Francisco 1996.
 12. Sosnowska A., Formy powiązań sfery B + R ze sferą produkcji, [w:] Sfera badawczorozwojowa i przedsiębiorstwa w działalności innowacyjnej, red. K. Poznańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001, s. 10-11.
 13. Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 14. Szopik K., Działalność Badawczo-Rozwojowa w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2007/8, s. 285-294.
 15. Tabaszewska E., Nowoczesne koncepcje zarządzania - zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
 16. Terelak J.,Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2005.
 17. Trajer J., Paszek A., Iwan S., Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 18. Ministerstwo Gospodarki, Definicja MŚP, http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebiorczosci+i+innowac yjnosci/Definicja+MSP (dostęp: 5.09.2015).
 19. Kijeńska I., Działalność innowacyjna jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni wyższych i instytutów Polskiej Akademii Nauk sektora nauk technicznych http://www.instytut.info/IIIkonf/referaty/3b/IzabelaKijenska_dzialalnosc%20innowacyjna%20jenostek%20badawczo_rozwojowych.pdf (dostęp: 20.03.2015).
 20. Główny Urząd Statystyczny, Działalność badawcza i rozwojowa (B + R) http://stat.gov.pl/ cps/rde/xbcr/wroc/ASSETS_Dzialalnosc_badawcza_i_rozwojowa.pdf (dostęp: 28.02.2015).
 21. KPMG, Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2020 roku, http://www.kpmg.com/pl/pl/issuesandinsights/articlespublications/strony/dzialalnoscbadawcza-i-rozwojowa-w-polsce-w-2020-roku.aspx (dostęp: 18.03.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.mmr.49
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu