BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sztubecka Małgorzata (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Sztubecki Jacek (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Wykorzystanie teorii zbiorów rozmytych w analizie klimatu akustycznego parku zdrojowego
Use of fuzzy set theory in analysis of spa park acoustic climate
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 4750-4756, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Monitoring hałasu, Hałas, Zbiory rozmyte, Uzdrowiska
Noise monitoring, Noise, Fuzzy sets, Health resort
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z zanieczyszczeń zagrażających środowisku jest hałas. Jego szkodliwy wpływ na odbiorcę często zostaje pomijany, ponieważ skutki narażenia nie uwidaczniają się natychmiast. Pomiary hałasu wykonywane są zwykle na obszarach zabudowanych, przede wszystkim w otoczeniu szlaków komunikacyjnych, dając podstawę do działań ograniczających ich wpływ na środowisko, a często w pomiarach pomija się obszary przeznaczone do rekreacji. Zwykle nie określa się relacji pomiędzy wynikami pomiarów hałasu określonymi równoważnym poziomem dźwięku, a indywidualnymi odczuciami ludzi przebywających na tych terenach. W pracy poruszono problem oceny zanieczyszczenia hałasem parku zdrojowego i zaprezentowano analizę różnic pomiędzy rzeczywistymi wynikami pomiaru równoważnego poziomu dźwięku a odczuciami osób odwiedzających park zdrojowy. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych. Dowiedziono, że ocena klimatu akustycznego występującego na obszarze parku zdrojowego, powinna być określana w oparciu o pomiary poziomu dźwięku i badania sondażowe. (abstrakt oryginalny)

Noise is the one of the environmental pollution. Its harmful effects on the recipient is often overlooked, because the effects of exposure is not immediate. Measurements of noise are usually performed in urban areas, especially in the environment of roads, providing a basis for measures to limit their impact on the environment, and often in the measurement there are ignored areas for recreation. Usually don't determine the relationship between the results of measurements of noise equivalent sound level and the individual feelings of the people living in these areas. This paper addresses the issue of noise pollution assessment in spa park and presents the analysis of differences between the actual results of the measurement of equivalent sound level and the feelings of people visiting the spa park. The analysis was performed with the use of fuzzy set theory It has been proved that the evaluation of the acoustic climate applying in the spa park should be determined on the basis of sound level measurements and surveys. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Barber J. R., Crooks K. R., Fristup K. M., The costs of chronic noise exposure for terrestrial organisms, Trends in Ecology & Evolution, 25 (3), 2010, pp. 180-189.
 2. Bernaciak A., Gaczek W. M., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo AE, Poznań 2002, ss. 10-16.
 3. Bogdanowski J., Zasady racjonalnego kształtowania krajobrazu obszarów rekreacyjnych i uzdrowiskowych, Rozdział w pracy zbiorowej pod red. Michajłowa W. i Zabierowskiego K. Ochrona i kształtowanie środowiska, Wydawnictwa Naukowe PWN. Warszawa-Kraków 1978, ss. 457-478.
 4. Drelichowski L., Podstawy Inżynierii Zarządzania Wiedzą, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2004,
 5. Eoli E., Interdisciplinary and transdisciplinary aspects of knowledge management for sustainable development at research and teaching organizations, Polish Association for Knowledge Management Series: Studies & Proceedings No. 58, 2012, pp. 63-76.
 6. Jóźwiak Z., Wpływ rozwoju logistyki miejskiej na ograniczenie emisji hałasu generowanego przez środki transportu. Logistyka 6/2014, ss. 4932-4937
 7. Kin-Che Lam, Sai-Leung Ng, Wing-Chi Hui, Pak-Kin Chan, Environmental quality of urban parks and open spaces in Hong Kong. Environmental Monitoring and Assessment 111, DOI: 10.1007/s10661-005-8039-2, Springer 2005, pp. 55-73.
 8. Koc J., Piaścik H., Kształtowanie środowiska w badaniach i dyskusji naukowej, Inżynieria Ekologiczna 15, 2006, ss. 7-14.
 9. Kołwzan B., P. Jadczyk P., Pasternak G., Głuszczak J., Pawlik M., Krawczyńska M., Klein J., Rybak J., Ocena stanu sanitarnego powietrza w otoczeniu wybranej oczyszczalni ścieków, Ochrona Środowiska 2012, vol. 34, nr 2, ss. 9-14.
 10. Kujawski E., Luther L., Sztubecka M., Problemy oceny poziomu hałasu na obszarze parków miejskich, Czasopismo Techniczne "Środowisko", zeszyt 19/2008 (rok 105), Wydaw-nictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008, ss. 165-170.
 11. Kuttler W., Strassburger A., Air quality measurements in urban green areas - A case study. Atmos. Environ. 33, 1999, pp. 4101-4108.
 12. Mirek J., Handzel J. A., Ocena satysfakcji kuracjuszy z usług świadczonych przez "uzdrowisko Krynica-Żegiestów" s.a., Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 55, 2011, ss. 63-76.
 13. Mrówczyńska M., Aproksymacja funkcji wielu zmiennych za pomocą sieci neuronowych i systemów rozmytych. Przegląd Geodezyjny 2012, nr 2, s. 3-7
 14. Mrówczyńska M., Approximation abilities of neuro-fuzzy networks. Geodesy and Cartography 2010, Vol. 59, no 1, s. 13-27
 15. Sadowski J., Zagadnienia hałasu i wibracji, Rozdział w pracy zbiorowej pod red. Michajłowa W. i Zabierowskiego K. Ochrona i kształtowanie środowiska, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1978, ss. 373-400.
 16. Sztubecka M., Rozkład natężenia hałasu w sezonie letnim na obszarze parku uzdrowiskowego "Solanki" w Inowrocławiu. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zagadnienia Inter-dyscyplinarne w Inżynierii Środowiska. Szklarska Poręba 2006, Oficyna Wydawnicza PW, Wrocław 2006, ss. 299-306.
 17. Węcławowicz - Bilska E., Zagospodarowanie przestrzenne uzdrowisk w Polce i w Europie - analiza porównawcza, XVIII Kongres Uzdrowisk Polskich. Monografia wydana przez: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Krynica Zdrój 2009, ss. 77-90.
 18. Zadeh L. A., Fuzzy sets, Information and Control, Vol. 8, 1965, pp. 338-353.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu